Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về Báo cáo tài chính

pdf 52 trang Hùng Dũng 04/01/2024 250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về Báo cáo tài chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_2_tong_quan_ve_bao_cao_ta.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về Báo cáo tài chính

 1. OVERVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS
 2. Mục tiêu Chương này giúp người học:  Hiểu được mục đích của việc lập và trình bày báo cáo tài chính  Nắm được các nguyên tắc của việc lập và trình bày báo cáo tài chính  Hiểu và vận dụng được các thông tin trên báo cáo tài chính
 3. Nội dung  Khái niệm, mục đích của BCTC  Thời hạn lập và nơi nộp BCTC  Yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên BCTC  Hệ thống BCTC
 4. Khái niệm BCTC Báo cáo tài chính là hệ thống các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: - Tài sản (assets) - Nợ phải trả (liabilities) - Vốn chủ sở hữu (equity) - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; (income, expense) - Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh (profit, loss) - Các luồng tiền (cash flows)
 5. Mục đích của Báo cáo tài chính  Nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế  Giúp các nhà điều hành kinh tế kiểm tra, giám sát, phân tích và đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra quyết định kịp thời
 6. Kỳ lập Báo cáo tài chính  Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.  Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.  Kỳ lập Báo cáo tài chính khác
 7. Nơi nộp BCTC Nơi nhận báo cáo CÁC LOẠI Kỳ Cơ Cơ Cơ DN Cơ DOANH NGHIỆP lập quan quan quan cấp quan (4) báo tài Thuế Thốn trên đăng cáo chính (2) g kê (3) ký (1) kinh doanh 1. Doanh nghiệp Nhà Quý, nước Năm 2. Doanh nghiệp có vốn Năm đầu tư nước ngoài 3. Các loại doanh Năm nghiệp khác
 8. Công việc chuẩn bị trước khi lập BCTC Kiểm tra việc ghi sổ kế toán Hoàn tất việc ghi sổ kế toán Thực hiện kiểm kê tài sản theo chế độ Chuẩn bị đầy đủ mẫu biểu bảng tổng hợp cân đối kế toán theo quy định
 9. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC (1) Tuân thủ chuẩn mực kế toán liên quan và các thông tin trọng yếu phải được giải trình. (2) Tôn trọng bản chất hơn hình thức (substance over form) (3) Tài sản không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả không được ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán
 10. 2.2. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC (4). Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn (current) và dài hạn (non-current); Các chỉ tiêu được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. - Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo được phân loại là ngắn hạn; - Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn. - Khi lập BCTC, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và nợ phải trả được phân loại là dài hạn trong kỳ trước
 11. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC (5). Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại. (6). Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải được trình bày theo nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí của các kỳ trước có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền phải được điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo.
 12. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC (7). Khi lập BCTC tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dư các khoản mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ được coi là chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải được loại trừ
 13. Hệ thống BCTC Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo tài chính năm gồm: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 - DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 - DN
 14. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Statement of financial position)  Bảng cân đối kế toán: báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình tài sản về mặt giá trị và nguồn hình thành tài sản của đơn vị tại một THỜI ĐIỂM nhất định  Nội dung, kết cấu của bảng cân đối kế toán: Gồm 2 phần: phần tài sản và phần nguồn vốn. Kết cấu theo kiểu 2 bên (kết cấu ngang) hoặc theo kiểu 1 bên (kết cấu dọc)
 15. KẾT CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN NGUỒN VỐN A. TS ngắn hạn A. Nợ phải trả  Tiền  Nợ ngắn hạn   Nợ dài hạn . B. TS dài hạn B. Vốn CSH  
 16. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Kết cấu dọc Thuyết Số cuối Số đầu TÀI SẢN Mã số minh kỳ năm A. Tài sản ngắn hạn 100 B. Tài sản dài hạn 200 Tổng cộng tài sản NGUỒN VỐN A. Nợ phải trả 300 B. Vốn chủ sở hữu 400 Tổng cộng nguồn vốn
 17. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Kết cấu ngang Số Số Số Số Mã Nguồn vốn Mã Tài sản TM cuối đầu TM cuối đầu số số kỳ năm kỳ năm A.TS ngắn A. Nợ phải trả hạn I.Nợ ngắn hạn I.Tiền và 1. Vay và nợ ngắn 1.Tiền hạn 2.Các khoản B.TS dài hạn B.Vốn CSH I.Các KPTDH I.Vốn CSH II.TSCĐ 1.Vốn đầu tư của CSH Cộng TS XXX XXX Cộng NV XXX XXX
 18. Ý nghĩa Bảng CĐKT cung cấp thông tin tổng hợp, khái quát về tình hình tài chính của đơn vị:  Nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang kiểm soát và kết cấu các nguồn lực  Cơ cấu tài chính  Khả năng thanh toán  Khả năng thích ứng của đơn vị đối với những thay đổi trong môi trường kinh doanh
 19. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán  Không áp dụng nguyên tắc bù trừ (giữa Nợ phải thu và Nợ phải trả)  Chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng được coi như “Các khoản tương đương tiền”  Tài sản và Nợ phải trả phải trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn.  Tài sản được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần, Nợ phải trả sắp xếp theo thứ tự ưu tiên chi trả giảm dần.
 20. Căn cứ để lập bảng cân đối kế toán  Bảng CĐKT năm trước  Tài khoản tổng hợp  Sổ, thẻ kế toán chi tiết
 21. Ví dụ: Số liệu các TK của DN X ngày 31/12/N như sau (đvt: 1.000 đồng):  Tiền mặt: 20.000  Vay ngắn hạn: 100.000  Tiền gửi NH: 120.000  Phải trả người bán: 110.000  Phải thu KH: 90.000  Phải trả CNV: 20.000  NL,VL 200.000  NCSH: 1.220.000  TSCĐ HH: 1.300.000  CLĐGLTS: 5.000  HM TSCĐ: 200.000  Qũy đầu tư PT: 75.000
 22. CÔNG TY X BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31/12/N Đvt: 1.000 đ TÀI SẢN Số cuối NGUỒN VỐN Số cuối năm năm Tiền mặt Vay ngắn hạn Tiền gửi NH Phải trả NB Phải thu KH Phải trả CNV Nguyên vật liệu Vốn CSH TSCĐ HH CLĐGL TS Hao mòn TSCĐ Quỹ đầu tư PT Tổng cộng TS Tổng cộng NV
 23. Sự thay đổi của bảng cân đối kế toán 1 2 3 4 Một loại TS Một khoản mục Loại TS này Loại TS này tăng lên, một trong NV tăng tăng lên, đồng giảm xuống, loại TS giảm lên, một khoản thời loại NV tương úng xuống cùng 1 mục khác nào đó cũng khoản NV nào đại lượng. trong NV giảm tăng thêm đó cũng giảm Từng loại TS bớt với giá trị cùng 1 đại xuống cùng 1 có liên quan tương ứng. lượng đại lượng thay đổi nhưng Tổng NV vẫn tổng TS không không thay đổi. thay đổi.
 24. Ví dụ minh họa BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY ABC Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2015 Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 750.000 A. Nôï phaûi traû 300.000 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 400.000 I. Nôï ngaén haïn 300.000 1. Tieàn 300.000 1. Vay ngaén haïn 80.000 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 100.000 2. Khoaûn phaûi traû 120.000 II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC ngaén haïn 170.000 3. Thueá phaûi noäp 40.000 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 30.000 4. Phaûi traûngười LĐ 60.000 IV. Haøng toàn kho 150.000 B. Voán CSH 730.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 280.000 1. Voán kinh doanh 500.000 1. TSCÑ höõu hình 300.000 2. Quyõ ÑT phaùt trieån 100.000 2. Hao moøn TSCÑ höõu hình (20.000) 3. LN chöa phaân phoái 130.000 TOÅNG 1.030.000 TOÅNG 1.030.000
 25. Tröôøng hôïp 1: NVKT phaùt sinh laøm aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn muïc thuoäc TS Vd: Chi tieàn maët 50 trieäu mua haøng toàn kho
 26. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY ABC Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2015 Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 750.000 A. Nôï phaûi traû 300.000 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông ? I. Nôï ngaén haïn 300.000 tieàn ? 1. Vay ngaén haïn 80.000 1. Tieàn 100.000 2. Khoaûn phaûi traû 120.000 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 170.000 3. Thueá phaûi noäp 40.000 II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC ngaén haïn 30.000 4. Phaûi traûngười LĐ 60.000 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn ? B. Voán CSH 730.000 IV. Haøng toàn kho 280.000 1. Voán kinh doanh 500.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 300.000 2. Quyõ ÑT phaùt trieån 100.000 1. TSCÑ höõu hình (20.000) 3. LN chöa phaân phoái 130.000 2. Hao moøn TSCÑ höõu hình TOÅNG 1.030.000 TOÅNG 1.030.000
 27. Nhaän xeùt: NVKT treân chæ aûnh höôûng ñeán cô caáu, tyû troïng caùc khoaûn muïc, ñoù laø: Tieàn maët Haøng toàn kho
 28. Tröôøng hôïp 2: NVKT phaùt sinh laøm aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn muïc thuoäc nguoàn voán Vd: Vay ngaén haïn traû nôï ngöôøi baùn (khoaûn phaûi traû) laø 50 trieäu
 29. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY ABC Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2015 Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng TAØI SAÛN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 750.000 A. Nôï phaûi traû 300.000 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 350.000 I. Nôï ngaén haïn 300.000 1. Tieàn 250.000 1. Vay ngaén haïn ? 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 100.000 2. Khoaûn phaûi traû ? II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC ngaén haïn 170.000 3. Thueá phaûi noäp 40.000 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 30.000 4. Phaûi traûngười LĐ 60.000 IV. Haøng toàn kho 200.000 B. Voán CSH 730.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 280.000 1. Voán kinh doanh 500.000 1. TSCÑ höõu hình 300.000 2. Quyõ ÑT phaùt trieån 100.000 2. Hao moøn TSCÑ höõu hình (20.000) 3. LN chöa phaân phoái 130.000 TOÅNG 1.030.000 TOÅNG 1.030.000
 30. Nhaän xeùt NVKT treân chæ aûnh höôûng ñeán cô caáu, tyû troïng caùc khoaûn muïc, ñoù laø: Vay ngaén haïn Khoaûn phaûi traû
 31. Tröôøng hôïp 3: NVKT phaùt sinh aûnh höôûng 2 khoaûn muïc thuoäc taøi saûn vaø nguoàn voán treân BCÑKT, laøm 2 beân cuøng taêng 1 khoaûn töông öùng Vd: Mua haøng toàn kho chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn 100 trieäu
 32. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY ABC Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2015 Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng TAØI SAÛN SOÁ NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN TIEÀN A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN ? A. Nôï phaûi traû ? I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông 350.000 I. Nôï ngaén haïn ? tieàn 250.000 1. Vay ngaén haïn 130.000 1. Tieàn 100.000 2. Khoaûn phaûi traû ? 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 170.000 3. Thueá phaûi noäp 40.000 II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC ngaén haïn 30.000 4. Phaûi traûngười LĐ 60.000 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn ? B. Voán CSH 730.000 IV. Haøng toàn kho 280.000 1. Voán kinh doanh 500.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 300.000 2. Quyõ ÑT phaùt 100.000 1. TSCÑ höõu hình (20.000) trieån 130.000 2. Hao moøn TSCÑ höõu hình 3. LN chöa phaân phoái TOÅNG ? TOÅNG ?
 33. Nhaän xeùt: NVKT treân khoâng chæ aûnh höôûng ñeán cô caáu, tyû troïng caùc khoaûn muïc, maø coøn thay ñoåi soà toång coäng cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ñoù laø: Haøng hoaù Khoaûn phaûi traû
 34. Tröôøng hôïp 4: NVKT phaùt sinh aûnh höôûng 2 khoaûn muïc thuoäc taøi saûn vaø nguoàn voán treân BCÑKT, laøm 2 beân cuøng taêng 1 khoaûn töông öùng Vd: Chi tieàn maët traû löông coâng nhaân vieân 50 trieäu
 35. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CUÛA COÂNG TY ABC Ngaøy 31 thaùng 01 naêm 2015 Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng TAØI SAÛN SOÁ NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN TIEÀN A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN ? A. Nôï phaûi traû ? I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông ? I. Nôï ngaén haïn ? tieàn ? 1. Vay ngaén haïn 130.000 1. Tieàn 100.000 2. Khoaûn phaûi traû 170.000 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 170.000 3. Thueá phaûi noäp 40.000 II. Caùc khoaûn ñaàu tö TC ngaén haïn 30.000 4. Phaûi traûngười LĐ ? III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 300.000 B. Voán CSH 730.000 IV. Haøng toàn kho 280.000 1. Voán kinh doanh 500.000 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 300.000 2. Quyõ ÑT phaùt 100.000 1. TSCÑ höõu hình (20.000) trieån 130.000 2. Hao moøn TSCÑ höõu hình 3. LN chöa phaân phoái TOÅNG ? TOÅNG ?
 36. Nhaän xeùt: NVKT treân khoâng chæ aûnh höôûng ñeán cô caáu, tyû troïng caùc khoaûn muïc, maø coøn thay ñoåi số toång coäng cuûa baûng caân ñoái keá toaùn ñoù laø: Tieàn maët Phaûi traû người lao động
 37. Toùm laïi - Moãi 1 NVKT PS - Neáu NVKT PS aûnh höôûng 1 beân cuûa BCÑKT - Neáu 1 NVKT PS aûnh höôûng 2 beân cuûa BCÑKT - Trong moïi tröôøng hôïp thì
 38. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Statement of profit or loss)  Báo cáo kết quả kinh doanh: báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một KỲ KẾ TOÁN của đơn vị, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ với NN về thuế và các khoản phải nộp khác.  Kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh: • Phần 1: Lãi, lỗ - phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp • Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước • Phần 3: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT bán hàng nội địa
 39. Báo cáo kết quả HĐKD Doanh thu HĐKD Doanh thu HĐ taøi Thu nhaäp khaùc chính Chi phí HĐKD Chi phí khaùc Chi phí HĐ taøi chính Laõi, loã HÑKD Laõi, loã HĐ taøi Laõi, loã khaùc chính Toång laõi/lỗ tröôùc thueá
 40. Báo cáo kết quả HĐKD  Hoạt động chức năng (hoạt động kinh doanh): hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ở đơn vị sản xuất hoặc hoạt động mua, bán hàng hoá ở đơn vị thương mại. Lợi nhuận thuần = từ hoạt động KD Doanh thu thuần bán hàng và CCDV= Các khoản giảm trừ =
 41. Báo cáo kết quả HĐKD Hoạt động khác liên quan đến các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị: thu nhập từ bán TSCĐ đã khấu hao hết, thu được nợ khó đòi đã xử lý Lợi nhuận HĐ khác =
 42. Kết cấu Báo cáo kết quả HĐKD 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 2. Caùc khoaûn giaûm tröø 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 4. Giaù voán haøng baùn 5. Lôïi nhuaän goäp töø vieäc baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 6. Doanh thu taøi chính 7. Chi phí taøi chính 8. Chi phí baùn haøng 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäïng kinh doanh
 43. 11. Thu nhaäp khaùc 12. Chi phí khaùc 13. Lôïi nhuaän khaùc 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 16 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 17. Lôïi nhuaän sau thueá TNDN 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu
 44. Báo cáo kết quả HĐKD Vai trò của báo cáo kết quả kinh doanh:  Phản ánh kết quả kinh doanh và chỉ rõ nguyên nhân về khả năng sinh lời của doanh nghiệp  Kiểm tra được tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước về khoản thuế và các khoản phải nộp khác.
 45. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Statement of cash flows)  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp Vai trò: • Cung cấp thông tin liên quan đến sự vận động của tiền tệ và tình hình tiền tệ trong kỳ của doanh nghiệp • Đánh giá khả năng kinh doanh để tạo ra tiền, trên cơ sở đó phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp và lập kế hoạch thu chi tiền cho kỳ sau.
 46. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước Các tài liệu kế toán khác: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
 47. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lưu chuyển tiền tệ TEXT Lưu chuyểnTEXT TEXT Lưu TEXTchuyển Lưu chuyển tiền tệ từ tiền tệ từ tiền tệ từ HĐ kinh doanh HĐ đầu tư HĐ tài chính Sản xuất và tiêu Mua sắm, xây dựng, Đi vay, trả nợ vay cho thụ SP, mua bán nhượng bán, thanh lý chủ nợ, trả cổ tức cho hàng hoá các TS dài hạn và các cổ đông, mua lại cổ khoản đầu tư khác phiếu của chính mình
 48. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cân đối thu chi tiền tệ: Tiền tồn Tiền thu đầu kỳ + trong kỳ = + Phương pháp lập: - Phương pháp trực tiếp - Phương pháp gián tiếp
 49. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Notes to Financial Statements)  Thuyết minh báo cáo tài chính: được lập để giải trình và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của đơn vị mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết  Căn cứ lập: Các sổ kế toán kỳ báo cáo Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo Thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước
 50. Bản thuyết minh BCTC  Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán  Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng  Các chính sách kế toán áp dụng  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên Bảng CĐKT  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên BCKQKD  Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên BCLCTT  Thông tin khác
 51. Bản thuyết minh BCTC ° Chính saùch keá toaùn ° Thoâng tin chi tieát ° Coâng nôï ngoaøi döï kieán ? ° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä ° Nghieäp vuï quan troïng lieân quan ñeán caùc beân höõu quan
 52. Bài tập Câu hỏi và bài tập chương 6, Giáo trình Nguyên lý kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải), TS. Lê Thị Thanh Hà và TS. Trần Thị Kỳ, Nhà xuất bản Thống kê, 2014.