Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

pdf 20 trang Hùng Dũng 04/01/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nguyen_ly_ke_toan_chuong_8_to_chuc_cong_tac_ke_toa.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

 1. CHƯƠNG 8 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
 2. MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi nghiên cứu, người học có thể : - Hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán - Biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp www.themegallery.com
 3. NỘI DUNG 8.1 Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 8.2 CĂN CỨ VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 8.3 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN www.themegallery.com
 4. Tài liệu tham khảo: - TS. Lê Thị Thanh Hà, TS. Trần Thị Kỳ, Giáo trình Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, nhà xuất bản Thống kê, năm 2011 - PGS,TS. Võ Văn Nhị, Nguyên lý kế toán – Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Tp.HCM, năm 2013 - Bộ Tài chính, Thông tư 200/2014, Chế độ kế toán doanh nghiệp - Chính phủ, Luật Kế toán, năm 2003 - Chính phủ, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ, năm 2004 - Website của Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn
 5. 8. 1 Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 5
 6. 8.1 Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán 8.1.1. Ý nghĩa - Phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kế toán được hiệu quả và linh hoạt - Nâng cao chất lượng thông tin kế toán
 7. 8.1 Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán 8.1.2. Vai trò - Đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp - Kiểm soát nguồn lực kinh tế được hiệu quả - Chủ động trong công tác điều hành hoạt động kế toán
 8. 8. 2 CĂN CỨ VÀ NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 8
 9. 8.2. Căn cứ và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 8.2.1. Căn cứ + Căn cứ vào chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành + Căn cứ vào các điều kiên cụ thể của đơn vị - Căn cứ vào đặc điểm, tính chất,mục đích hoạt động của đơn vị - Căn cứ vào quy mô, phạm vi (địa bàn) hoạt động của đơn vị - Căn cứ vào trình độ, khả năng chuyên môn và quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán - Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán của đơn vị
 10. 8.2. Căn cứ và nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán 8.2.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán + Tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán và bộ máy kế toán - Tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, nguyên tắc kế toán, chế độ kế toán - Tổ chức hướng dẫn mọi người chấp hành các chính sách chế độ thể lệ kinh tế tài chính - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán
 11. 8.3 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 11
 12. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 8.3.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 8.3.3 Tổ chức vận dụng phương php tính gi 8.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 8.3.5 Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán 8.3.6 Hình thức tổ chức công tác kế toán 8.3.7 Tổ chức kiểm tra kế toán 8.3.8 Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh
 13. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán - Xây dựng hệ thống danh mục chứng từ. Quy định mẫu chứng từ cho ph hợp với loại nghiệp vụ và yêu cầu quản lý của đơn vị - Tổ chức luân chuyển, xử lý, lưu trữ và bảo quản chứng từ. Quy định người chịu trch nhiệm ghi nhận thông tin vào các chứng từ kế toán
 14. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.2 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Tổ chức lựa chọn các TK để hệ thống hóa thông tin: - Tổ chức vận dụng các TK cấp 1 được sử dụng ở đơn vị cho phù hợp - Tổ chức xây dựng các TK chi tiết (cấp 2,3 ) để hệ thống hoá chi tiết thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ đơn vị
 15. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.3 Tổ chức vận dụng phương pháp tính giá Tổ chức vận dụng phương pháp tính giá để xác định trị giá thực tế của tài sản trong đơn vị. Bao gồm: Lựa chọn phương pháp tính giá hàng tồn kho, phương pháp phân bổ chi phí, phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành,
 16. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán - Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với điều kiện của đơn vị (Nhật ký sổ cái, Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Kế toán trên máy vi tính) -Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong đơn vị cần chú ý: + Phải có sổ đảm bảo mối quan hệ ghi sổ theo thời gian và ghi theo hệ thống + Phải có sổ đảm bảo mối quan hệ ghi sổ tổng hợp và ghi sổ chi tiết + Phải đảm bảo quan hệ đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán
 17. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.5 Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán Tổ chức lập Báo cáo Tài chính, Báo cáo quản trị -Bảng cân đối kế toán -Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -Thuyết minh Báo cáo tài chính -Các dự toán tiêu thụ, dự toán hoạt động, dự toán BCTC
 18. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.6 Hình thức tổ chức công tác kế toán - Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung: bao gồm 1 phòng kế toán trung tâm và các nhân viên kinh tế ở các đơn vị phụ thuộc -Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán: Bộ máy kế toán được tổ chức ở cả đơn vị chính (phòng kế toán trung tâm) và các đơn vị phụ thuộc (phòng, ban tổ kế toán phụ thuộc) -Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán: Bộ máy kế toán được tổ chức ở phòng kế toán trung tâm của đơn vị và một số đơn vị phụ thuộc, còn một số đơn vị phụ thuộc khác không tổ chức bộ máy kế toán mà chỉ bố trí nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thu thập chứng từ kế toán
 19. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.7 Tổ chức kiểm tra kế toán - Kiểm soát nội bộ + Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế + Kiểm tra tính hợp lý của nghiệp vụ kinh tế + Kiểm tra tính trung thực, chính xác của nghiệp vụ kinh tế + Kiểm tra các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán - Kiểm tra kết quả hoạt động - Kiểm tra tài sản
 20. 8.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán 8.3.8 Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh -Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn -Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời -Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán -Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính -Các chỉ tiêu phản ánh vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tổng tài sản, kỳ thu tiền bình quân,