Câu hỏi ôn tập môn Máy điện

pdf 7 trang haiha333 07/01/2022 3310
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi ôn tập môn Máy điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfcau_hoi_on_tap_mon_may_dien.pdf

Nội dung text: Câu hỏi ôn tập môn Máy điện

  1. 1. Ti sao g i là máy in ng b 2. Ti sao máy in ng b bay c dùng làm máy phát in 3. Máy in ng m có th phát c nh ng công su t j 4. Có th cho máy phát in ng b phát toàn công su t tác d ng c không 5. Có th cho máy phát ng b phát toàn công su t ph n kháng c không 6. Có th có máy phát in ng b mà không c n kích thích c không 7. Máy in ng b c c n th ng c dùn trong tr ng h p nào 8. Máy in ng b c c l i c dùng trong tr ng h p nào 9. Cc t c a máy in ng b có th làm b ng thép kh i c không 10. Ti sao c c t c a máy phát in ng b c c l i th ng làm b ng các lá tôn d p ép li 11. S c c c a máy phát in ng b ph thu c vào nh ng y u t nào 12. Khi nào máy phát in ng b c c u t o theo ki u c c l i 13. Khi nào máy phát in ng b c c u t o theo ki u c c n 14. Máy in ng b có th làm ng c ơ c không 15. Ti sao máy in ng b ít c dùng làm ng c ơ 16. Ph n ng c a máy in ng b th ng c b trí bên trong hay bên ngoài 17. Ph n c m c a máy in ng b có th b trí trên ph n t nh c không 18. Ph n ng c a máy in ng b có th b trí trên ph n quay c không 19. Ti sao ph n ng c a máy in ng b th ng là ph n t nh 20. Ti sao ph n c m c a máy in th ng là ph n quay 21. Máy in ng b c c n có c im j 22. Máy in ng b cc l i có c im j 23. Ti soa máy phát th y in th ng dùng ki u c c l i 24. Ti sao máy phát nhi t in th ng dùng ki u c c n 25. Máy phát in tuabin h ơi th ng dùng ki u nào 26. Máy phát in tua bin n c th ng dùng ki u nào 27. Dây qu n kich t c a máy in ng b th ng c qu n t p trung hay qu n d i 28. Dây qu n ph n ng c a máy in ng b th ng c qu n t p trung hay qu n d i 29. Máy in ng b c c l i có th b trí theo ki u tr c n m ngang c không 30. Máy in ng b c c n có th b trí theo ki u tr c th ng ng c không 31. Dòng in cháy trong dây qu n kich thích là dòng in m t chi u hay xoay chi u 32. Máy phát kích thích c a máy in ng b có th là máy phát in xoay chi u không 33. Máy phát kích thích c a máy in ng b có th là máy phát in m t chi u không 34. Trong th c t có c n ph i iu ch nh dòng kích t c a máy phát in ng b 35. ôi khi ph i c ng b c kích t máy phát in d ng b t i sao 36. Ti sao ph i có in tr tri t t n i song song v i dây qu n kích t 37. Có th kích thích máy phát in ng b b ng cách ch nh l u in áp l i a vào không 38. Có th th c hi n vi c t kích i v i máy phát in ng b không 39. Có th kích thích máy phát in ng b b ng nam châm v nh c u c không 40. Lõi thép c a ph n ng máy phát in có th ch t o t thép rèn c không 41. Lõi thép c a c c t máy phát in ng b có th làm b ng các t m tôn silic ghép l i 42. Các cu n dây kích t c a máy in ng b c n i v i nhau nh th nào
  2. 43. Trong máy in ng b có nh ng t tr ng nào 44. T tr ng c a c c t máy in ng b phân b nh th nào trong không gian 45. T tr ng c a c c t máy in ng b bi n i nh th nào theo th i gian 46. Khe h d i c c t c a máy in ng b có u không 47. Khe h d i c c t c a máy in ng b th ng không u t i sao 48. Tr s khe h d i c c t c a máy in ng b nên l n hay nh 49. Ti sao máy in ng b không th làm vi c ch không ng b 50. T tr ng c a dây qu n ph n ng c a máy in ng b ba pha là t tr ng quay hay t tr ng d p m ch 51. T tr ng c a dây qu n ph n ng c a máy in ng b 1 pha là t tr ng quay hay t tr ng d p m ch 52. Khi nào ta có th x p ch ng 2 t tr ng c c và t tr ng ph n ng khi nghiên c u 53. Sc t ng ph n ng phân b nh th nào trong không gian 54. Sc t ng ph n ng bi n thiên nh th nào theo th i gian 55. Sc t ng ph n ng chuy n ng nh th nào trong không gian 56. Sc t ng phàn ng chuy n ng t ơ ng i nh th nào so v i s c t ng c c t 57. T tr ng ph n ng trong máy c c n và c c l i khác nhau nh th nào 58. Ph n ng ph n ng c a máy in ng b gây nên tác d ng j khi t i là thu n tr 59. Ph n ng ph n ng c a máy in ông v gây nên tác d ng j khi t i là th n c m 60. Ph n ng ph n ng c a máy in ông b gây nên tác dung j khi t i là thu n dung 61. Ph n ng ph n ng c a máy in ng b gây nên tác d ng j khi t i là tr c m 62. Ph n ng ph n ng c a máy in ng b gây nên tác d ng j khi t i là tr dung 63. Ph n ng ph n ng c a máy in ng b khác máy in 1 chi u nh th nào 64. Ph n ng ph n ng c a máy in ng b gi ng máy in 1 chi u ntn 65. Khi nào ta có th phân tích s c t ng ph n ng thành 2 ph n 66. Mt t thông do t tr ng ph n ng trong máy in ng b c c l i phân b ntn 67. Khi nào ng i ta quy i s c t ng c c t v ph n ng 68. Khi nào ng i ta quy i s c t d ng ph n ng v c c t 69. Ti sao ph i quy i s c t ng trong máy ng b 70. Ph ơng trình cân b ng in áp máy in ng b trong ch máy phát in 71. Ph ơ ng trình cân b ng in áp máy in ng b trong ch ng c ơ in 72. Vi c nghiên c u máy in ng b khi m ch t bão hòa và không bão hòa có j khác nhau 73. th véc t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, không bão hòa, t i tính c m, c c n. 74. thj véc t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, không bão hòa, t i tính c m, c c l i 75. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, không bão hòa, t i tính dung, c c n 76. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, không bão hòa, t i tính dung, c c l i 77. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, bão hòa, t i tính c m, cc n
  3. 78. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, bão hòa, t i tính c m, cc l i 79. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p ng c ơ thi u kích thích 80. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p ng c ơ in quá kích thích 81. th vec t ơ c a máy in ng b trong tr ng h p máy phát, không bão hòa, t i tr 82. Bi u th c c tính góc công su t tác d ng c a máy in ng b i v i máy c c l i 83. Bi u th c c tính góc công su t tác d ng c a máy in ng b i v i máy c c n 84. Bi u th c c tính góc công su t ph n kháng c a máy in ng b i v i máy c c n 85. Bi u th c c tính góc công su t ph n kháng c a máy in ng b i v i máy c c li 86. Khi m t kích thích lo i máy nào có th còn c ng su t tác d ng 87. Lý gi i t i sao khi m t kích thích máy in c c l i v n còn công su t 88. Lý gi i t i sao khi m t kích thích máy in c c n không còn c ng su t 89. Ý ngh a c a góc t i v i h s tr t s trong máy không ng b 90. c tính không t i c a máy phát in ng b là quan h nào? Ý ngh a c a nó 91. c tính ng n m ch c a máy phát in ng b là quan h nào? Ý ngh a c a nó 92. c tính ngoài c a máy phát in ng b là quan h nào? Ý ngh a c a nó 93. c tính iu ch nh c a máy phát in ng b là quan h nào? Ý ngh a c a nó 94. c tính t i c a máy phát in ng b là quan h nào? Ý ngh a c a nó 95. Gi i thích dng c tính không t i 96. Gi i thích d ng c tính t i ngoài 97. Gi thích d ng c tính ng n m ch 98. Gi i thích d ng c tính iu ch nh 99. Gi i thích ng c tính t i 100. T s ng n m ch c a máy phát in ng b là j 101. Ý ngh a c a t s ng n m ch 102. Tr s c u t s ng n m ch nh h ng ntn n s làm vi c c a mp 103. Ph ơ ng pháp phân tích ch làm vi c không i x ng c a mp ng b 104. nh h ng c a t i không i x ng i v i mp ng b 105. Ti sao ph i cho các mp ng b làm vi c song song 106. Các iu ki n các mp ng b làm vi c song song 107. Nu khi hòa ng b mà in áp c a máy phát và l i không b ng nhau s d n n h u qu nào 108. Nu khi hòa ng b mà t n s c u máy phát và l i không gi ng nhau s d n n h u qu nào 109. Nu khi hòa ng b mà in áp c a máy phát và l i không gi ng nhau s dn n h u qu nào 110. Ti th i im hòa ng b mà in áp c u máy phát và l i không trùng pha nhau s x y ra v n j 111. Hòa ng b b ng ph ơ ng pháp “t i sáng” d a trên nguyên t c nào 112. Hòa ng b b ng ph ơ ng pháp “ánh sáng èn quay” d a trên nguyên t c nào 113. Hòa ng b b ng ph ơ ng pháp “c t ng b ” d a trên nguyên t c nào
  4. 114. Hòa ng b b ng ph ơ ng pháp “t ng b ” d a trên nguyên t c nào 115. Nu t t c các iu ki n hòa ng b t c m t cách chính xác thì t i th i im sau khi hòa ng b dòng in truong mp b ng bao nhiêu 116. Nu sau khi hòa ng b m t mp ng b vào l i r i c t ng c ơ s ơ c p i thì máy ó s làm vi c ch nào 117. Nu sau khi hòa ng b m t mp ng b vào l i rùi c t ng c ơ s ơ c p và kích t i thì máy ó s làm vi c ch nào 118. Nu sau khi hòa ng b m t mp ng b vào l i rùi c t ng c ơ s ơ c p và kích t i thì dòng in trong máy ó s b ng bao nhiêu 119. Sau khi hòa m t mp ng b vào l i in có công su t vô cùng l n làm th nào phát công su t tác d ng vào l i 120. Sau khi hòa m t mp ng b vào l i in có công su t vô cùng l n làm th nào phát công su t tác d ng vào l i 121. Sau khi hòa m t mp ng b vào l i in có c ng su t vô cùng l n làm th nào phát công su t ph n kháng vào l i 122. Sau khi hòa m t mp ng b vào l i in có công su t có h n làm th nào phát công su t tác d ng vào l i 123. Sau khi hòa m t mp ng b vào l i in có công su t có h n làm th nào phát công su t ph n kháng vào l i 124. Mp ng b làm vi c n nh t nh khi nào 125. Gi i thích s làm vi c n nh c a mp ng b 126. Công su t ch nh b là j 127. Làm th nào nâng cao n nh khi làm vi c c a máy phát in ng b 128. Trong tr ng h p mp ng b làm vi c trong l i công su t có h n n u t ng công su t tác d ng c a máy này mà không gi m công su t tác d ng c a máy kia s có vn j x y ra 129. Truong tr ng h p mp ng b làm vi c trong l i công su t có h n n u tng công su t ph n kháng c a máy này mà ko gi m công su t ph n kháng c a máy kia s có v n j x y ra 130. Có th em m t mp ng b làm ng cơ ng b c không 131. Có th em m t ng c ơ ng b làm máy phát c không 132. Có th em 1 máy bù ng b làm máy phát ho c ng c ơ c ko 133. Có th em 1 ng c ơ ng b làm máy bù c không 134. u im c a ng c ơ in ng b 135. Nh c im c a ng c ơ in ng b 136. Có th m máy ng c ơ ng b nh i v i ng c ơ không ng b c ko 137. Có th m máy ng c ơ ng b nh ki u hòa ng b c không 138. So sánh vi c bù b ng t in và bù b ng máy bù ng b 139. Khi nào có th coi ngc ơ ng b nh m t t in 140. Khi nào có th coi ngc ơ ng b nh m t cu n kháng 141. Dòng in qua ngc ơ ng b b ng bao nhiêu khi không t i và kich thích bng không 142. Cng u t c a máy bù s b ng bao nhiêu khi kick thích b ng không 143. Có th hoán v v trí c a ph n ng và phàn c m trong máy in m t chi u ko
  5. 144. Ti sao lõi s t ph n ng c a máy in 1 chi u th ng làm b ng các lá tôn ghép l i 145. Ti sao lõi s t c c t c a máy in 1 chi u th ng làm b ng các lá tôn ghép li 146. C góp trong máy iên 1 chi u óng vai trò j 147. Dây qu n c c t chính c n i v i nhau ntn 148. Dây quân c c t ph trong máy in 1 chi u c n i ntn 149. Dây qu n bù trong máy in 1 chi u c n i ntn 150. Trong máy in 1 chi u dây qu n ph n ng óng vai trò j 151. Trong máy in 1 chi u dây qu n c c t chính, ph , bù óng vai trò j 152. Trong máy in 1 chi u công su t nh m c c xác nh ntn 153. Cn xe d ch ch i than kh i ng trung tính hình h c ntn c i thi n i chi u 154. Cc tính c a c c t ph c xác nh ntn 155. Các bi n pháp c i thi n i chi u i v i máy in 1 chi u 156. Ph ơ ng trình cân b ng in áp i v i máy in 1 chi u 157. Bi u th c s c a máy in 1 chi u 158. Bi u th c momen c a máy in 1 chi u 159. Quan h gi a công su t in t và momen in t 160. Trong máy in 1 chi u có nh ng t n hao nào 161. Bn ch t c a t n hao s t t 162. Bn ch t c a các t n hao ph trong máy in 163. Có th em m t ng cơ in m t chi u làm ngc ơ in c không 164. Nu em 1 ng c ơ in làm mp c n ph i làm j 165. Cu t o c a mp 1 chi u và ng c ơ in 1 chi u có j khác nhau 166. Khi 1 mp ang làm vi c làm th nào chuy n nó sang ch ng c ơ 167. c im c a i chi u ng th ng 168. c im c a i chi u v t tr c 169. c im c a i chi u trì hoãn 170. Nh ng nguyên nhân sinh ra tia l a d i ch i than c a máy in 1 chi u 171. c tính ko t i c a mp m t chi u là quan h nào, ý ngh a 172. c tính ng n m ch c a máy phát in 1 chi u là quan h nào, ý ngh a 173. c tính ngoài c a mp 1 chi u là quan h nào, ý ngh a 174. c tính iu ch nh c a mp m t chi u là quan h nào,ý ngh a 175. c tính t i c a mp m t chi u là quan h nào, ý ngh a 176. Gi i thích d ng c tính ko t i c a mp m t chi u 177. Gi i thích d ng c tính ngoài c a mp m t chi u 178. Gi i thích d ng c tính ng n m ch c a mp 1 chi u 179. Gi i thích d ng c tính iu ch nh c a mp 1 chi u 180. Gi i thích d ng c tính t i c u mp m t chi u 181. Tam giác c tính c a mp m t chi u là j 182. So sánh tam giác c tính c a mp 1 chi u vi tam giác in kháng c u máy in ng b 183. Ý ngh a c a tam giác c tính
  6. 184. Nu trong tr ng h p ko th th c hi n b ng th c nghi m làm th nào l y c c tính làm vi c c a mp 1 chi u 185. So sánh c tính ngoài c a mp m t chi u kích thích song song và c l p 186. So sánh c tính ngoài c a mp m t chi u kích thích song song và h n h p 187. Si sánh c tính iu ch nh c a mp 1 chi u kích thích song song và c l p 188. So sánh c tính iu ch nh c a mp 1 chi u kích thích song song và h n h p 189. iu ki n mp 1 chi u có th t kích thích c 190. Nu t c ng ko in áp thành l p c u c c mp 1 chi u kich thích song song s ntn 191. Nu a thêm in tr ph vào m ch kich thích thì in áp thành l p c u cc máy phát s ntn 192. Nu mp 1 chi u kich thích song song ko t kich c thì làm th nào 193. Các iu ki n các mp 1 chi u làm vi c song song 194. Nu các iu ki n làm vi c song song ko c áp ng s x y ra v n j 195. Ti sao c n ph i cho các máy pahts ddienj 1 chi u làm vi c song song 196. Nu cho2 mp 1 chi u làm vi c song song nh ng c tính ngoài có c ng khác nhau s x y ra v n j 197. u nh c im c u ng c ơ 1 chi u so v i ng c ơ không ng b 198. Các ph ơ ng pháp m máy i v i ng c ơ in 1 chi u 199. Ti sao khi m máy tr c ti p ng c ơ in 1 chi u dòng in kh i ng r t l n 200. Ti sao khi m máy b ng in tr trong m ch ph n ng dòng in m máy b hn ch 201. Ph ơ ng pháp m máy in áp th p i v i ng c ơ 1 chi u c áp d ng trong tr ng h p nào 202. Nu khi kh i ng ng c ơ 1 chi u kich thích song song mà b m t kich thích s x y ra v n j 203. Nu ng c ơ 1 chi u kích thích song song ang làm vi c mà b m t kíc thích s x y sa v n j 204. ng c ơ in 1 chi u làm vi c n nh trong iu ki n nào 205. i v i ng c ơ in kích thích c l p ho c song song khi t i t ng t c s thay i th nào 206. ngc ơ in kich thích song song th ng c dùng s d ng trong nh ng tr ng h p nào 207. Khi iu ch nh t c ng c ơ in kick thích n i ti p b ng cách thay i t thông t c ng c ơ thay i ntn 208. Khi iu ch nh t c ng c ơ in kick thích n i ti p b ng cách thay i t thông t c ng c ơ thay i ntn 209. u nh c im c a ph ơ ng pháp iu ch nh t c ng c ơ m t chi u kích thích song song b ng cách a in tr ph vào m ch ph n ng 210. u nh c im c u ph ơ ng pháp iu ch nh t c ng c ơ m t chi u kick thích c l p bng cách iu ch nh in áp 211. Ph m vi iu ch nh t c b ng ph ơ ng pháp iu ch nh in áp 212. ng c ơ in kick thích n i ti p th ng c s dung trong nh ng iu ki n nào 213. Cn l u ý iu j khi v n hành s d ng ng c ơ in 1 chi u kich thích n i ti p
  7. 214. Các ph ơ ng pháp iu ch nh t c ng c ơ kick thích n i ti p 215. c tính c ơ c a ng c ơ kich thích h n h p có c im j