Báo cáo Tác dộng môi trường - Dự án: Tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu cuả quận tây hồ và nhà ở thấp tầng

pdf 90 trang cucquyet12 2310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo Tác dộng môi trường - Dự án: Tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu cuả quận tây hồ và nhà ở thấp tầng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbao_cao_tac_dong_moi_truong_du_an_to_hop_cong_trinh_cong_con.pdf

Nội dung text: Báo cáo Tác dộng môi trường - Dự án: Tổ hợp công trình công cộng phục vụ nhu cầu cuả quận tây hồ và nhà ở thấp tầng

 1. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 4. ðánh giá tác đng Mơi tr ưng khu v c xây d ng nhà H Tây ( Ngu n: TT Phat tri n CN và BVMT-2007 ) T NG CƠNG TY ðU TU PHÁT TRI N H T NG ðƠ TH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðNG MƠI TR ƯNG D ÁN: ″″″T H P CƠNG TRÌNH CƠNG C NG PH C V NHU C U CU QU N TÂY H VÀ NHÀ TH P T NG ″″″. Hà N i, tháng 7 – 2007 76
 2. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng TNG CƠNG TY ðU T Ư PHÁT TRI N H T NG ðƠ TH BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðNG MƠI TR ƯNG D ÁN: ″″″T H P CƠNG TRÌNH CƠNG C NG PH C V NHU C U CU QU N TÂY H VÀ NHÀ TH P T NG ″″″ (ðã ch nh s a và b sung theo ý ki n đĩng gĩp c a H i đng th m đnh) C Ơ QUAN CH D ÁN CƠ QUAN L P BÁO CÁO T NG CƠNG TY ð U T Ư TRUNG TÂM PHÁT TRI N CƠNG PHÁT TRIÊN H T NG ðƠ TH NGH VÀ B O V MƠI TR ƯNG 77
 3. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Hà N i, tháng 7 – 2007 M đu 1. Xu t x c a d án Khu đt n m trong ngõ 282 đưng L c Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i đưc T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th thuê cho đi xe s d ng vào m c đích làm gara và b o d ưng xe D án xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây đưc Th t ưng chính ph phê duy t theo Quy t đnh s 1209/2000/Q ð - TTg ngày 14/2/2000. ðn nay d án đã hồn thành nhi u h ng m c trong đĩ cĩ đon đưng ven h ti p giáp tr c ti p vi khu đt. Hi n tr ng khu đt ngõ 282 đưng L c Long Quân khơng cịn phù h p v i quy ho ch. Th c hi n ch tr ươ ng c a UBND thành ph Hà N i trong quy t đnh s 74/2003/Q ð - UB ngày 17/6/2003 v vi c di chuy n các c ơ s s n xu t khơng cịn phù hp v i quy ho ch ho c gây ơ nhi m mơi tr ưng ra kh i khu v c các qu n n i thành, vi c chuy n đi m c đích s d ng là phù h p v i ch tr ươ ng chung c a Thành ph , đng th i gĩp ph n ch nh trang c nh quan xung quanh và gi gìn, b o v th ng c nh H Tây. 2. C ơ s pháp lý và các tài li u làm c ăn c l p báo cáo Các v ăn b n pháp lý v mơi tr ưng. Báo cáo đánh giá tác đng mơi tr ưng c a D án "T h p cơng trình cơng cng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" đưc l p trên c ơ s các v ăn b n pháp lý sau: - Lu t BVMT Vi t Nam s a đi đưc Qu c h i n ưc CHXHCN Vi t Nam thơng qua ngày 29/11/2005 và Ch t ch n ưc ký ban hành ngày 12/12/2005; - Ngh đnh s 80/2006/N ð-CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph v vi c quy đnh chi ti t và h ưng d n thi hành m t s điu c a Lu t BVMT 78
 4. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng - Thơng t ư s 08/2006/TT-MTNMT ngày 08/9/2006 c a B Tài nguyên Mơi tr ưng h ưng d n v đánh giá mơi tr ưng chi n l ưc, đánh giá tác đng mơi tr ưng và cam k t b o v mơi tr ưng; - Quy chu n s d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành n ăm 1996, cĩ hi u lc t ngày 01/01/1997; - Các tiêu chu n Vi t Nam v mơi tr ưng đưc v n d ng trong quá trình xây dng báo cáo ðTM c a D án này bao g m các TCVN 1995, TCVN 2000, TCVN 2001 và TCVN 2005; - TCVN 5937 - 2005: giá tr gi i h n các thơng s khơng khí xung quanh; - TCVN 5949 - 1998: gi i h n t i đa cho phép ti ng n khu v c cơng c ng và dân c ư; - TCVN 5942 - 2005: tiêu chu n áp d ng cho n ưc m t; - TCVN 5945 - 2005 lo i B: tiêu chu n áp d ng cho n ưc th i; - Lu t ðu t ư s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; - Ngh đnh s 108/2006/N ð-CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph v vi c "Quy đnh chi ti t và h ưng d n thi hành m t s điu c a Lu t ðu t ư"; - Ngh đnh s 197/2004/N ð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c: "B i th ưng, h tr và tái đnh c ư khi Nhà n ưc thu h i đt"; - Ngh đnh s 181/2004/N ð-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v "Thi hành Lu t đt đai"; - Ngh đnh s 209/2004/N ð-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v "Qu n lý ch t l ưng cơng trình xây d ng"; - Ngh đnh s 16/2005/N ð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v "Qu n lý d án đu t ư xây d ng cơng trình"; - Ngh đnh s 112/2006/N ð-CP ngày 29/6/2006 c a Chính ph v "S a đi, b sung m t s điu c a Ngh đnh s 16/2005/N ð-CP v qu n lý d án đu t ư xây d ng cơng trình"; - Quy t đnh s 26/2005/Q ð-UB ngày 18/02/2005 c a UBND thành ph Hà Ni v "Ban hành quy đnh v b i th ưng, h tr , tái đnh c ư, th c hi n ngh đnh 197/2004/N ð-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph khi Nhà n ưc thu h i đt trên đa bàn thành ph Hà N i"; - Quy t đnh s 05/2006/Q ð-UB ngày 3/1/2006 c a UBND thành ph Hà N i v “Ban hành giá các lo i đt trên đa bàn thành ph Hà N i, th c hi n Ngh đnh s 188/2004/N ð-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph "; 79
 5. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng - Quy t đnh s 153/Q ð-UBND ngày 31/08/2006 c a UBND Thành ph Hà Ni v "Ban hành Quy đnh t m th i v qu n lý đu t ư xây d ng và kinh doanh các d án khu đơ th m i, khu nhà trên đa bàn Thành ph Hà N i"; - H p đng thuê đt s 14.245.99/ ðC-HðTð gi a S ða chính Hà N i (nay là S Tài nguyên Mơi tr ưng nhà đt) và Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th (nay là Tng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th ), khu đt 5000 m 2 ti kh i 74, ph ưng Bưi, qu n Tây H , Hà N i; - T trình s 83/TT-TrTTV ngày 22/2/2005 c a T ng giám đc T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n đi ch c n ăng s d ng đt t i kh i 74, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i đ xây d ng khu sinh ho t v ăn hố cơng c ng c a Qu n Tây H và khu nhà th p t ng đ bán; - Cơng v ăn s 677/UB - XD ðT ngày 02/3/2005 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i g i S Tài nguyên Mơi tr ưng và nhà đt giao S Tài nguyên Mơi tr ưng và nhà đt ki m tra, xem xét, đ xu t ý ki n gi i quy t v vi c chuy n đi ch c n ăng s d ng khu đt t i kh i 74 ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i. - Cơng v ăn s 3097/TNMT&N ð-KH ngày 08/08/2005 c a S Tài nguyên MT& Nhà đt g i UBND Thành ph Hà N i v vi c T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th xin chuy n ch c n ăng s d ng đt t i kh i 74, ph ưng B ưi, qu n Tây H . - Cơng v ăn 550/QHKT - P1 ngày 20/4/2006 c a S Quy ho ch ki n trúc v vi c Quy ho ch ki n trúc t i khu đt thu c kh i 74, ph ưng B ưi, qu n Tây H . - Cơng v ăn s 211/CV-ðT ngày 26/4/2006 c a T ng giám đc T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th g i U ban Nhân dân Thành ph Hà N i v vi c xin chuy n đi ch c n ăng s d ng đt t i kh i 74, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i đ xây d ng khu sinh ho t v ăn hố và khu nhà th p t ng đ bán. - Cơng v ăn 1907/UBND - XD ðT ngày 10/5/2006 c a UBND thành ph Hà N i v vi c cho phép T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th làm ch đu t ư, l p d án đu t ư xây d ng t h p cơng trình cơng c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng t i kh i 74, ph ưng B ưi. - Thơng báo s 53/TB-UBND ngày 09/3/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v kt lu n c a UBND TP t i cu c h p nghe báo cáo n i dung và ti n đ th c hi n các đ án QHCT: giai đon 3 khu đơ th nam Th ăng Long, khu v c b c C Nhu - Chèm và Quy ho ch t ng m t b ng khu đt t i kh i 74, ph ưng B ưi, qu n Tây H . Trong đĩ UBND Thành ph Hà N i ch p thu n đ ngh c a T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h 80
 6. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng tng đơ th v vi c tho thu n v i UBND ph ưng B ưi và UBND qu n Tây H h tr đu t ư 100% kinh phí - B n v Quy ho ch T ng m t b ng do Trung tâm t ư v n đu t ư và xây d ng thu c T ng cơng ty đu t ư phát tri n h t ng đơ th l p đã đưc S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 25/4/2007; - Các tho thu n: + Tho thu n c p đin c ăn c vào cơng v ăn s 281/ ðLTH/KT ngày 21/5/2007 ca ðin l c Tây H đng ý c p đin cho D án nhà th p t ng t i kh i 74, ngõ 282 Lc Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i; + Tho thu n thốt n ưc c ăn c vào cơng v ăn s 435/TNHN ngày 31/5/2007 ca Cơng ty TNHH Nhà n ưc m t thành viên thốt n ưc Hà N i ch p thu n vi c thốt nưc m ưa, n ưc th i sinh ho t c a khu v c d án vào h th ng thốt n ưc khu v c lân cn phía tây c a d án + Tho thu n c p n ưc c ăn c vào cơng v ăn s 924/KDNS - KT ngày 5/6/2007 ca Cơng ty kinh doanh n ưc s ch v vi c Cơng ty kinh doanh n ưc s ch Hà N i cĩ kh n ăng c p n ưc cho d án nhà th p t ng t i Kh i 74, ngõ 282 L c Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i. 3. T ch c th c hi n Báo cáo đánh giá tác đng mơi tr ưng Báo cáo đánh giá tác đng mơi tr ưng D án "T h p cơng trình cơng c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" đưc T ng giám đc T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th h p đng v i Trung tâm Phát tri n Cơng ngh và b o v mơi tr ưng (COTDEP) tr c thu c Liên hi p các H i khoa h c Vi t Nam th c hi n. + Ch trì th c hi n: + T ng h p l p báo cáo: + Các thành viên tham gia: Báo cáo đánh giá tác đng mơi tr ưng ( ðTM) này đưc th c hi n theo các b- ưc sau: - Nghiên c u t ng h p các tài li u liên quan: + Báo cáo nghiên c u kh thi d án; + Các b n v thi t k chi ti t. + Các s ơ đ m t b ng, c u trúc các hng m c. + Quy trình v n hành, qu n lý, ki m sốt h ng m c thi cơng, v n hành. - Xác đnh các ngu n ơ nhi m do quá trình th c hi n d án cĩ th x y ra trong các giai đon gi i phĩng m t b ng, thi cơng và v n hành. 81
 7. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng - Thu th p các s li u, tài li u v điu ki n t nhiên, kinh t - xã h i c a khu vc th c hi n D án. - Ti n hành kh o sát và đo đc đánh giá hi n tr ng mơi tr ưng t i khu v c D án và vùng ven H Tây, phía đơng khu D án. - L y và phân tích 4 m u n ưc, 3 m u khí. - Ti n hành phân tích các thơng s gây ơ nhi m đ MT khu d án. - Th c hi n xây d ng các chuyên đ và h i th o l y ý ki n chung. - T ng h p xây d ng báo cáo ðTM c a d án. - G i báo cáo đn các chuyên gia trong l ĩnh v c MT xin ý ki n đĩng gĩp. - Ch nh lý, b sung và hồn thi n báo cáo n p cho T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th và trình S Tài nguyên Mơi tr ưng và nhà đt Hà N i th m đnh. Ch ươ ng 1 MƠ T TĨM T T D ÁN 1. Gi i thi u chung Tên d án: "T h p cơng trình cơng c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng". Ch d án: T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th . ða ch : S 27 Hu ỳnh Thúc Kháng - Hà N i. ðin tho i: 04 7583426; 04 7731455. Tng giám đc: Ơng Hồng Long Quang. 2. Mơ t D án Khu đt th c hi n D án n m t i ngõ 282 đưng L c Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H , Hà N i. Hi n tr ng khu đt cĩ di n tích 3579,5 m 2 do T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th qu n lý s d ng đưc gi i h n b i các m c t 1 đn 36 trong bn đ hi n tr ng t l 1/500 do Cơng ty đa chính Hà N i l p tháng 10 n ăm 2006. - Khu đt cĩ kích th ưc hình h c khơng vuơng v n, cĩ hình d ng g n nh ư hình tam giác v i m t c nh th ng và hai c nh cong. - C nh phía nam th ng ti p giáp v i đt khu t p th đa ch t. Hi n t i các nhà dân thu c khu t p th ða ch t h u h t đã xây d ng nhà bê tơng cao 4 t ng đn h t ranh gi i khu đt. - M t ph n phía tây nam khu đt ti p giáp v i đưng đt d n ra đưng L c Long Quân, ph n cịn l i ti p giáp v i khu đt c a quân đi và Cơng ty xu t nh p kh u 82
 8. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng giao thơng v n t i - B giao thơng v n t i. Khu quân đi đã xây d ng cơng trình tr s cĩ chi u cao 4 t ng cách ranh gi i khu đt kho ng 4 đn 5 m. - C nh cong dài nh t phía đơng và đơng b c khu đt ti p giáp v i đưng ven H Tây. Khu đt hi n t i đưc s d ng làm tr s cho Xí nghi p c ơ gi i cơng trình 1 tr c thu c T h p cơng trình cơng c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng. Trên khu đt cĩ 2 d y nhà g ch 1 t ng c p 4, ph n cịn l i là sân bãi. C t cao đ c a khu đt t 7,4 m đn 8,3 m, cao h ơn t 0,6 đn 1 m so v i c t cao đ c a đ- ưng ven H Tây ( đon đi ngang qua khu đt cĩ c t cao đ t 6,8 m đn 7,3 m). Do khu đt cĩ m t đ xây d ng th p và nhà th p t ng nên thu n l i cho khâu chu n b m t bng. - Giao thơng: khu đt cĩ m t c ng m tr c ti p v i đưng d o quanh h , ngồi ra cịn cĩ m t c ng phía ngõ 282 đưng L c Long Quân. * Hình th c đu t ư Tng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th là đơ n v đu t ư xây m i đng b các h ng m c cơng trình: sân, đưng, h t ng k thu t ngồi nhà; cơng trình cơng c ng, sân ch ơi cho tr em, sân c u lơng và cơng trình nhà th p t ng đ bán. Hng m c cơng trình sân ch ơi sinh ho t c ng đng cho ph ưng B ưi, T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th h tr đu t ư 100% kinh phí xây d ng cho ph- ưng B ưi t i khu đt này. * T ch c th c hi n d án Ch đu t ư cĩ đ n ăng l c t th c hi n d án theo Lu t xây d ng, Lu t đu th u và các v ăn b n h ưng d n liên quan, vì v y Ch đu t ư l a ch n hình th c t th c hin D án. * Ph ương án gi i phĩng m t b ng Tng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th cam k t t thu x p c ơ s s n xu t cho Xí nghi p tr c thu c khi di chuy n đ chuy n đi m c đích s d ng khu đt. Tng cơng ty s h tr Xí nghi p tr c thu c m i chi phí di chuy n v ăn phịng, nhà x- ưng c ũ và chi phí xây d ng v ăn phịng m i. * Ti n đ th c hi n d án - Giai đon chu n b đu t ư và gi i phĩng m t b ng (6 tháng): t tháng 4/2007 đn tháng 10/2007. - Giai đon th c hi n đu t ư và gi i phĩng m t b ng (12 tháng): t tháng 11/2007 đn tháng 11/2008. - Khánh thành và bàn giao cơng trình tháng 12/2008. 83
 9. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ti n đ thi cơng cơng trình t khi kh i cơng đn khi khánh thành là 12 tháng. * T ng m c đu t ư Bng 1.1. T ng m c đu t ư c a D án TT NI DUNG CHI S TI N 1 Chi phí xây l p 17 581 871 500 2 Chi phí gi i phĩng m t b ng 30 678 206 000 3 Chi phí qu n lý d án và chi phí khác 3 653 319 751 4 Chi phí d d phịng 2 595 669 863 Tng c ng 54 509 067 114 Bng ch : n ăm m ươ i t n ăm tr ăm linh chín tri u khơng tr ăm linh chín nghìn m t tr ăm m ưi b n đng. 3. N i dung ch y u c a D án V trí khu đt n m c nh đưng ven h do v y vi c b trí các ch c n ăng s d ng cĩ vai trị quan tr ng đi v i khơng gian ki n trúc ven h . Các ch c n ăng đưc b trí phù h p v i m c đích s dng, trong đĩ ưu tiên các cơng trình cơng c ng n m sát đưng d o ven h , g m 2 sân c u lơng, m t khu vui ch ơi cho tr em, cùng v ưn hoa, cây xanh và th m c . Bng 1.2. T ng h p các ch tiêu quy ho ch t ng th TT Ni dung ðơ n v Nhà th p Cơng trình Tồn tng cơng c ng khu 1 Di n tích đ t t ng m t b ng m 2 2 600,7 1 009,6 3 610,3 2 T l s d ng % 72 28 100 3 Di n tích xây d ng m 2 910,3 910,3 4 Tng di n tích sàn xây d ng m 2 2 730,9 2 730,9 5 Mt đ xây d ng % 35 25,2 6 Tng cao cơng trình tng 3 3 7 H s s d ng đ t ln 1,32 0,74 Các cơng trình nhà th p t ng đưc b trí t p trung, d c theo đưng n i b rng 7,5 m, t ng s b trí 9 c ăn bi t th đc l p, di n tích đt m i c ăn t 199 m 2 đn 300 m 2, g m nhà 3 t ng, sân, v ưn, c ng, t ưng rào. Hình th c ki n trúc ch đo ca các c ăn bi t th đưc thi t k mang nét truy n th ng, phù h p v i c nh quan, khí hu c a khu v c. 3.1. Cơng trình cơng c ng và cơng trình nhà th p t ng 84
 10. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 3.1.1. Cơng trình cơng c ng Bng 1.3. T ng h p di n tích cơng trình cơng c ng TT Ni dung S l ưng Tng di n tích (m 2) 1 Di n tích khu đ t 1 009,6 2 Sân c u lơng 02 288,43 3 Sân ch ơi tr em 01 34,54 4 Vưn hoa, cây xanh 368,56 5 Sân, đưng 238,63 3.1.2. Cơng trình nhà th p t ng và v t li u a. C ơ c u nhà th p t ng Mu s 1 - Áp d ng cho các lơ đt 1; 2; 3 và 4 TT Ni dung Ch tiêu 1 Di n tích đ t (228,3 – 203,9 - 204 - 204) m 2 2 Di n tích xây d ng 92,5 m 2 3 Tng cao 3 t ng 4 Tng di n tích sàn 277,5 m 2 5 H s s d ng đ t 1,36 – 1,37 M u s 2 - Áp d ng cho các lơ đt s 5 và 6 TT Ni dung Ch tiêu 1 Di n tích đ t ( 280 – 299,8) m 2 2 Di n tích xây d ng 119,8m 2 3 Tng cao 3 t ng 4 Tng di n tích sàn 359,4 m 2 5 H s s d ng đ t 1,20 – 1,28 Cơng trình cơng c ng là n ơi din ra các ho t đng vui ch ơi và sinh ho t c a nhân dân ph ưng B ưi, vì v y vi c b trí địi h i các ho t đng ph i mang tính c ng đng cao, t o đưc c nh quan phù h p. Mu s 3 - Áp d ng cho các lơ đt s 7 và s 8 TT Ni dung Ch tiêu 1 Di n tích đ t 198,8 m 2 2 Di n tích xây d ng 89,4 m 2 3 Tng cao 3 t ng 85
 11. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 4 Tng di n tích sàn 268,2 m 2 5 H s s d ng đ t 1,35 Mu s 4- Áp d ng cho các lơ đt s 9 TT Ni dung Ch tiêu 1 Di n tích đ t 228, m 2 2 Di n tích xây d ng 103 m 2 3 Tng cao 3 t ng 4 Tng di n tích sàn 309 m 2 5 H s s d ng đ t 1,35 b. Gi i pháp v t li u * Ph n k t c u S d ng k t c u bê tơng c t thép cho các k t c u ch u l c chính. T ưng g ch làm nhi m v bao che, cách âm, cách nhi t, ng ăn chia khơng gian cho cơng trình. * Ph n hồn thi n, n i th t cơng trình + Ph n thân: + Ph n mái: mái bê tơng dán ngĩi đ. + V t li u p lát: n n lát g ch granit, khu v sinh lát g ch granit ch ng tr ơn, tưng g p g ch men kính. + V t li u c a: c a chính dùng c a g pano đc, c a s dùng g . Ch ương 2 ðIU KI N T NHIÊN, MƠI TR ƯNG VÀ KINH T - XÃ H I KHU V C D ÁN 2.1. ðIU KI N T NHIÊN VÀ MƠI TR ƯNG Qu n Tây H n m phía b c Hà N i, phía đơng giáp qu n Long Biên, tây giáp huy n T Liêm, nam giáp qu n Ba ðình, b c giáp huy n ðơng Anh. Qu n Tây H đư - c thành l p theo Ngh đnh s 69/CP ngày 28/10/1995 c a Chính ph g m 8 ph ưng là: ph ưng B ưi, ph ưng Thu Khuê, Ph ưng Yên Ph , ph ưng T Liên, ph ưng Nh t Tân, ph ưng Qu ng An, phưng Xuân La và ph ưng Phú Th ưng. D án n m trên lơ đt thu c ngõ 282 đưng L c Long Quân, ph ưng B ưi n m cnh đưng d o quanh H Tây. 2.1.1. ðc đim đa ch t thu v ăn 1/ N ưc m t 86
 12. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 2/ N ưc d ưi đt 3/ ða hình đa m o 4/ ða ch t thu v ă 5/ ðc đim đa t ng Lp 1: ðt l p thành ph n và tr ng thái khơng đng nh t. Lp 2: L p sét, sét pha màu nâu h ng, nâu vàng d o c ng. Lp 3: L p xét pha; xám vàng, xám xanh, xám đen; n a c ng. Lp 4: L p sét pha, xám xanh, xám ghi, d o m m, d o nhão. Lp 5: L p sét nâu hang; xám xanh, d o c ng, d o m m. Lp 6: L p cát thơ v ưà; xám vàng, xám xanh; ch t v a. Lp 7: L p cát h t thơ l n s i s n xám vàng, xám xanh, ch t – ch t v a. Qua k t qu kh o sát và thí nghi m m u đt trong phịng cho m t s nh n xét sau: - L p đt (1): ðây là l p đt l p cĩ thành ph n tr ng thái khơng đng nh t, nên khơng s d ng l p đt này làm l p ch u l c cho cơng trình. - L p sét d o c ng (2) và l p sét pha n a c ng (3) là đt cĩ kh n ăng ch u l c khá t t đi v i các cơng trình cĩ quy mơ v ưà và nh , ch trì nên ưu tiên gi i pháp mĩng nơng và ch n l p sét (2) làm l p ch u l c cho cơng trình. - L p sét pha d o m m, d o nhão (4) . (5) là các l p đt y u, đây là nguyên nhân gây lún nt cho cơng trình và là nguyên nhân chính gây ra ma sát âm đi v i c c bê tơng c t thép ép qua l p này, vì v y khơng nên s d ng l p này là l p ch u l c chính cho cơng trình. - L p cát (6) và (7) là l p ch u l c t t h ơn trong c ph m vi kh o sát. ði v i các cơng trình cĩ quy mơ l n h ơn 5 t ng, ch trì thi t k nên ưu tiên gi i pháp mĩng c c bê tơng c t thép và ch n l p (6 ) làm l p t a m ũi c c cho cơng trình. Nh ư v y, qua k t qu kh o sát trên, ch trì thi t k c n nghiên c u k đc đim c ơ lý c a t ng l p, so sánh v i quy mơ cơng trình đ cĩ gi i pháp mĩng cho phù h p. 2.1.2. ðiu ki n khí h u Bng 2.1. ð m t ươ ng đi trung bình tháng Hà N i (%) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Hà N i 74 86 84 80 78 75 78 83 72 76 76 75 78 Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn n ăm 2006 87
 13. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Bng 2.2. L ưng m ưa trung bình hàng tháng và n ăm Hà N i (mm) Thán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm g Hà 0. 25, 30, 17, 139, 96, 247, 353, 183, 28, 116, 1, 1240, Ni 4 2 9 9 6 8 0 8 1 3 2 2 4 Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn 2006, theo niên giám th ng kê n ăm 2006 Bng 2.3. L ưng b c h ơi trung bình tháng và n ăm Hà N i (mm) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Hà 71.4 59.7 56.9 65.2 98.2 97.8 100.6 84.1 84.4 95.8 89.8 85.0 989.1 Ni Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn n ăm 2006 Nhi t đ: Bng 2.4. Nh êt đ trung bình tháng Hà N i ( 0C) Thán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nă g m Láng 18, 18, 20, 25, 27, 30, 30, 28, 28, 27, 24, 18, 24,5 3 4 3 4 3 2 0 1 2 4 7 3 Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn, 2006. Bng 2.5. Nh êt đ trung bình tháng l n nh t Hà N i ( 0C) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Láng 19,3 19,9 22,8 27,0 31,5 32,6 32,9 31,9 30,9 28,6 25,2 21,8 27,0 Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn, 2005. B ng 2.6. Nh êt đ trung bình tháng nh nh t Hà N i ( 0C) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Láng 13,7 15,0 18,1 21,4 24,3 25,8 25,6 25,1 24,9 24,7 18,5 15,3 20,9 Ngu n: Vi n khí t ưng Thu v ăn, 2005. Ch đ giĩ: Tc đ giĩ trung bình t i Hà N i đưc th hi n trong B ng d ưi đây: 88
 14. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Bng 2.7. T c đ giĩ trung bình tháng t i Hà N i (m/s) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà N i 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 Ngu n: Vi n khí t ưng Thu v ăn, 2005. Khí h u Hà N i cĩ s bi n đi th t th ưng, ch y u là do s tranh ch p nh h ưng ho t đng c a hai mùa giĩ và các quá trình th i ti t đc b êt di n ra trong m i mùa. Bão: Bng 2.8. T n su t bão trung bình tháng t i Hà N i (l n) Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hà N i 0,00 0,04 0,11 0,30 0,47 0,32 0,18 0,00 0,00 Ngu n: Vi n khí t ưng thu v ăn, 2005. ð b n v ng khí quy n Bng 2.9Phân lo i đ b n v ng khí quy n( Ngu n: Vi n Khí t ưng Thu v ăn, 2005). Tc đ giĩ Bc x m t tr i ban ngày ð mây che ph ban đêm ti đ cao Mnh ( đ Trung bình Yu ( đ cao Ít mây Nhi u mây 10m cao m t tr i (đ cao m t mt tr i ( 4/8) (m/s) > 60) tr i 35 - 60) 2 A A - B B - - 2 - 3 A - B B C E F 3 - 5 B B - C C D E 5 - 6 C C - D D D D >6 C D C D D ð b n v ng khí quy n đưc xác đnh theo t c đ giĩ và b c x m t tr i vào ban ngày và đ che ph mây vào ban đêm. Theo nghiên c u c a Trung tâm k thu t mơi tr ưng đơ th và khu cơng nghi p (tháng 4/2003) thì khu v c Hà N i cĩ l ưng mây trung bình là 9/10, ít mây nh t là 4 tháng cu i n ăm, tháng đt c c ti u là tháng 10, 11 vi l ưng mây trung bình ch chi m 6/10. Phân lo i đ b n v ng khí quy n th hi n trong B ng sau: Ghi chú: A- R t khơng b n v ng D - Trung Hồ B - Khơng b n v ng lo i trung bình E - B n v ng trung bình C - Khơng b n v ng lo i y u F - B n v ng 89
 15. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 2.2. HI N TR NG MƠI TR ƯNG T NHIÊN KHU V C D ÁN V trí khu đt c a d án thu c ph ưng B ưi, qu n Tây H . Hi n t i khu đt này đưc T ng Cơng ty ðu t ư Phát tri n h t ng đơ th thuê cho đi xe làm bãi đ xe và b o dưng xe. Phía đơng c a khu đt là đưng ven H Tây, phía nam là nhà dân, phía tây là nhà m t s c ơ quan. ð đánh giá mơi tr ưng t nhiên c a khu v c, chúng tơi ch kh o sát đánh giá mơi tr ưng khơng khí và mơi tr ưng n ưc và phân tích trong tháng 6/2007. 2.2.1. Hi n tr ng mơi tr ưng khơng khí Qua kh o sát, đo đc ch t l ưng khơng khí ngày 22/6/2007. Bng 2.10. V trí l y m u Ký hi u To đ l y m u ðc đim c a v trí l y m u KX1 E: 0584127 Ti gĩc tây nam Khu d án N: 2328558 KX2 E: 0584145 Cng ra vào khu dD án phía đưng d o ven H Tây N: 2328581 KX3 E: 0584184 Sát mép n ưc H Tây N: 2328543 Phía đơng nam khu d án B ng 2.11. K t qu phân tích ch t l ưng khơng khí xung quanh (H ưng giĩ Tây nam) Kt qu phân tích TCVN Thơng s ðơ n v TT 5937 - Ph ươ ng pháp TN TNHH đo KX1 KX2 KX3 2005 1 Nhi t đ 0C 33 33 33 - ðo nhanh 2 ð m % 67 67 67 - 3 Tc đ giĩ m/s 2 2 2 - 4 CO mg/m 3 13,07 12,07 14,10 30,00 TCVN 3 5 NO 2 mg/m 0,064 0,031 0,054 0,020 ISO: 6768-1998 3 6 SO 2 mg/m 0,102 0,094 0,167 0,350 ISO: 6767 - 1990 TCVN: 5971 - 2005 7 Bi t ng s mg/m 3 0,1207 0,1207 0,1228 0,300 TCVN 5967 - 2005 90
 16. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 2.2.2. Hi n tr ng ti ng n Bng 2.12. K t qu tr c ti ng n khu D án (Th i gian đo 9h - 11h ngày 22/06/2007) Ký hi u ð n TT To đ đo ða đim mu (dBA) 1 KX1 E: 0584127 Giáp khu dân c ư t i gĩc tây nam khu 67,3 N: 2328558 D án 2 KX2 E: 0584145 Cng ra vào khu D án phía đưng 64,5 N: 2328581 ven H Tây 3 KX3 E: 0584184 Sát mép n ưc H Tây 63,9 N: 2328543 Tr ưc dãy nhà dân Bng 2.13. Tiêu chu n Vi t Nam v ti ng n t i các khu v c (TCVN 5949 - 2005 ) Lo i khu v c T 06 h – 18 h T 18 h – 22 h T 22 h – 06 h Lo i I 55 50 45 Lo i II 65 60 50 Lo i III 70 65 55 Lo i IV 75 70 60 Lo i V 80 75 65 Ghi chú: Lo i I: khu v c yên t ĩnh: b nh vi n, vi n điu d ưng, nhà tr , nhà d ưng lão, lp h c, th ư vi n, các vi n nghiên c u. Lo i II: khu quy ho ch nhà , khách s n, c ơ quan, hành chính. Lo i III: khu th ươ ng m i, khu v c ti p c n trong vịng 15 m cách tr c l giao thơng chính, ch , b n xe, b n tàu. Lo i IV: khu quy ho ch s n xu t ti u th cơng và cơng nghi p nh . Lo i V: khu cơng nghi p n ng. Nh n xét 2.2.3. Hi n tr ng mơi tr ưng n ưc - N ưc m t: 91
 17. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Bng 2.14. Ch t l ưng n ưc H Tây (Các m u đưc l y làm hai đt t i hai v trí gi a c a hai ph n xa nh t) Kt qu phân tích TCVN (B) STT Ch tiêu ðơ n v 2005 2000 2001 2002 5942 - 2005 đt 1 đt 2 1 pH 8,05 7,48 8,2 8,61 8,55 5,5 - 9 2 ð đ c NTU 27,4 12,7 21 3 DO mg/l 5,98 5,81 6,1 ≥ 2 4 BOD 5 mg/l 23,05 18,1 22,8 32 29 <25 5 COD mg/l 30,63 25,1 31,98 54 39 <35 6 SS mg/l 32 14 22 38 28 80 + 7 NH 4 mg/l 0,54 0,56 0,7 1 8 Fe mg/l 0,33 0,51 0,29 - - 2 9 Pb mg/l 0,0 0,007 vt - - 0,1 10 Du m mg/l - - - 0,80 0,37 0,3 11 Coliform MNP/100 ml 1500 1170 1600 750 240 10 000 Ngu n: - Hi n tr ng mơi tr ưng Hà N i 2005. - Báo cáo k t qu quan tr c các sơng, h , KCN Hà N i n ăm 2005 - S TNMT & N ðHN. Bng 2.15. K t qu phân tích các ch tiêu n ưc H Tây ( Phịng TN mơi Tr ưng ði h c Nơng nghi p I th c hi n ngày 20/6/2007) Kt qu TCVN M3 M2 5942 - STT Ch tiêu ðơ n v Gn đình Cnh quán 2005 làng Bia Ct B Trích sài 1 pH 8,63 8,61 5,5 - 9 2 DO mg/l 6,90 7,48 ≥2 3 ð d n đin (Eh) ms/cm 138 150 0,05 4 Nitrít (tính theo N) mg/l 0,034 0,042 1 + 5 Amoniac (NH 4 tính mg/l 0,403 0,930 - theo N) 92
 18. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 6 Ni t ơ t ng s mg/l 4,01 3,98 - - 2 7 PO 4 mg/l 2,5014 3,1175 - 8 Photpho t ng s mg/l 3,92 4,31 - 9 Ch t r n l ơ l ng (TSS) mg/l 94,1 97,6 80 10 Chì (Pb) mg/l 0,007 0,006 0,1 11 A sen mg/l 0,016 0,015 0,1 12 Cadimi mg/l 0,0021 0,0018 0,02 13 ð d c NTU 4,5 5,2 - 14 BOD 5 mgO 2/l 19,6 20,0 < 25 15 COD mgO 2/l 144 224 < 35 16 Coliform MNP/100ml 3500 5100 10.000 Nh n xét : 2.2.4. Hi n tr ng h sinh thái Bng 2.16. K t qu phân tích m u n ưc ng m khu v c d án Kt qu TCVN M1 M4 STT Ch tiêu ðơ n v 5944 - 2005 Gi ng t i khu Gi ng t i nhà s 4 Ct B D án Ngõ 282 LLQ 1 pH 6,53 6,36 6,5 - 8,5 2 DO mg/l 2,09 4,28 - 3 BOD 5 mgO 2/l 18,6 20,4 - 4 COD mgO 2/l 104 124 - 5 ð đ c NTU 2 2,1 - 6 ð d n đin (Eh) mg/l 178 179 - 7 Nitrít (tính theo mg/l 1,296 0,04 45 N) + 8 Amoniac (NH 4 mg/l 2,240 0,023 - tính theo N) 9 Ni t ơ t ng s mg/l 4,21 1,05 - - 3 10 PO 4 mg/l 0,017 0,398 - 11 Photpho t ng mg/l 0,056 0,63 - 12 Ch t r n l ơ l ng mg/l 61,7 59,5 - (S) 93
 19. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 13 Chì (Pb) mg/l 0,0099 0,0105 0,05 14 Cadimi mg/l 0,00114 0,00872 0,01 15 A sen mg/l 0,0227 KPH 0,05 16 Cl - mg/l 157 198 200 - 600 17 Coliform MNP/100ml 4 5 3 Ghi chú: KPH - Khơng phát hi n đưc 2.3. ðIU KI N KINH T – XÃ H I 94
 20. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ch ươ ng 3 ðÁNH GIÁ CÁC TÁC ðNG MƠI TR ƯNG C A D ÁN 3.1. NGU N GÂY TÁC ðNG 3.1.1. Giai đon gi i phĩng m t b ng 3.1.2. Giai đon thi cơng - Ơ nhi m do b i đt đá, ơ nhi m nhi t. - Ơ nhi m n ưc th i, ch t th i r n c a các ho t đng s ng, s n xu t c a cơng nhân trên cơng tr ưng. - Ơ nhi m khí th i t các thi t b máy mĩc thi cơng. Trong giai đon xây d ng, ơ nhi m khơng khí g m 3 ngu n chính: + Ho t đng giao thơng Bng 3.1. H th ng các ch t ơ nhi m đi v i các ph ươ ng ti n giao thơng (xe ơ tơ ch y x ăng, đưc s n xu t trong giai đon 1985 - 1992) H s ơ nhi m Lo i xe ðơ n v TSP SO 2 NO 2 CO VOC 1000 km 0,07 1,27 S 1,5 15,73 2,23 ðng c ơ 2000 cc tn x ăng 0,76 20 S 27,11 169,7 24,09 Bi đt, đá, các lo i khí đc h i nh ư khí SO 2, NOx, CO, CO 2, các h p ch t h u cơ bay h ơi, dung mơi h u c ơ. Ưc tính d a trên các h s t i l ưng ơ nhi m do T ch c y t th gi i thi t l p: M t ơtơ tiêu th 1000 lít x ăng s th i vào khơng khí 291 kg CO; 33,2k g C xHy; 11,3 kg NO x; 0,9 kg SO 2. Ngu n gây ti ng n Ngu n gây ơ nhi m n ưc - N ưc th i sinh ho t c a cơng nhân lao đng trên cơng tr ưng ch a các ch t cn bã, các ch t l ơ l ng (SS), các h p ch t h u c ơ (BOD, COD), các ch t dinh d ưng (N, P) và các vi sinh v t; - N ưc v sinh thi t b , máy mĩc thi cơng mang theo d u m ; - N ưc m ưa ch y tràn: 95
 21. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 3.1.3. Giai đon ho t đng c a D án Rác th i Hàng ngày m t l ưng rác th i r t l n, các ch t h u c ơ, bao bì, gi y các lo i, nylon, nh a c n Cơng ty mơi tr ưng đơ th thu gom và v n chuy n . Ngu n tác đng đn mơi tr ưng n ưc Ngu n tác đng đn mơi tr ưng khơng khí 3.2. ðÁNH GIÁ TÁC ðNG GIAI ðON GPMB VÀ XÂY D NG 3.2.1. ðánh giá T ðMT trong giai đon gi i phĩng m t b ng 3.2.2. ðánh giá T ðMT trong giai đon xây d ng Các tác đng này đưc chia thành 2 nhĩm chính: - Tác đng đn ng ưi cơng nhân tr c ti p thi cơng và dân c ư xung quanh; - Tác đng đn mơi tr ưng xung quanh. Bng 3.2. mơ t các tác đng tiêu c c chính phát sinh trong quá trình thi cơng các h ng m c c a D án. Bng 3.2. T ng h p các tác đng c a giai đon thi cơng d án mơi tr ưng Giai đon xây d ng Các ngu n gây ơ nhi m - Ơ nhi m khí, b i, n, rung: phát sinh t các ph ươ ng ti n thi cơng, các ph ươ ng ti n v n chuy n nguyên v t li u; - C n tr giao thơng t các ph ươ ng ti n v n chuy n nguyên vt li u thi cơng; Xây d ng - Ơ nhi m mơi tr ưng n ưc: n ưc th i t r a nguyên v t h th ng li u; n ưc th i, rác th i sinh ho t c a cơng nhân tham gia thi các cơng trình cơng. - S c lao đ ng. a. Các tác đng đn mơi tr ưng khơng khí Bng 3.3. T i l ưng ch t ơ nhi m đi v i xe t i ch y trên đưng ph (ðnh m c cho 1km) Ti l ưng các ch t ơ nhi m theo t i tr ng xe (g/km) Ti tr ng xe < 3,5 t n Ch t ơ Ti tr ng xe 3,5 - 16 t n nhi m Trong Ngồi ðưng cao Trong Ngồi ðưng cao TP TP tc TP TP tc Bi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 96
 22. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng SO 2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S NO 2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 Ghi chú: - M t ơ tơ tiêu th 1000 lít x ăng s th i vào khơng khí 291kg CO, 11,3 kg NOx, 33,2 kg Hydrocacbon (THC), 0,9 kg SO 2 - S là hàm l ưng l ưu hu ỳnh trong nhiên li u (%). Theo kinh nghi m hàm l ưng các ch t khí ơ nhi m cĩ th t ăng 4 - 5 l n nh t là trong bán kính 3,5 t n 90 105 Ơ tơ c n c u 90 110 Máy i 93 115 Máy đp bê tơng 80 - 85 100 Máy c ưa tay 80 - 82 95 Máy nén Diesel cĩ vịng tay 75 - 80 97 rng Búa máy 1,5 t n 70 - 75 87 Máy phát đin 72 - 82 85 Máy đĩng c c 90 - 106 115 Máy tr n bê tơng ch y diesel 70 - 75 85 Ti ng n trong khu v c thi cơng th ưng v ưt tiêu chu n cho phép (TCVN 5949 - 1999) t 10 - 20 dBA, ti ng n di n ra liên t c và di n bi n trong th i gian dài. Cơng vi c 97
 23. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng đào đt và vn chuy n đt ph th i, các lo i máy nh ư g u xúc, máy kéo, máy i, xe t i ti ng n cĩ th là 90 dBA kho ng cách 15 m, n u các máy đĩ ho t đng cùng lúc thì đ n t ăng lên t 95 - 98 dBA. Chúng tơi tham kh o tiêu chu n quy đnh v ti ng n trong khu v c thi cơng c a M đ đánh giá m c đ gây n c a các thi t b thi cơng trong cơng tr ưng xây d ng B ng 3.5. Bng 3.5. Gi i h n m c đ ti ng n c a các thi t b thi cơng ðơ n v : dBA Mc đ ti ng n Yêu c u c a T ng TT Lo i thi t b kho ng cách 15 m cc D ch v (M ) 1 Máy đm nén (xe lu) 72 ÷ 88 < 75 2 Máy g u xúc tr ưc 72 ÷ 96 < 75 3 Gàu ng ưc 72 ÷ 83 < 75 4 Máy phát đin 70 ÷ 82 < 75 5 Máy rung 70 ÷ 80 < 75 6 Máy đào thu l c Ngu n: Tr ưng ði h c Xây d ng Hà N i. Kh n ăng ti ng n t i khu v c thi cơng c a d án lan truy n t i các khu v c xung quanh đưc xác đnh nh ư sau: Li = L p - ∆Ld - ∆Lc (dB A) Trong đĩ: Li - M c n t i đim tính tốn cách ngu n gây n kho ng cách d (m). Lp - M c n đo đưc t i ngu n gây n ( cách 1,5m). ∆Ld - M c n gi m theo kho ng cách d t n s i. 1+a ∆Ld = 20 lg [(r 2/r 1) ] (dB A) Vi: r1 - Kho ng cách t i ngu n gây n ng v i Lp (m). r2 - Kho ng cách tính tốn đ gi m m c n theo kho ng cách ng v i Li (m). a - H s đã k đn nh h ưng h p th ti ng n c a đa hình m t đt (a = 0). ∆Lc - ð gi m m c n qua v t c n. Khu v c d án cĩ đa hình r ng thống và khơng cĩ v t c n nên ∆Lc = 0. 98
 24. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng T các cơng th c trên, tính tốn m c đ gây n c a các lo i thi t b thi cơng trên cơng tr ưng t i mơi tr ưng xung quanh kho ng cách 200 m và 500 m đưc th hi n trong B ng 3.6. Bng 3.6. M c n gây ra do các ph ươ ng ti n thi cơng theo kho ng cách Mc n Mc n Mc n TT Thi t b thi cơng đim cách kho ng cách kho ng cách máy 1,5m 200m 500m 1 Máy i 93 71 63 2 Máy khoan 87 65 57 3 Máy đp bê tơng 85 63 55 4 Máy c ưa tay 82 60 52 5 Máy nén Diezel 80 58 50 6 Máy đĩng c c bê tơng 1,5T 75 53 45 7 Máy tr n bê tơng 75 53 45 TCVN 5949 - 1999 75 Ghi chú: TCVN 5949 - 1999: Ti ng n đi v i khu dân c ư. Th i gian ti p xúc v i ti ng n và m c áp âm đưc phép theo Q ðBYT 3733 – 2002 đưc ch ra B ng 3.7. Bng 3.7. Tiêu chu n n cho phép đi v i mơi tr ưng lao đng Th i gian ti p xúc v i ngu n gây n Mc áp âm đưc phép (dBA) 8 gi 85 4 gi 90 2 gi 95 1 gi 100 30 phút 105 15 phút 110 < 15 phút 115 Th i gian cịn l i trong ngày 80 b. Tác đng đn mơi tr ưng n ưc - Tác đng đn mơi tr ưng n ưc m t Mơi tr ưng n ưc gi a H Tây, theo Báo cáo hi n tr ng mơi tr ưng n ăm 2005 thì ch t l ưng n ưc t ươ ng đi t t, x p x tiêu chu n n ưc m t lo i A TCVN 5942 - 2005 do tính đm cao và kh n ăng t làm s ch l n. N ưc ven H Tây vào mùa khơ 99
 25. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng thì các ch tiêu oxy hố sinh h c, oxy hố hố h c đu v ưt quá tiêu chu n cho phép, đc bi t là crom, d u m và coliform. Do v y, b o v n ưc m t H Tây r t quan tr ng. Trong quá trình xây dung, các tác đng đn mơi tr ưng n ưc là: - Quá trình đào đt và xây d ng cơng trình chính - Quá trình đào đt, xây d ng, v n chuy n đt, v t li u xây d ng - Khi thi cơng các tồ nhà - N ưc th i t vi c r a các thi t b , máy mĩc, và các d ng c thi cơng - N ưc th i sinh ho t c a các cơng nhân xây ch y u: + Ch a hàm l ưng cao các ch t h u c ơ d phân hu sinh h c; + Do ch a các lo i vi sinh v t gây b nh cho ng ưi và đng v t; + Ch a nhi u h p ch t c a N và P; + Ch a các lo i khí do quá trình phân hu y m khí các cht h u c ơ nh ư: CH 4, H2S, CO 2, NH 3 Da vào th ng kê c a nhi u qu c gia đang phát tri n, kh i l ưng ch t gây ơ nhi m do con ng ưi th i vào mơi tr ưng m i ngày th hi n B ng 3.8. ði v i lo i n ưc th i này các thành ph n gây ơ nhi m n đnh nh ưng l ưu lưng n ưc th i thay đi theo th i gian trong ngày, l ưng n ưc th i b ng kho ng 65 – 80 % l ưng n ưc c p s d ng hàng ngày. Theo Tiêu chu n c p n ưc trên cơng tr ưng là 60 lít/ng ưi/ngày thì l ưng n ưc th i là 45 lít/ng ưi/ngày. Bng 3. 8. T i l ưng các ch t ơ nhi m trong n ưc th i sinh ho t Ch t ơ nhi m Ti l ưng các ch t ơ nhi m (g/ng ưi/ngày) BOD 5 45 - 54 (49,5) COD 79 - 84 (87) Ch t r n l ơ l ng 70 - 145 (107,5) Tng N 6 - 12 (9) Amoniac 2,3 - 4,8 (3,55) Vi sinh ( ðơ n v MPN/100ml): Tng coliform 10 6 - 10 9 Fecal coliform 10 5 - 10 6 Tr ng giun sán 10 3 Ghi chú: () - S li u trung bình. - Ngu n: Theo h ưng d n đánh giá nhanh tác đng mơii tr ưng c a T ch c y t th gi i. 100
 26. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Bng 3.9. L ưng các ch t ơ nhi m do n ưc th i sinh ho t c a cán b cơng nhân tham gia thi cơng đư a vào mơi tr ưng (tính cho 50 cơng nhân) Ch t ơ nhi m Lưng các ch t ơ nhi m (g/ngày) BOD 5 2 475 COD 4 350 Ch t r n l ơ l ng 5 375 Tng N 450 Amoniac 177,5 Vi sinh ( ðơ n v MPN/100ml): Tng coliform 50 x 10 9 Fecal coliform 50 x 10 6 Tr ng giun sán 50 x 10 3 Căn c vào l ưng n ưc s d ng và l ưng ch t th i tính đưc n ng đ các ch t ơ nhi m đưc nêu trong B ng 3.10. B ng 3.10. N ng đ các ch t ơ nhi m trong n ưc th i sinh ho t ca cán b , cơng nhân tham thi cơng d án vào lúc cao đim Nng đ Ch t ơ nhi m Khơng x lý ðã x lý BOD 5(g/l) 1,1 0,33 COD(g/l) 1,95 0,6 Ch t r n l ơ l ng(g/l) 2,34 0,27 Tng N(g/l) 0,2 0,07 Amoni ăc(g/l) 0,078 0,02 Vi sinh ( ðơ n v MPN/100ml): Tng coliform 2,22 x 10 6 (*) Fecal coliform 2,22 x 10 3 (*) Tr ng giun sán 2,22 (*) T các b ng trên cĩ th th y r ng khi áp d ng b t ho i truy n th ng, n ng đ các ch t ơ nhi m v n cịn v ưt Tiêu ch n cho phép. Vì v y chúng tơi s s d ng b t ho i c i ti n cĩ vách ng ăn m ng dịng h ưng lên đ t ăng hi u su t x lý và gi m thi u ơ nhi m. 101
 27. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ngồi n ưc th i sinh ho t, cịn ph i tính đn n ưc m ưa ch y tràn trên m t đt. Nưc m ưa đưc thu gom qua h th ng máng, h th ng rãnh h và kín sau đĩ đưc d n ti các h ga l ng và x th ng vào h th ng thốt n ưc c a thành ph . ðánh giá tác đng c a n ưc m ưa ch y tràn t i mơi tr ưng Theo s li u th ng kê c a T ch c y t th gi i (WHO), n ng đ các ch t ơ nhi m trong n ưc m ưa ch y tràn thơng th ưng kho ng 0,5 - 1,5 mg Nit ơ/l; 0,004 - 0,03 mg phơtpho/l; 10 – 2 0mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l. N ưc m ưa cịn cĩ th b ơ nhi m khi ch y qua các khu v c sân bãi cĩ ch a ch t th i ơ nhi m nh ư bãi ch a nguyên li u, khu v c thi cơng ngồi tr i Tính ch t ơ nhi m c a n ưc m ưa trong tr ưng h p này b ơ nhi m c ơ h c ( đt, cát, rác), ơ nhi m h u c ơ và d u m . ð đánh giá tác đng c a n ưc m ưa ch y tràn trên khu v c c a d án đi v i mơi tr ưng xung quanh, s d ng mơ hình tính tốn sau: + L ưu l ưng n ưc ch y tràn qua khu v c: Q = 0,278 . k. I. F (m 3/s) Trong đĩ: k - H s dịng ch y (k = 0,6) I - C ưng đ m ưa (mm/h) F - Di n tích l ưu v c (m 2) ði v i m t tr n m ưa, tính tốn khi chu k ỳ tràn ng P = 1 thì c ưng đ m ưa là 100 mm/h, ta cĩ: Q = (0,278 x 0,6 x 0,1 mm/h x 3600 m 2)/3600 s = 0,01668 m 3/s Nêú c ng thốt n ưc cĩ bùn c n l ng đng s gây ra úng ng p t c th i. + T i l ưng ch t ơ nhi m: Trong n ưc m ưa đt đu th ưng ch a l ưng l n các ch t b n tích lu trên b mt nh ư d u, m , b i . L ưng ch t b n này tích t trong m t th i gian đưc xác đnh theo cơng th c: G = M max [1 - exp (- k z . T)] F (kg) Trong đĩ: Mmax - L ưng b i tích lu l n nh t trong khu v c là (M max = 220 kg/ha) kz = H s đng h c tích lu ch t b n khu v c D án (kz = 0,3 ng-1) T - Th i gian tích lu ch t b n (T = 15 ngày) G = 200 [1 - exp (- 0,3 . 15)] 3 = 600 kg Nh ư v y nh ng ch t b n tích t trong kho ng 15 ngày khu v c D án là 600 kg, l ưng ch t b n này s theo n ưc m ưa ch y tràn qua khu v c d án gây tác đng khơng nh t i đi s ng thu sinh khu v c H Tây. 102
 28. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng - Tác đng đn mơi tr ưng n ưc ng m c. Các tác đng c a ch t th i r n Lưng ch t th i r n trong giai đon xây d ng đi v i cơng trình bao g m: + Ph th i xây d ng bao g m: đt đá t cơng tác san n n, làm mĩng cơng trình nh ư g ch, đá, xi m ăng, s t thép và g gi y + Theo ưc tính chung, m i cán b cơng nhân viên làm vi c trên cơng tr ưng s th i ra t 0,3 - 0,5 kg rác th i sinh ho t m i ngày. Ch t th i sinh ho t này nhìn chung là nh ng lo i d phân hu (tr các bao bì, túi nilon) ch a nhi u ch t h u c ơ. ð tính đưc l ưng rác th i sinh ho t, thơng th ưng xác đnh theo bi u th c: Q = D m Trong đĩ: Q - L ưng rác th i sinh ho t ( kg/ngày ho c m 3/ngày) D - S ng ưi t i th i đim chính m - Th tích (ho c tr ng l ưng) rác (kg/ng ưi/ngày ho c m 3/ng ưi/ngày) Vi s l ưng lúc cao đim là 50 cơng nhân thì l ưng rác th i sinh ho t phát sinh s là 15 – 25 kg/ngày. d. S c mơi tr ưng Các kho ch a nguyên v t li u, nhiên li u (s ơn, x ăng, d u DO, d u FO ) là các ngu n cĩ kh n ăng gây cháy n . e. Các tác đng đn kinh t xã h i g m: - Bi n đi dân s - S c kho c ng đng 3.3. ðÁNH GIÁ T ðMT C A D ÁN TRONG GIAI ðON V N HÀNH 3.3.1. ðánh giá tác đng đn mơi tr ưng n ưc Nưc th i sinh ho t Khi d án hồn thành, s cĩ 9 bi t th , d ki n s cung c p ch cho 60 ng ưi. Vi đnh m c n ưc c p n ưc bình quân 100 l/ng ưi/ngày và l ưng n ưc th i b ng 80% l ưng n ưc c p thì l ưng n ưc th i sinh ho t c a khu dân c ư khi đi vào ho t đng s vào kho ng 4,8 m 3/ngày. K t qu phân tích cho th y n ưc th i sinh ho t ch a ch y u c n, bã, các ch t rn l ơ l ng, các h p ch t h u c ơ và vi sinh v t. N u tính trung bình, hàng ngày m i ng ưi th i ra 107,5 gam ch t r n l ơ l ng và 49,5 gam BOD 5 thì l ưng ch t r n l ơ l ng và BOD 5 ch a trong n ưc th i sinh ho t c a c khu s là: 103
 29. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 107,5 g/ng ưi/ngày x 60 ng ưi x 1000 Ch t r n l ơ l ng = = 1 343 mg/l 4 800 lít/ngày 49,5 g/ng ưi/ngày x 60 ng ưi x 1000 BOD 5 = = 618 mg/l 4 800 lít/ngày Các s li u tính tốn trên cho th y các giá tr c ơ b n v ch t r n l ơ l ng và BOD 5 ch a trong n ưc th i sinh ho t c a d án cao h ơn tiêu chu n cho phép trong c t B c a TCVN 5945 - 2005. Do đĩ, đ gi m thi u m c ơ nhi m thì n ưc th i sinh ho , nhĩm t ư v n MT đ xu t ch đu t ư áp d ng b t ho i c i ti n. Nguyên lý: n ưc th i đi qua vách ng ăn m ng sau đĩ theo dịng h ưng lên, hi u qu x lý BOD, COD, ch t l ơ l ng c ũng cao h ơn. Nưc m ưa ch y tràn Theo s li u khí t ưng thu v ăn, l ưng m ưa trung bình hàng n ăm c a Hà N i vào kho ng 1200 mm. Lưng m ưa t p trung ch y u vào các tháng t tháng 5 đn tháng 10. Trong đĩ tháng 8 th ưng cĩ l ưng m ưa l n nh t v i 333,8 mm. Di n tích m t b ng c a D án là 3600 m 2 nên ta cĩ th tính đưc l ưu l ưng nưc m ưa: + L ưu l ưng n ưc m ưa tính trung bình theo n ăm: Q = 3600 x 1,2 = 4320 m 3/n ăm Theo thi t k , n ưc m ưa ch y theo c ng rãnh trong khu v c d án s theo đưng d n đ th ng vào h th ng c ng thốt n ưc th i chung. Vào mùa m ưa, n ưc m ưa ch y tràn cĩ th cu n theo các ch t h u c ơ và ch t rn l ơ l ng. Theo các nhà chuyên mơn, giá tr COD c a n ưc m ưa ch y tràn n m trong kho ng 10 – 20 mg/l và hàm l ưng ch t r n l ơ l ng là 20 – 30 mg/l. Do v y, nhìn chung, n ưc m ưa ch y tràn cĩ th đ tr c ti p ra h th ng m ươ ng t ưi tiêu c a khu vc. Ưc tính n ng đ các ch t ơ nhi m trong n ưc m ưa ch y tràn nh ư sau: Tng Nit ơ 0,5 - 1,5 mg/l; COD: 10 – 20 mg/l; Phospho: 0,004 - 0,03 mg/l; SS: 10 – 20 mg/l. Ti l ưng ch t ơ nhi m mà n ưc m ưa ch y tràn qua khu v c d án đư a vào h th ng thốt n ưc c a thành ph là: Tng Nit ơ 0,025 - 0,077 kg/ngày; COD: 0,52 - 1,03 kg/ngày; Photpho: 0,002 - 0,015 kg/ngày; SS: 0,52 - 1,03 kg/ngày 3.3.2. ðánh giá tác đng đn mơi tr ưng khơng khí 104
 30. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ơ nhi m giao thơng Ơ nhi m do khí th i c a h th ng điu hồ khơng khí + Làm nh h ưng x u t i c nh quan mơi tr ưng đơ th khi m t ngồi c a cơng trình ki n trúc đưc l p đt các dàn nĩng (ouside) c a máy. + Khí th i c a dàn nĩng máy điu hồ s gây ơ nhi m nhi t. + Các lo i máy rị r ch t t i l nh (khí gas) gây ơ nhi m khí quy n và t ng ozon. Tác đng do ti ng n Ti ng n c a dịng xe ch y trên đưng t o ra các ph n ng khác nhau cho con ng ưi. Ti ng n t i khu th thao và khu bi t th cĩ m c đ khơng l n nên khơng nh hưng đn cu c s ng c a c ư dân. 3.3.3. Các tác đng do ch t th i r n gây ra Theo quy ho ch chung c a Hà N i, đn sau 2010 m i ng ưi th i ra kho ng 1kg - 1,2 kg/ngày - đêm. Nh ư v y, ưc tính l ưng rác th i c a D án trong giai đon ho t đng kho ng t 60 kg/ngày - đêm đn 65 kg/ngày - đêm. Lưng rác th i này s đưc Cơng ty Mơi tr ưng đơ th thu gom, vn chuy n . 3.3.4. Các s c cĩ th x y ra trong quá trình ho t đng S c cháy, n đng ch t th i r n 105
 31. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ch ươ ng 4 CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ðNG X U, PHỊNG NG A VÀ NG PHĨ S C MƠI TR ƯNG 4.1. CÁC BI N PHÁP GI M THI U TÁC ðNG MƠI TR ƯNG 4.1.1. Các bi n pháp gi m thi u tác đng trong giai đon thi cơng Các bi n pháp t ng quát g m: 4.1.1.1. Gi m thi u ách t c giao thơng trong giai đon thi cơng 4.1.1.2. Ki m sốt và gi m thi u ơ nhi m mơi tr ưng khơng khí a. Gi m thi u ơ nhi m b i b. Gi m thi u ơ nhi m mơi tr ưng do các lo i khí th i c. Ki m sốt và bi n pháp gi m thi u ơ nhi m ti ng n 4.1.1.3. Gi m thi u các nh h ưng gây ơ nhi m mơi tr ưng n ưc D án đm b o tuân th các điu kho n, quy đnh cĩ liên quan trong “Quy đnh v đm b o tr t t , an tồn và v sinh mơi tr ưng trong quá trình xây d ng các cơng trình t i Thành ph Hà N i” c a UBND thành ph Hà N i; các Tiêu chu n, Quy ph m, Ch d n đi vi h th ng c p thốt n ưc 20 TCN 51-84, 20 TCN 33 - 85; TCVN 5576 - 1991; các Quy chu n trong thi cơng xây d ng, các Quy đnh v v sinh và b o v ngu n n ưc - ði v i n ưc m ưa và n ưc th i thi cơng - ði v i n ưc th i sinh ho t - Ch t th i r n 4.1.1.4. Các bi n pháp gi m thi u tác đng đn mơi tr ưng đt 4.1.1.5. Gi m thi u các tác đng do tai h n giao thơng và lao đng 4.1.2. Kh ng ch các tác đng đn mơi tr ưng trong giai đon v n hành Bng 4.1. Các bi n pháp gi m thi u tác đng mơi tr ưng D án s áp d ng TT Ngu n gây tác đ ng Bi n pháp gi m thi u đang áp d ng 1 Nưc th i sinh ho t S d ng h xí t ho i đ x lý n ưc th i sinh ho t. 2 - Phân lo i t i ngu n; Ch t th i r n - Thuê Cơng ty mơi tr ưng đơ th thu gom và v n chuy n ch t th i đ n n ơi x lý. 3 - ðiu hồ khơng khí k t h p thơng giĩ t nhiên. Khí th i - Tr ng cây xanh 4 - Trang b bình c u ho , chuơng báo cháy, b n ưc S c ch a cháy; - T p hu n ch a cháy đ nh k ỳ. 106
 32. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 4.1.2.1. Kh ng ch và gi m thi u ơ nhi m do ch t th i r n 4.1.2.2. Kh ng ch và gi m thi u ơ nhi m n ưc ði v i n ưc th i sinh ho t Mt s bi n pháp sau đây s đưc th c hi n D án s ti n hành xây d ng h th ng x lý n ưc th i t i các bi t th theo s ơ đ sau: B t ho i ðư ng C ng ngồi C ng khu ng thu nhà vc H ga ng ă n h ơi Hình 4.1. S ơ đ x lý n ưc th i d ki n xây d ng c a d án ði v i n ưc m ưa Sơ đ thốt n ưc đưc ch ra trong t ng m t b ng c p, thốt n ưc. 4.1.2.3. Kh ng ch và gi m thi u ơ nhi m khơng khí và ti ng n. 4.2. BI N PHÁP PHỊNG NG A, NG PHĨ S C MƠI TR ƯNG 4.2.1. Yêu c u chung Vn đ phịng cháy ch a cháy theo các tiêu chu n sau: - TCVN 3254 - 89: An tồn cháy; - M t s Tiêu chu n h ưng d n phịng ch ng sét; - L p đt thi t b báo cháy, ch a cháy theo đúng các Tiêu chu n quy ph m (TCVN 2622- 88) t i khu v c cĩ nguy c ơ cháy n ; - L p đt thi t b an tồn cho đưng dây t i đin và thi t b tiêu th (aptomát b o v ng n m ch và ng n m ch ch m đt ); - L p h th ng ch ng sét cho nhà cao t ng theo tiêu chu n 20 TCN 46 - 84. 4.2.2. Trang thi t b và ph ươ ng án phịng ch ng a. ði v i cháy n Theo tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3890 - 1984, TCVN 9101 - 1996, TCVN 6379 - 1998 t i các khu v c cĩ nguy c ơ cháy n ; - T i các khu v c d cháy, l p đt h th ng báo cháy g m các đèn báo hi u, chuơng báo theo đúng tiêu chu n quy ph m ( TCVN 2622 - 1995), h th ng thơng tin, báo đng; - L p đt thi t b an tồn lao đng cho đưng dây t i đin và thi t b tiêu th đin (aptomat b o v ng n m ch ch m đt ) theo TCVN 4756 – 1989; - L p đt h th ng c m ng cĩ đu c m bi n đ báo đng khi cĩ nh ng s c b t th ưng x y ra. 107
 33. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng b. Thi t k ch ng sét cơng trình và h th ng ti p đa - L p đt h th ng dây ch ng sét bao g m dây d n đin, ti p đa và c t thu lơi theo đúng Tiêu chu n quy ph m 20 TCM 46 - 1984 t i các cơng trình xây d ng; - Trên cơng trình b trí các kim thu sét b ng thép m k m. Kim thu sét hàn vào các đnh vì kèo ho c đt trên mái, cĩ bi n pháp ch ng d t, các dây thu b ng thép. ð đm b o th m m cơng trình và tính an tồn cao c ũng nh ư đm b o ph m v b o v l n, cơng trình ch ng sét đánh th ng b ng tia ti n đo theo cơng ngh PULSAR. H th ng ch ng sét: - Trong cơng trình s d ng h th ng ch ng sét tia ti n đo cơng ngh m i Stormaster - ESE - 50, bán kính b o v R = 95 m; - T t c các liên k t trong h th ng ch ng ph i đưc th c hi n b ng hàn đin; - H th ng ti p đa dùng k t h p dây - c c ti p đa. Dây ti p đa đưc chơn ng p sâu 0,8 m l p b ng đt m n đm k . C c ti p đa đưc đĩng ng p sâu 0,8 m ðin tr ti p đa đm b o điu ki n RT ðCS ≤ 10 Ω.T t c các liên k t trong h th ng ch ng sét ph i đưc th c hi n b ng hàn đin. c. Hố ch t s d ng Hi u qu c a các bi n pháp áp d ng ðm b o đt TCVN phịng ch ng s c trong quá trình ho t đng. 4.2.3. Các gi i pháp phịng ch ng s c mơi tr ưng Ch ươ ng 5 CAM K T TH C HI N BI N PHÁP B O V MƠI TR ƯNG C A C A D ÁN ( theo quy đnh Ngh đnh 80 và ch th 08) Ch ươ ng 6 CÁC CƠNG TRÌNH X LÝ MƠI TR ƯNG, CH ƯƠ NG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TR ƯNG 6.1. DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH XLMT CH Y U GIAI ðON V N HÀNH 6.1.1. H th ng c p n ưc Nưc sinh ho t đưc l y t đưng ng c p n ưc phân ph i d ki n xây d ng d c đưng quy ho ch phía nam khu đt, trong quá trình tri n khai D án Ch đu t ư s tho tho thu n v i Cơng ty kinh doanh n ưc s ch Hà N i đ xin đim đu n ưc. Mng l ưi c p n ưc đưc thi t k t m ng ngồi đn các tuy n ng nhánh d ch v ch y d c lơ đt đm b o cung c p n ưc vào các b ch a c a các h dân. N ưc đưc c p 108
 34. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng đn t ng c ăn h qua van khố và đng h đo n ưc. M i nhà cĩ m t h th ng c p n ưc riêng bit. ð sâu chơn ng trung bình 0,4 m. Vt li u s d ng cho m ng d ch v c p n ưc: ng, ph ki n là nh a HDPE. Sơ đ h th ng c p n ưc sinh ho t: Ngu n n ưc B ch a Máy b ơm sinh h at ng v n chuy n Tiêu th ng d n phân ph i B n ưc mái H th ng c p n ưc trong nhà H th ng c p n ưc đưc l y t m ng ngồi qua van khố và đng h đo n ưc c p vào b n ưc ng m c a t ng c ăn h . 6.1.2. H th ng thốt n ưc Thốt n ưc cho d án dùng gi i pháp thi t k riêng. N ưc m ưa trong khu v c d án đưc thu vào các ga thu n ưc m ưa tr c ti p trên đưng và ch y vào c ng φ400 – φ800 bng bê tơng c t thép, sau đĩ ch y v h th ng thốt n ưc c a Thành ph . Kho ng cách gi a các ga thu t 35 m – 40 m, đ d c c ng t i thi u i min = 1/D (D - đưng kính ng). N ưc m ưa sau đĩ ch y v h th ng thốt n ưc m ưa theo Quy ho ch c a thành ph . H th ng thốt n ưc m ưa bao g m: + N ưc m ưa trên mái: thi t k h th ng ng đng thu n ưc m ưa trên mái; + Bên ngồi nhà: thi t k m ng l ưi thu gom tồn b n ưc m ưa t các tồ nhà vào các rãnh h , h ga; + H ga n ưc m ưa c u t o đáy l ng cát, n p ga đin hình. - Thốt n ưc th i sinh ho t: N ưc th i sinh ho t t các c ăn h sau khi đưc x lý qua b ph t đ vào ga c ng và tuy n c ng φ300 đ vào h th ng thốt n ưc th i c a thành ph r i t ch y v tr m và đưc b ơm v tr m x lý n ưc th i chung c a Thành ph . + H th ng thốt phân, ti u đưc thu vào ng nh a φ100 đ và b xí đt trong nhà kt h p v i mĩng nhà. + H th ng thốt n ưc r a, t m gi t đưc thu vào ng nh a φ90, φ76 x ra ga c ng và c ng φ300. Các t ng đu đt ng ki m tra cao cách m t sàn 1,0 m và ng thơng t c. Thơng h ơi cho h th ng thốt n ưc Nhi m v c a h th ng thơng h ơi trong cơng trình là n đnh và cân b ng áp su t trong m ng thốt n ưc b ng áp su t khí quy n, ng ăn khơng cho mùi hơi th i, khí đc vào 109
 35. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng nhà. ng thơng h ơi cĩ đưng kính bé nh t φ60 mm đt cách t ng áp mái t i thi u 0,7 m. B trí ng thơng h ơi k t h p v i ng đng thốt phân, thốt sàn. ng thơng h ơi v ươ n lên mái theo ng đng φ90 mm, φ76 mm. Các gi i pháp xây d ng h th ng c p thốt n ưc. - V t li u ng c p n ưc dùng ng thép nh a cĩ đưng kính t φ32 mm. - ng c p n ưc ngồi nhà, đ sâu đt ng trung bình t 0,3 đn 0,5 m (tính đn đnh ng). Sau đĩ l p b ng cát thơ. - ng nh a PVC thốt n ưc th i và n ưc m ưa ngồi nhà đưc chơn sâu t 05 m đn 0,7 m và l p ng b ng cát khơ. - Khi n i ng và các linh ki n van, tê, cút ph i dùng s i gai t m s ơn đc ho c b ăng keo. - T t c các đưng ng ph i đưc th thu l c tr ưc khi l p và trát. 6.1.3. H th ng x lý n ưc th i Nưc th i sinh ho t c a cơng trình đưc thu và x lý t i b t ho i và ga c ng tr ưc khi đư a ra h th ng thốt n ưc chung c a thành ph , đm b o tiêu chu n v sinh mơi tr ưng thành ph quy đnh TCVN 6772 - 2000. Các b t ho i, thi t k theo mơ - đun. Dung tích b t ho i đưc xác đnh theo cơng th c: W = Wn + Wc Trong đĩ: Wn: th tích n ưc c a b . Wn = 056 x 0.7 = 0.4m 3. Wc: th tích c n c a b . Wc =[A.T.(100-W1).B.C]. N/[100 - W 2). 100] Vi: A: l ưng c n trung bình c a m t ng ưi th i ra trong 1 ngày; T: th i gian gi a 2 l n l y c n (ngày); W1, W2: đ m c a c n t ươ i vào b và c a c n khi lên men; B: H s k đn vi c gi m th tích c n khi lên men; C: h s k đn vi c đ l i m t ph n c n đã lên men khi hút c n đ gi l i vi sinh vt giúp cho quá trình lên men c n đơc nhanh chĩng, d dàng; N: s ng ưi. Vi D án này ta cĩ: Wc = [ 0,5 x365 x ( 100-95) x 0,7 x1,2] x5/[(100 - 90) x 100] = 0,38m 3. Nh ư v y: W = Wn + Wc = 0,4 + 0,38 = 0,78m 3. Suy ra đi v i các tồ nhà ki u nhà v ưn, m i c ăn h xây d ng đc l p nên xây dng m i b cĩ dung tích 1,5m 3. 110
 36. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 6.1.4. H th ng x lý ơ nhi m khí Các gi i pháp v ch ng n, điu hồ khơng khí, ch yéu là các gi i pháp thi t k , tr ng cây xanh. H th ng thơng giĩ H th ng q at thơng giĩ khu v sinh: v i th tích khu v sinh kho ng 15 m 3 (di n tích 5 m 2, chi u cao tr n là 2,7 m) tính cho 10 l n thay đi khí/gi . Cơng su t qu t hút giĩ là 150 m 3/h. Qu t tr c ti p và th i vào h p k thu t khu v sinh, sau đĩ đy lên mái cơng trình. Khi qu t khơng làm vi c thì cánh van m t chi u đi theo qu t s t đng s p xu ng đ ng ăn mùi t h p k thu t xâm th c vào c ăn h . H th ng điu hồ: d ki n m i c ăn h cĩ t i đa 3 máy điu hồ. 6.2. CH ƯƠ NG TRÌNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TR ƯNG 6.2.1. Ch ươ ng trình qu n lý mơi tr ưng Theo lu t b o v mơi tr ưng, trong các giai đon tr ưc khi xây d ng và v n hành thì Ch đu t ư cùng v i các ðơ n v trúng th u xây d ng và v n hành s ph i th c hi n k ho ch qu n lý mơi tr ưng (KHQLMT). K ho ch qu n lý mơi tr ưng là r t c n thi t đ giám sát các ch tiêu và cĩ th d báo đưc các bi n đi v mơi tr ưng đng th i xây d ng đưc các bi n pháp gi m thi u tr ưc khi cĩ nh ng bi n đi mơi tr ưng x y ra. Mc tiêu c a KHQLMT cho D án là cung c p các h ưng d n đ d án đm b o v mt mơi tr ưng. KHQLMT bao g m ch ươ ng trình gi m thi u các tác đng đn mơi tr ưng, ch ươ ng trình tuân th các bi n pháp gi m thi u mơi tr ưng đi v i ch đu t ư, các yêu c u v báo cáo, c ơ c u t ch c th c hi n KHQLMT và k ho ch ng c u kh n c p các s c cĩ th x y ra trong t ng giai đon c a D án. 6.2.1.1. Qu n lý mơi tr ưng giai đon xây d ng Trong quá trình xây d ng s thuê chuyên gia giám sát vi c xây d ng và các chuyên gia này s qu n lý th ưng xuyên trong giai đon thi cơng. Giám đc H p đng xây d ng ghi l i các tác đng mơi tr ưng đưc xác đnh trong báo cáo này. Trong h p đng xây d ng s cĩ các địi h i: - Ki m tra ban đu trong su t giai đon đu đ đm b o r ng nhà th u đưc ch n cĩ kinh nghi m, bi n pháp qu n lý th c t nh t v l ĩnh v c mơi tr ưng; - Trong su t quá trình xây d ng nhà th u c n qu n lý: + L a ch n và điu ch nh v trí ch a v t li u; + Ki m sốt giao thơng va ti ng n. + Qu n lý ch t th i r n và n ưc th i; + B o v khu v c xung quanh đ phịng h ư h i khơng c n thi t; 111
 37. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng + Ki m sốt các thi t b an tồn và b o h lao đng c a cơng nhân; + L a ch n gi i pháp thi cơng t i ưu, h n ch ách tc giao thơng. D án đã cĩ nh ng bi n pháp giáo d c b o v mơi tr ưng nh ư: - T ch c các l p t p hu n đnh k ỳ cho m i đi t ưng th c hi n d án v các v n đ: an tồn, v sinh lao đng, lu t b o v mơi tr ưng và cĩ nh ng bi n pháp đng viên và ki m tra vi c th c hi n; - Giáo d c cho m i cán b cơng nhân viên cĩ ý th c b o v mơi tr ưng lao đng, mơi tr ưng sinh thái tr ưc h t vì s c kho c a chính b n thân mình, coi mơi tr ưng là tài sn c n đưc b o v . 6.2.1.2. Qu n lý mơi tr ưng giai đon v n hành - Qu n lý hi u qu h th ng thốt và x lý n ưc th i, h th ng thu gom ch t th i rn; - Ki m tra, giám sát th ưng xuyên các h th ng thốt n ưc; - Ki m tra đnh k ỳ các thi t b phịng cháy, các thùng rác đt t i các v trí thu gom. 6.2.2. Ch ươ ng trình giám sát mơi tr ưng ð đm b o các ho t đng c a D án đu t ư xây d ng khu nhà di n ra bình th ưng, đng th i ki m sốt, kh ng ch các tác đng tiêu c c đn mơi tr ưng xung quanh, Ban qu n lý D án s cĩ các cán b chuyên trách v mơi tr ưng và th c hi n ch ươ ng trình giám sát ch t l ưng mơi tr ưng trên c ơ s h p tác v i các c ơ quan qu n lý, c ơ quan ch c năng v b o v mơi tr ưng. Hi n tr ng mơi tr ưng s đưc đánh giá trong m i giai đon, riêng trong giai đon cu i cùng sau khi d án đã đưc đư a vào s d ng, v n hành thì tình tr ng mơi tr ưng s đưc theo dõi th ưng xuyên, các s li u đánh giá đưc l ưu tr h th ng. Các đi t ưng quan tr c, giám sát là ch t l ưng mơi tr ưng khơng khí, ch t l ưng mơi tr ưng n ưc. 6.2.2.1. Giám sát ch t th i a. Giám sát n ưc th i B trí quan tr c th ưng xuyên ch t l ưng n ưc th i đu ra đm b o ph i đt tiêu chu n TCVN 5945 - 2005, lo i B. - ði t ưng ki m tra: + N ưc th i sinh h at; + Các h th ng thốt n ưc sinh ho t, thốt n ưc m ưa và h th ng c p n ưc; - N i dung ki m tra: + ðo ki m tra ch t l ưng n ưc th i sinh ho t: V trí ki m tra n ưc ra sau các b t ho i; Các thơng s đánh giá: pH, SS, BOD, COD, N TS , N-NH 3, P TS , Coliform. 112
 38. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng + Ki m tra kh n ăng thốt n ưc và tình tr ng ch t l ưng c a các h th ng thốt nưc. Ki m tra ch đ v n hành, qu n lý, k thu t, ch t l ưng c a n ưc th i. T n su t ki m tra là 6 tháng/l n cho n ăm đu tiên và m i n ăm m t l n cho các n ăm ti p theo. b. Giám sát khí th i Nh ư đã trình bày trong ph n đánh giá tác đng đn mơi tr ưng c a D án là các ho t đng khi xây d ng D án, đư a D án vào v n hành cĩ các nh h ưng đn mơi tr ưng khơng khí và m i giai đon cĩ m t đc tr ưng khác nhau. Vì v y giám sát ch t l ưng khơng khí t i nh ng khu v c th c hi n D án là c n thi t. Quan tr c ch t l ưng mơi tr ưng khơng khí c a D án đưc ti n hành t i khu v c th c hi n c a D án và khu v c dân c ư lân c n. Mc tiêu c a giám sát ch t l ưng khơng khí Mc tiêu c a cơng tác giám sát ch t l ưng khơng khí tĩm t t nh ư sau: - Quan tr c n ng đ các ch t ơ nhi m khơng khí bên trong khu v c d án; - Quan tr c n ng đ các ch t ơ nhi m khơng khí bên ngồi khu v c d án; - Nh n bi t s m s gia t ăng l ưng th i các ch t ơ nhi m khơng khí t các ngu n th i đ cĩ nh ng bi n pháp gi m thi u. V trí các đim quan tr c ch t l ưng khơng khí Quan tr c ch t l ưng khơng khí đưc ti n hành đi v i t t c các ngu n th i khí trong khu v c nghiên c u và khơng khí khu v c xung quanh c ũng nh ư khu v c dân c ư. Quan tr c ch t l ưng khơng khí đưc chia thành hai lo i: giám sát ngu n th i và quan tr c ch t l ưng khơng khí khu v c xung quanh. Vi c giám sát đưc ti n hành trong c hai giai đon: xây d ng và v n hành D án. V trí quan tr c ch t l ưng khơng khí khu v c d án: ba đim (hai đim t i khu v c thi cơng, m t đim t i khu v c dân c ư g n nh t). - Thơng s giám sát: + B i l ơ l ng; + Ti ng n; + Khí SO 2, CO, NO 2 - Thi t b thu m u: thi t b tiêu chu n - T n su t th c hi n: 6 tháng/1l n (trong giai đon thi cơng) và 1 n ăm/l n (sau khi D án đi vào s d ng); - Tiêu chu n so sánh: tiêu chu n ch t l ưng MT Vi t Nam (TCVN 5937 – 2005). c. Giám sát mơi tr ưng n ưc Giám sát ch t l ưng n ưc m t 113
 39. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Vi c giám sát ch t l ưng n ưc khu v c d án s đưc ti n hành c trong giai đon thi cơng xây d ng và trong giai đon v n hành D án. ð đm b o các ho t đng c a D án di n ra bình th ưng, đng th i kh ng ch các tác đng tiêu c c đn mơi tr ưng xung quanh, c n cĩ ch ươ ng trình giám sát mơi tr ưng bao g m ki m tra, giám sát ch t l ưng ngu n n ưc. Mc tiêu chính c a h th ng giám sát ch t l ưng n ưc cho khu v c này là giám sát nh h ưng c a quá trình thi cơng đn s bi n đi ch t, l ưng c a h th ng n ưc m t, n ưc ng m khu v c. V trí quan tr c ch t l ưng n ưc: n ưc th i c a khu dân c ư tr ưc khi ch y vào h th ng thốt n ưc chung c a thành ph . Tn su t quan tr c: 2 l n/n ăm. Thơng s giám sát: pH, COD, BOD, SS, T ng P, Coliform. Tiêu chu n so sánh: áp d ng Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN). d. Giám sát khác Giai đon thi cơng d án + Ki m tra khám s c kho đnh k ỳ: ngồi khám s c kho khi tuy n cán b , cơng nhân tham gia D án, ban qu n lý d án s ti n hành khám s c kho đnh k ỳ 1 l n/n ăm trong su t th i gian th c hi n D án. Nh ng cơng nhân khi làm vi c ph i ti p xúc th ưng xuyên v i các y u t đc h i s đưc khám đnh k ỳ 2 l n /n ăm. Cơng ty cĩ ch đ b i dưng thích h p cho nh ng cơng nhân làm vi c nh ng n ơi đc h i, b i d ưng ca đêm + Ki m tra vi c tr ng cây xanh và th m c ; + Ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp đm b o an tồn, v sinh lao đng. Giai đon D án đi vào v n hành + Giám sát vi c thu gom và v n chuy n rác thi; + Giám sát vi c v sinh mơi tr ưng khu v c cơng c ng; + Ki m tra s t n t i và kh n ăng thốt n ưc c a các tuy n thốt n ưc sinh ho t, na m ưa. Xác đnh các y u t gây c n tr đn kh n ăng thốt n ưc và làm gia t ăng n ng đ ch t b n trong các lo i n ưc th i; + Ki m tra điu ki n v sinh t i các khu lán tr i, m c đ ti n nghi c a các khu v sinh cơng c ng, cơng trình b t ho i. Xác đnh các y u t làm gi m điu ki n v sinh t i các khu v c c a D án. Tn su t: 2 l n/n ăm ( đi v i n ăm đu tiên) và 1 l n/n ăm ( đi v i các n ăm ti p theo). 114
 40. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ch ươ ng 7 D TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH MƠI TR ƯNG 7.1. D TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH X LÝ MƠI TR ƯNG - Xây d ng m ng l ưi thốt n ưc ngồi nhà ưc tính 300 000 000 đng. - H th ng x lý n ưc th i: do D án ch ti n hành xây ph n thơ và n i dung chính ca D án là xây d ng các nhà đ bán nên kinh phí x lý n ưc th i sinh ho t s do các h gia đình t thanh tốn. - Tr ng cây xanh: 30 000 000 đng. - Thu gom các ch t th i r n: các h gia đình s t i ký h p đng v i Cơng ty mơi tr ưng đơ th đ thu gom rác sinh ho t hàng ngày v i m c tiêu th hi n nay là 4 000 đng/ng ưi/tháng. V i s dân kho ng 60 ng ưi, s ti n chi tr cho vi c thu gom ch t th i rn hàng n ăm s kho ng 2 400 000 đng, kho n chi phí này do các h gia đình tr . 7.2. D TỐN CHO CƠNG TÁC GIÁM SÁT MƠI TR ƯNG D ki n kinh phí giám sát mơi tr ưng: 14 tri u đng/n ăm. Trong đĩ: Thành ph n giám sát Kinh phí ( đng/n ăm) Ch t l ưng khơng khí 6 000 000 Ch t l ưng n ưc 8 000 000 Tng c ng 14 000 000 115
 41. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ch ươ ng 8 THAM V N Ý KI N C NG ðNG D án đu t ư xây d ng "T h p cơng trình ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" t i khu đt thu c kh i 74 Ngõ 282 đưng L c Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H đã đưc UBND Thành ph Hà N i đng ý cho phép T ng cơng ty đu t ư phát tri n h t ng đơ th l p D án đu t ư xây d ng t i v ăn b n s 2361/UBND - XD ðT ngày 07/05/2007; UBND qu n Tây H t i v ăn b n 547 UB - VT c ũng đã đng ý t ng Quy ho ch m t b ng c a D án chuy n đi ch c n ăng khu đt thu c kh i 74 Ngõ 282 đưng Lc Long Quân - Ph ưng B ưi - Qu n Tây H ngày 25/05/2006. ðng u , H i đng nhân dân, U ban nhân dân, M t tr n t qu c ph ưng B ưi đã th ng nh t v i di n gi i di n tích khu đt và ph ương án quy ho ch t ng m t b ng t l 1/500 do T ng cơng ty đu t ư phát tri n h t ng đơ th đ xu t. Ngồi khu nhà th p t ng lơ 1 cĩ t ng di n tích 2600,7 m 2 ph- ưng B ưi ki n ngh lơ 2 cĩ di n tích 1009,4 m 2 làm sân sinh ho t c ng đng c a ph ưng (khuơn viên riêng). Khi xây d ng báo cáo đánh giá tác đng mơi tr ưng c a D án, chúng tơi đã đn UBND, M t tr n t qu c ph ưng xin ý ki n. UBND ph ưng B ưi đã đng ý cho tri n khai nhanh D án và yêu c u ph i đm b o mơi tr ưng cho khu v c, khơng làm ơ nhi m n ưc H Tây (cĩ v ăn b n kèm theo). D án khơng cĩ y u t di dân, khu v c phía nam là khu t p th c a ða ch t, khu phía tây và tây b c là c a Quân đi, Cơng ty v n t i & XNK c a B Giao thơng v n t i và Cơng ty L ũng Lơ - B Qu c phịng. Ch gi i đã đưc xác đnh rõ, hi n khu đt khơng cĩ tranh ch p, do đĩ chúng tơi ch l y các ý ki n c a UBND và MTTQ ph ưng B ưi đ làm căn c đánh giá. Ch ươ ng 9 CH D N NGU N CUNG C P S LI U, D LI U VÀ PH ƯƠ NG PHÁP ðÁNH GIÁ 9.1. NGU N CUNG C P S LI U, D LI U 1. Lu t B o v mơi tr ưng Vi t Nam s a đi đưc Qu c h i n ưc CHXHCN Vi t Nam thơng qua ngày 29/11/2005 c a Ch t ch n ưc ký ban hành ngày 12/12/2005; 2. Ngh đnh s 80/2006/N ð - CP ngày 09/08/2006 c a Chính ph v Quy đnh chi ti t và h ưng d n thi hành m t s điu c a Lu t B o v mơi tr ưng 2005; 116
 42. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng 3. Thơng t ư s 08/2006/TT - MTNMT ngày 08/09/2006 c a B Tài nguyên Mơi tr ưng h ưng d n v đánh giá mơi tr ưng chi n l ưc, đánh giá tác đng mơi tr ưng và cam k t b o v mơi tr ưng; 4. H th ng tiêu chu n Vi t Nam TCVN 2000, 2001, 2005; 5. Quy chu n xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành n ăm 1996, cĩ hi u l c t ngày 01/01/1997; 6. B Khoa h c Cơng ngh và Mơi tr ưng (Vi t Nam), Tiêu chu n mơi tr ưng, Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 2005; 7. ðánh giá tác đng mơi tr ưng ( ðTM). Ph ương pháp lu n và kinh nghi m th c ti n. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 1994; 8. Lê Trình. ðánh giá tác đng mơi tr ưng, ph ươ ng pháp và ng d ng. Nhà xu t bn Khoa h c k thu t, Hà N i 2000; 9. Thốt và x lý n ưc th i - T p I, II. Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 2002; 10. S tay x lý n ưc (t p 1). Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i 1999; 11. ðánh giá ngu n ơ nhi m đt, n ưc, khơng khí. H ưng d n đánh giá nhanh ngu n gây ơ nhi m và các gi i pháp x lý ( ti ng Anh) do Economoponlos biên so n. T ch c y t th gi i WHO xu t b n, Geneva, 1993; 12. Báo cáo nghiên c u kh thi d án; 13. Niên giám th ng kê Hà N i 2006, Phịng th ng kê Hà N i l p n ăm 2006; 14. Báo cáo hi n tr ng mơi tr ưng Hà N i n ăm 2005; 15. Ph m Ng c ðă ng. Ơ nhi m mơi tr ưng khơng khí đơ th và khu cơng nghi p. Nhà xu t b n Khoa h c K thut, Hà N i 1992; 16. - Tr n Hi u Nhu , Tr n ðc H , ð H i, Ưng Qu c D ũng. C p thốt n ưc - NXB Khoa h c K thu t, Hà N i 1996; 17. H s ơ thi t k d án "T h p cơng trình cơng c ng ph c v nhu c u c a qu n Tây H và nhà th p t ng" t i kh i 74 ngõ 282 đưng L c Long Quân, ph ưng B ưi, qu n Tây H . 9.2. PH ƯƠ NG PHÁP ÁP D NG TRONG QUÁ TRÌNH ðTM Vi c đánh giá tác đng mơi tr ưng đưc th c hi n theo h ưng d n đánh giá tác đng mơi tr ưng c a Vi t Nam và d a trên các ph ươ ng pháp sau: 9.2.1. Ph ươ ng pháp t ng h p thơng tin, tài li u, s li u Báo cáo ðTM đã áp d ng các ph ươ ng pháp: t ng h p và phân tích thơng tin, tài li u, s li u nh m xác đnh, đánh giá điu ki n t nhiên, kinh t - xã h i khu v c th c 117
 43. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng hi n D án thơng qua các ngu n khác nhau: Niên giám th ng kê, Báo cáo tình hình kinh t - xã h i và hi n tr ng mơi tr ưng Hà N i, các cơng trình nghiên c u cĩ liên quan khác. 9.2.2. Ph ươ ng pháp kh o sát th c đa Ph ương pháp này đưc ti n hành trong tháng 1 n ăm 2007 t i khu v c th c hi n D án. N i dung cơng tác kh o sát bao g m: - Kh o sát điu ki n đa lý t nhiên, kinh t - xã h i, hi n tr ng c ơ s h t ng, hi n tr ng mơi tr ưng khu v c D án; - Thu th p, t ng h p các tài li u liên quan; - ðánh giá các thơng tin, s li u sau khi điu tra, kh o sát; - Kh o sát th c đa và ti n hành đo đc ngay t i th c đa m t s ch tiêu mơi tr ư- ng: nhi t đ, hàm l ưng b i, đ n - L y m t s m u, n ưc và khí đ đưa v phân tích trong phịng thí nghi m: + Mơi tr ưng khí: kh o sát đo l ưng n ng đ các ch t ơ nhi m mơi tr ưng khơng khí là b i l ơ l ng (SPM), SO 2, NO 2, CO, vi khí h u các v trí đc tr ưng . + Ti ng n: đo m c n trung bình t i các đim kh o sát trong khu v c th c D án; + Mơi tr ưng n ưc: kh o sát đo đc hi n tr ng ch t l ưng mơi tr ưng n ưc m t t i khu v c th c hi n D án. Các ch tiêu phân tích bao g m: đ pH, đ đc, ch t r n l ơ l ng, DO, COD, BOD 5, t ng N, NH 4, t ng P, Nitrít, chì, Asen, Cadimi, đ đc, Coliform. Kh o sát đo đc hi n tr ng ch t l ưng mơi tr ưng n ưc ng m t i khu v c th c hi n D án. Các + ch tiêu phân tích bao g m: đ pH, đ đc, ch t r n l ơ l ng, COD, BOD 5, t ng N, NH 4 , - 3- - NO 3 , t ng P, PO 4 , Cl , coliform và các kim lo i Pb, As và Cadimi. - S li u khí t ưng: các s li u v điu ki n khí t ưng thu v ăn c a khu v c d án. - Hi n tr ng kinh t - xã h i: điu tra hi n tr ng kinh t - xã h i ph ưng B ưi thơng qua các s li u th ng kê do UBND ph ưng cung c p. 9.2.3. Ph ươ ng pháp phân tích trong phịng thí nghi m ði v i vi c phân tích mơi tr ưng khơng khí, chúng tơi h p đng v i Trung tâm quan tr c và phân tích tài nguyên mơi tr ưng Hà N i th c hi n. Ph ươ ng pháp phân tích d a theo Tiêu chu n so sánh d a theo tiêu chu n qu c gia TCVN. Trên c ơ s đĩ đánh giá hi n tr ng mơi tr ưng khu v c D án. Ph ươ ng pháp đo vi khí h u, ti ng n - ðo vi khí h u b ng máy Model 37000 - 50 do hãng Cole - Parmer c a M ; - ðo v n t c giĩ b ng phong t c k đin t TSI c a M . Ph ươ ng pháp đo các thơng s ch t l ưng mơi tr ưng khơng khí Các thơng s quan tr c + Các thơng s khí t ưng; 118
 44. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng + B i l ơ l ng (SPM) và các ch t khí đc h i CO, SO 2 và NO 2; Ph ươ ng pháp quan tr c Cách l y m u theo Tiêu chu n mơi tr ưng Vi t Nam TCVN 2005 (b i theo TCVN 5067 - 1995, SO 2 theo TCVN 5971 - 2005, CO theo TCVN 5972 – 2005. Bng 9.1. Các ph ươ ng pháp phân tích khí Ch tiêu phân tích Ph ươ ng pháp phân tích Khí CO Ph ương pháp dùng thu c th Folinciocalteur Khí SO 2 Ph ươ ng pháp TCM/Pararosanilin Khí NO 2 Ph ương pháp Griess/llosways Bi SPM Ph ương pháp cân kh i l ưng theo TCVN 5067 - 1995 Ph ươ ng pháp phân tích ch t l ưng n ưc Các ch tiêu đánh giá ch t l ưng mơi tr ưng n ưc và ph ươ ng pháp phân tích đưc trình bày trong B ng 9.2. Bng 9.2. Ch tiêu và ph ươ ng pháp phân tích ch t l ưng n ưc TT Thơng s /Ch Ph ương pháp phân tích tiêu Ch tiêu v t lý 1 pH ðo b ng máy theo TCVN 4559 - 1998; TCVN 6492 - 1999 Ph ươ ng pháp đo đin th pH APHA 4500 - H + B 2 SS Ph ươ ng pháp kh i l ưng sau khi l c, s y m u nhi t đ 105 0C đn kh i l ưng khơng đ i theo TCVN 4560 - 1988 APHA - 2540D (ph ương pháp xác đnh t ng ch t r n l ơ l ng s y khơ 103 ÷105 0C, trang 2 - 56 ÷2-57) 3 DO Máy đo DO, Ph ươ ng pháp Winkler theo TCVN 5499 - 1995 4 COD Ph ương pháp oxy hĩa b ng K2Cr2O7 trong mơi tr ưng axit theo TCVN 6491 - 1999 APHA - 5220B ( Ph ương pháp h i l ưu m , trang 5-15 ÷5-16) APHA - 5220D (Ph ươ ng pháp ch ưng c t h i l ưu đĩng, tr c quang trang 5-15 ÷5-16 5 BOD 5 Ph ơng pháp c y và pha lỗng theo TCVN 6001 - 1995 APHA – 5210B ( Xác đnh BOD 5 ngày, trang 5-3÷5-6 6 NTS Ph ương pháp tr c quang Nessler theo TCVN 4563 - 1988 hay TCVN 6179 – 1996 + 7 NH 4 Xác đnh amoni b ng ph ươ ng pháp tr c ph thao tác b ng tay theo TCVN 6178 - 1996 - 8 NO 2 Xác đnh nitrit b ng ph ương pháp tr c ph h p th nguyên t theo TCVN 6178 - 1997 - 9 NO 3 Xác đnh nitrat b ng ph ươ ng pháp tr c ph dùng axitosunfosalixylic theo TCVN 6180 - 1996 10 PTS Ph ơng pháp SnCl 2 3- 11 NO 4 Xác đnh photpho. Ph ươ ng pháp tr c ph dùng amoni molip đat. TCVN 6202 - 1996 12 Cl - Xác đnh clorua b ng ph ơng pháp Chu n đ b c nitrat v i ch th 119
 45. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng cromat (ph ơng pháp Mo) theo TCVN 6194 - 1996 13 Pb Xác đnh chì b ng ph ươ ng pháp tr c ph h p th nguyên t ng n l a theo TCVN 6193 - 1996 14 As Xác đnh asen b ng ph ươ ng pháp đo ph h p th nguyên t theo TCVN 6626 - 2000 15 Cd Theo ph ươ ng pháp AAS 16 ð đ c Xác đnh đ đ c theo TCVN 6184 - 1996 Ch tiêu sinh h c 17 Coliform Xác đnh theo TCVN 6187 - 1996; TCVN 6187 - 2: 1996 Mu l y đưc l ưu tr trong thùng đá đ duy trì nhi t đ < 4 0C. B mơn Cơng ngh mơi tr ưng c a Tr ưng ði h c Nơng nghi p I th c hi n. 9.2.5. Các ph ươ ng pháp đánh giá + Ph ươ ng pháp so sánh: Dùng đ đánh giá các tác đng trên c ơ s các tiêu chu n Vi t Nam v mơi tr ưng: TCVN 1999, TCVN 2001 và TCVN 2005; + Ph ng đốn: D a trên các tài li u và kinh nghim c a th gi i và b n ch t các ho t đng c a D án đi v i mơi tr ưng t nhiên và kinh t - xã h i; + ðánh giá nhanh: Ph ương pháp đánh giá nhanh (Rapid assessment) do T ch c y t th gi i (WHO) đ xu t, đưc áp d ng đ đánh giá t i l ưng ơ nhi m trong khí th i và n ưc th i c a D án; + Ph ươ ng pháp t ng h p xây d ng báo cáo: nh m đánh giá tác đng c a D án đn các thành ph n mơi tr ưng t nhiên và kinh t - xã h i theo Ngh đnh s 80/CP ca Th t ưng chính ph . 9.3. nh n xét v m c đ chi ti t và đ tin c y c a các đánh giá Tiêu chu n so sánh d a theo các Tiêu chu n qu c gia (TCVN), vì v y, các đánh giá đưc đư a ra cĩ đ tin c y. 120
 46. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng KT LU N VÀ KI N NGH Câu h i bài t p ch ươ ng IV 1. Trong 9 nhi m v c a m u đ c ươ ng cho m t ÐTM, nhi m v nào quan tr ng. 2. M t báo cáo ÐTM c n đ t 3 yêu c u gì ? 3. Th nào là đánh giá tác đng mơi tr ưng (ÐTM) và đánh giá tác đng mơi tr ưng chi n lưc (ÐTMC) 4. Anh ch chuy n k t qu ÐTM d án đưng mịn H Chí Minh ( đon qua r ng Cúc Ph ươ ng) t ki u trình bày 2.2 sang m t ma tr n đ nh l ưng. 5. Anh (ch ) chuy n k t qu ÐTM c a d án QHSD đ t t ma tr n đ nh tính sang ma tr n chi ti t. 121
 47. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 1 Các s li u mơi tr ưng quan tr ng 1. B n thành ph n mơi tr ưng t nhiên: khí quy n, thu quy n, th ch quy n và sinh quy n. 2. Do tính ch t t ươ ng đi khi xem xét, mơi tr ưng ho t đ ng c a con ng ưi cĩ: mơi tr ưng đt, mơi tr ưng bi n, mơi tr ưng r ng, mơi tr ưng nơng thơn, mơi tr ưng cơng nghi p, mơi tr ưng giao thơng, mơi tr ưng y t , mơi tr ưng v ăn hố - xã h i, mơi tr ưng nhân văn 3. Khí quy n • Là l p khí dày 500km trên b m t trái đ t • Tng kh i l ưng khí quy n là 6.10 6 t t n • Thành ph n: N = 78%; O 2 = 21%; CO 2 = 0,035% • Hơi n ưc 4,4-5,0% ngồi ra là: khí khác, kim lo i v t • Bi màu sáng, b i màu đen (Si, Fe, Zn, Ca, C) • Tng l ưng C d tr trong khí quy n = 2.10 12 t n. • T ho t đ ng b m t đ t sinh ra: NO, SO 2, CO x, CH 4, CFC v.v • Tng đ i l ưu (0-10km). ÐÐi m: CO 2 = 325 ppm (Khí quy n nguyên: 315ppm). H ơi H 2O = 40.000 ppm Khơng khí luơn xáo tr n, t l CO 2/h ơi n ưc H 2O cho cân b ng nhi t (b c x h ng ngo i đi qua, b c x nhi t gi m b t) → “Hi u ng nhà kính do khí CO 2, h ơi H 2O t ăng” • Tng bình l ưu (10-50km), quan tr ng kho ng 25km 220 NO+O 3 NO 2+O 2 O3 O + O* 25 230 2 T l O 2/O 3 = 10 CFC+O 3 COCl + O 2 SO +O SO + O O* + O* 2 3 3 2 180-220 CH + O CO + H O2 4 3 2 Vy: Khí th i làm O 3 phân hu d n đ n: + M t l p O 3 b o v khí quy n (vi sinh v t xâm nh p) + O 3 gi m → tia 220nm → vào nhi u → gi t vi sinh v t, h i th c v t, đ ng v t → Hi n t ưng suy gi m t ng ozon 4. Th ch quy n (h p h ơn g i là đa quy n) • Ðưng kính g n 13.000km (bán kinh = 6370km) • Di n tích b m t trái đ t: 510 tri u km 2 • Kh i l ưng riêng 5520Kg/m 3 (5525t n/km 3) • Tu i trái đ t 4,6.10 9 n ăm (500 tri u n ăm → 500 n ăm t i, bi n m t → 500 n ăm ti p sau, m t chu k ỳ m i s xu t hi n). • Kh i l ưng g p 10 l n khí quy n (= 6.10 7 t t n) • B m t bi n + đ i d ươ ng = 360 tri u km 2 • B m t l c đ a = 150 tri u km 2 (148 tri u) • Tr l ưng cacbon: C (than đá) = 2.10 13 t n. • Tr l ưng ( đá vơi) = 10 16 t n. • Dng quan tr ng c a quang h p là C 6H12 O6 → C 6H11 O5-OH (Hydradcarbon) 5. Thu quy n: • Ði dươ ng ch a n ưc m n và chi m 97,4% n ưc tồn c u • Băng tuy t 2 c c trái đ t chi m 1,98% n ưc tồn c u • Nưc ng m (ng t) chi m 0,60% n ưc tồn c u 122
 48. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng • Nưc m t (ng t) sơng, h 0,02% n ưc tồn c u • Nưc trên trái đt ti p nh n 1/3 n ăng l ưng m t tr i đ th c hi n chu trình n ưc. • Tng l ưng n ưc tồn c u là 1,4.10 18 t n. • Cân b ng n ưc: 70% n ưc m t do phát tán và cây hút 8% t ưi cho nơng nghi p 30% đi vào dịng ch y là: 2% ăn u ng 4% cho cơng nghi p 12% làm ngu i đng c ơ 4% khác • Dng quan tr ng c a quang h p trong l p n ưc c a t o, dong là : (Ngu n g c cung c p đ m đĩ là chittin) • Bn ch a CO 2: Trong đáy đi d ươ ng VSV Hu c ơ CO 2 + H 2O CaCO 3 + CO 2 + H 2O ⇔ Ca(HCO 3)2 Hai quá trình đĩ b o đ m n ng đ CO 2 cân b ng trong n ưc và khơng khí → Tác d ng điu ch nh CO 2 c a khí quy n ph n nào (ph n khác n a do th c v t điu ch nh). 6. Sinh quy n: Mt tr i C6H11 O5-OH NL C, H, O, N ( Chitin ) Mt tr i C6H11 O5-NH Dưi H 2O O ON ư c (Hy đradcacbon ) • Bao g m sinh v t (th c v t, đ ng v t, vi sinh v t) trên c n, d ưi n ưc, trong khơng khí. • Th c v t s n xu t kho ng 400 t t n h u c ơ/n ăm 4 3 • Ð s n xu t m t l ưng h u c ơ (quy v 1 t n C) th c v t c n 5.10 m CO 2 • Mt ng ưi tr ưng thành th 12-20m 3 khơng khí/ngày (tu ỳ theo v n đ ng). Do đĩ 9 7 t ng ưi 1 n ăm th i ra 2,1.10 t n CO 2 (t ươ ng đươ ng l ưng CO 2 sinh ra khi đt 800 tri u t n than đá). • Tng di n tích r ng (th c v t chính) là 3840 tri u ha (che ph 29% b m t l c đa). Sinh kh i là 300-450 t n/ha. Trong đĩ lá xanh cĩ 20% Hydradcarbon; g ch a 40%; trong s i 80-90%. • Mt cây tr ưng thành (5 tu i) hút kho ng 6kg CO 2/n ăm. • Lúa n ưc (ngu n ch y u) sinh ra 20-80kg CH 4/ha/n ăm (tu ỳ phân bĩn s d ng). • Vi sinh v t trong 1km 2 đt ăn h t 30 t n h u c ơ bán phân hu /n ăm • Lưng CH 4 do ch ăn nuơi tồn th gi i sinh ra kho ng 60-100 tri u t n/n ăm. • Nưc trong sinh quy n (c ơ th đ ng, th c v t) chi m 0,002% t ng l ưng n ưc tồn c u, t c là kho ng 3.10 7 tri u t n (hay 3000 t t n) • Rng nhi t đ i ph 7% di n tích b m t đ t nh ưng l i cung c p 60% lồi v đa dng sinh h c. • Nưc m ưa r ơi xu ng b h p th b i lá và r ây 75% t ng l ưng, 25% cịn l i là nưc tràn b m t đ t (!) • Lưng SO 2 trong khí quy n nguyên thu là nh h ơn 11 tri u t n Nh ưng tồn th gi i do đ t nhiên li u x ra 200 tri u t n. 123
 49. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng • Hàng n ăm tồn th gi i x vào khí quy n 600-700 t n b i h t ( φ10) ch y u do đt nhiên li u hố th ch (ch ưa k h t b i c ơ h c do v n đ ng giao thơng và các vn đ ng khác gây ra) Ph l c 2 TCVN 5939-1995 Gi i h n t i đa cho phép c a b i và các ch t vơ c ơ trong khí th i cơng nghi p (mg/m 3) STT Thơng s Giá tr gi i h n 1 Bi khĩi - N u kim lo i 400 200 - Bê tơng hố 500 200 - Xi m ăng 4000 100 - Các ngu n khác 6000 400 Bi: - Ch a Silic 100 50 - Ch a ami ăng Khơng Khơng Antimon 40 25 Asen 30 10 Cadmi 20 1 Chì 30 10 Ðng 150 20 Km 150 30 Clo 250 20 HCl 500 200 Flo, axit HF (các ngu n) 100 10 H2S 6 2 CO 1500 500 SO 2 1500 500 NO x (các ngu n) 2500 1000 NO x (c ơ s s n xu t axit) 4000 1000 H2SO 4 (các ngu n) 300 35 HNO 3 2000 70 Amoiac 300 100 2.3. Ð i v i khí th i c a m t s ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v đ c thù, khí th i vào khí quy n theo quy đ nh c a các tiêu chu n riêng 124
 50. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Chú thích: Ph ươ ng pháp l y m u phân tích, tính tốn đ xác đ nh giá tr n ng đ các thành ph n vơ c ơ b i c th trong khí th i cơng nghi p đưc quy đnh trong các TCVN tươ ng ng. 125
 51. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 3 TCVN-6438:2002 Bng 1 : Gi i h n t i đa cho phép c a các ch t khí th i gây ơ nhi m Ph ươ ng ti n l p Ph ươ ng ti n l p đ ng c ơ x ăng đng c ơ diezen Thành ph n gây ơ nhi m khí th i Ơ tơ Mơ tơ Ơ tơ Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 1 Mc 2 Mc 1 Mc 2 Mc 3 CO (%) th tích 6,5 6,0 4,5 3,5 6,0 4,5 - - - Ho c (ppm th tích) 10.000 7.800 - Ð ng c ơ 4 thì - 1500 1200 600 - - - - Ð ng c ơ 2 thì - 7800 7800 7800 - - - Ðng c ơ cĩ k t c u khác - 3300 3300 3300 - - - Ð khĩi (% HSU) - - - - - - 85 72 50 126
 52. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 4 TCVN-6992:2001 Bng 1 : Nng đ cho phép c a ch t vơ c ơ trong khí th i cơng nghi p ng v i lưu l ưng khác nhau và trình đ cơng ngh , th i ra trong vùng đơ th (K ưV = 0,8) Ðơn v tính b ng miligam trên mét kh i khí th i điu ki n tiêu chu n (mg/Nm 3) TT Tên Cơng ngh c p A Cơng ngh c p B Cơng ngh c p A Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 KQ = 1 KQ = 0,75 KQ = 0,5 1 Atimon 12 9 6 15 11,25 7,5 20 15 10 2 Asen 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 3 Cadimi 0.,48 0,36 0,24 0,6 0,45 0,3 0,8 0,6 0,4 4 Chì 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 5 Ðng 9,6 7,2 4,8 12 9 6 16 12 8 6 Km 14,4 10,8 7,2 18 13,5 9 24 18 12 7 Clo 9,6 7,2 4,8 12 9 6 16 12 8 8 HCl 96 72 48 120 90 60 160 120 80 9 Flo, axit HF (các ngu n) 4,8 3,6 2,4 6 4,5 3 8 6 4 10 H2S 0,96 0,72 0,48 1,2 0,9 0,6 1,6 1,2 0,8 11 CO 240 180 120 300 225 150 400 300 200 12 SO 2 240 180 120 300 225 150 400 300 200 13 NO x (Các ngu n) 480 360 240 600 450 300 800 600 400 14 NO x (c ơ s s n xu t axit) 480 360 240 600 450 300 800 600 400 15 H2SO 4 16,8 12,6 8,4 21 15,75 10,5 28 21 14 16 HNO 3 33,6 25,2 16,8 42 31,5 21 56 42 28 17 Amoniac 48 36 24 60 45 30 80 60 40 127
 53. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 5 TCVN 6772: 2000 Ch t l ưng n ưc- N ưc th i sinh ho t Gi i h n ơ nhi m cho phép Water quality - Domesticwasterwater standards 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chu n này áp d ng đ i v i n ưc th i c a các lo i c ơ s d ch v , c ơ s cơng c ng chung c ư nh ư nêu trong b ng 2 ( sau đây n ưc th i sinh ho t) khi th i vào các vùng quy đnh: Tiêu chu n này ch áp d ng cho n ưc th i sinh ho t t i các khu v c ch ưa cĩ h th ng thu gom, x lý n ưc th i t p trung. Tiêu chu n này khơng áp d ng cho n ưc th i cơng nghi p nh ư quy đinhk trong TCVN 5945 - 1995. 2. Gi i h n ơ nhi m cho phép. 2.1. Các thơng s và n ng đ thành ph n ơ nhi m trong n ưc th i sinh ho t khi th i ra các vùng nưc quy đ nh khơng đưc v ưt quá gi i h n trong b ng 1. Bng 1: Thơng s ơ nhi m và gi i h n cho phép. Ðơn v Gi i h n cho phép Thơng s ơ nhi m Mc I Mc II Mc III Mc IV Mc V 1 pH mg/l 5 -9 5 -9 5 -9 5 -9 5 -9 2 BOD mg/l 30 30 40 50 200 3 Ch t r n l ơ l ng mg/l 50 50 60 100 100 4 Ch t r n cĩ th l ng đưc mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 KQÐ 5 Tng ch t r n hồ tan mg/l 500 500 500 500 KQÐ 6 Sunfua (theo H 2S) mg/l 1.0 1.0 3.0 4.0 KQÐ 7 Nitrat (NO 3) mg/l 30 30 40 50 KQÐ 8 D u m (Th c ph m) mg/l 20 20 20 20 100 3- 9 Phosphat (PO 4 ) mg/l 6 6 10 10 KQÐ 10 T ng coliforms MPN/ 1000 1000 5000 5000 1000 100ml KQÐ khơng quy đnh 128
 54. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Bng 2 : Ð i v i lo i hình, quy mơ & di n tích s d ng c a c ơ s d ch v , cơng c ng và chung c ư Lo i hình c ơ s D ch v / Quy mơ, di n tích s d ng d ch Mc áp d ng cho Ghi chú cơng c ng/ v, cơng c ng, chung c ư phép theo b ng 1 chung c ư 1. Khách s n Dưi 60 phịng Mc III T 60 đ n 200 phịng Mc II Trên 200 phịng Mc I 2. Nhà tr , nhà T 10 đ n 50 phịng Mc IV khách Trên 50 đn 250 phịng Mc III Trên 30 gi ưng Mc II 3. B nh vi n T 10 đ n 30 gi ưng Mc II Ph i kh trùng n ưc th i nh Trên 30 gi ưng Mc I tr ưc khi th i ra mơi tr ưng 4. B nh vi n đa Mc I Ph i kh trùng n ưc th i. khoa Nu cĩ các thành ph n ơ nhi m ngồi nh ng thơng s nêu trong b ng 1 c a tiêu chu n này thì áp d ng gi i hn t ương ng đ i v i các thơng s đĩ quy đ nh trong TCVN 5945 - 1995 5. Tr s c ơ T 5000m 2 đn 10000 m 2. Mc III Di n tích tính khu vc làm quan Trên 10000 m 2 đn 50000m 2. Mc II vi c nhà n ưc, Trên 50000m 2. Mc I doanh nghi p, cơ quan n ươ c ngồi , ngân hàng, v ăn phịng 6. Tr ưng h c, T 5000m 2 đn 25000m 2 Mc II Các vi n nghiên c u chuyên vi n nghiên c u Trên 25000m 2 Mc I ngành đc thù liên quan đn và các c ơ s nhi u hố ch t và sinh h c, tươ ng t nưc th i cĩ các thành ph n ơ nhi m ngồi các thơng s nêu trong bng 1c a tiêu chu n này, thì áp d ng gi i h n t ươ ng ng đi v i các thơng s đĩ qui đnh trong TCVN 5945 - 1995. 7. C a hàng T 5000 m 2 đn 25000 m 2 Mc II bách hố, siêu Trên 25000 m 2 Mc I th 129
 55. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Lo i hình c ơ s D ch v / Quy mơ, di n tích s d ng d ch Mc áp d ng cho Ghi chú cơng c ng/ v, cơng c ng, chung c ư phép theo b ng 1 chung c ư 8. Ch th c T 500m 2 đn 1000 m 2 Mc IV ph m t ươ i s ng Trên 1000m 2 đn 1500m 2 Mc III Trên 1500m 2 đn Mc II 25000m 2 Mc I Trên 2500m 2 9. Nhà hàng ăn Dưi 100m 2 Mc V Di n tích hình là di n tích ung, nhà ăn T 100m 2 đn 250m 2 Mc IV phịng ăn cơng c ng, c a Trên 250m 2 đn 500m 2 Mc III hàng th c ph m Trên 500 m 2 đn 2500m 2 Mc II Trên 2500m 2 Mc I 10. Khu chung Dưi 100c ăn h Mc III cư T? 100 c ăn đ n 500 c ăn h Mc II Trên 500 c ăn h Mc I 130
 56. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 6: TCVN - 6773: 2000 Bng 1 - Ch t l ưng n ưc thu l i Thơng s ch t l ưng Ðơn v Mc các thơng s 1.T ng ch t r n hồ tan mg/l Nh h ơn 400, dùng cho vùng đt cĩ h th ng t ưi tiêu kén đt nhi m m n (n ưc cĩ đ d n, EC < 0,75 µS/cm, 25 0C) Nh h ơn 2000 và t s SAR (xem ph l c A) trong nưc t ưi th p, dùng cho vùng đt gieo tr ng các lo i cây ch ng m n, t ưi tiêu t t và ch đ ng đưc vi c t ưi tiêu (EC<2,25S/cm, 25 0C) 2. T s SAR c a n ưc t ưi Nh h ơn ho c b ng 10, dùng cho vùng đt cĩ h th ng t ưi tiêu kém. Nh h ơn ho c b ng 18, dùng cho vùng đt cĩ h th ng t ưi tiêu t t Trên 18 dùng cho vùng đt c n, nghèo dinh d ưng 3. Bo (B) mg/l Nh h ơn ho c b ng 1, dùng cho vùng đt tr ng lo i th c v t r t nh y c m v i bo. Nh h ơn ho c b ng 2, dùng cho vùng đt tr ng lo i th c v t nh y c m m c trung bình v i bo. Nh h ơn ho c b ng 4, dùng cho các vùng đt tr ng các th c v t khác. 4. Oxy hồ tan mg/l Bng ho c l n h ơn 2 5. pH 5,5 - 8,5 6. Clorua (Cl) mg/l Nh h ơn ho c b ng 350 7. Hố ch t tr c (tính riêng mg/l Nh h ơn ho c b ng 0,001 cho t ng lo i) 8. Th y ngân (Hg) mg/l Nh h ơn ho c b ng 0,001 9. Cadmi (Cd) mg/l 0,005 - 0,01 10. Asen (As) mg/l 0,05 - 0,1 11. Chì (Pb) mg/l Nh h ơn ho c b ng 0,1 12. Crom (Cr) mg/l Nh h ơn ho c b ng 0,1 13. K m (Zn) mg/l Khơng qúa 1, n u pH c a đ t th p h ơn ho c b ng 6,5 Khơng quá 5 n u pH c a đ t trên 6,5 14. Fecal coliform mg/l Khơng quá 200 (cho vùng đt tr ng rau và th c v t khi dùng ăn t ươ i, s ng) 131
 57. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 7: TCVN- 6981 : 2001 Bng 1 . Giá tr gi i h n các thơng s ơ nhi m và n ng đ các ch t ơ nhi m trong n ưc th i cơng nghi p khi th i vào v c n ưc h dùng cho m c đích c p n ưc sinh ho t Thơng s V> 100 x10 6m3 V=(10 +100) x 10 6m3 V <10 x 10 6m3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 1. Màu, Co-Pt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 pH=7 2. Mùi, c m quan Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng Khơng cĩ cĩ cĩ cĩ cĩ cĩ cĩ cĩ cĩ mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi khĩ khĩ khĩ khĩ khĩ khĩ khĩ khĩ khĩ ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u ch u 0 3. BOD 5 (20 C), 30 30 30 20 20 20 15 15 15 mg/l 4. COD, mg/l 60 60 60 40 40 40 30 30 30 5. T ng ch t r n l ơ 50 50 50 40 40 40 30 20 15 lng, mg/l 6. Arsen, As, mg/l 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 7. Chì, Pb, mg/l 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8. Crom (Cr) III, 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 mg/l 9. D u m khống, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 mg/l 10. D u m đ ng 20 20 20 10 10 10 5 5 5 th c v t, mg/l 11. Ð ng, Cu, mg/l 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 12. K m, Zn, mg/l 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 13. Phospho t ng 10 8 8 8 6 6 6 4 4 s, tính theo P, mg/l 14. Clorua, Cl, mg/l 500 500 500 500 500 500 500 500 500 15. Coliform, 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 MPN/100ml Chú thích: V là l ưng n ưc h , m 3 F là th i l ưng, m 3/ngày (24 gi ) F1 t 50m 3/ngày đn d ưi 500m 3/ngày F2 T 500m 3/ngày đn d ưi 5000m 3/ngày F3 b ng ho c l n h ơn 5000m3/ngày 132
 58. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 8: TCVN - 5941-1995 Dư l ưng hĩa ch t b o v th c v t trong đ t Gi i h n t i đa cho phép Cơng th c Mc cho phép TT Hĩa ch t Tác d ng hĩa h c (mg/kg đt) 1 Atrazine C8H14 CIN 5 Tr c 0,2 2 2,4 - D C8H6Cl 2O3 Tr c 0,2 3 Dalapon C3H4Cl 2O2 Tr c 0,2 4 MPCA C9H9ClO 3 Tr c 0,2 5 Sofit C17 H26 CINO 2 Tr c 0,5 6 Fenoxapro-ethyl (Whip S) Cư16 H12 CINO 5 Tr c 0,5 7 Simazine C7H12 CIN 5 Tr c 0,2 8 Cypermethrin C22 H19 Cl 2NO 3 Tr c 0,5 9 Satum (Benthiocarb) C12 H16 CINOS Tr c 0,5 10 Dual (Metolachlor) C15 H22 CINO 2 Tr c 0,1 11 Fuji - One C15 H18 O4S2 Di t n m 0,1 12 Fenvalerat C25 H22 CINO 3 Tr sâu 0,1 13 Lindan C6H6Cl 6 Tr sâu 0,1 14 Monitor (Methamidophos) C2H8NO 2PS Tr sâu 0,1 15 Monocrotophos C7H14 NO 5P Tr sâu 0,1 16 Dimethoate C5H12 NO3PS 2 Tr sâu 0,1 17 Methyl Parathion C8H10 NO 5P Tr sâu 0,1 18 Triclofon (Clorophos) C4H8Cl 3O4P Tr sâu 0,1 19 Padan C7H16 N3O2S2 Tr sâu 0,1 20 Diazinon C12 H21 N2O3PS Tr sâu 0,1 21 Fenobucarb (Bassa) C12 H17 NO 2 Tr sâu 0,1 22 DDT Tr sâu 0,1 Chú thích: Ð i v i đ t tr ng vi c l y m u đ xác đ nh d ư l ưng hĩa ch t b o v th c v t đưc ti n hành ngay sau v thu ho ch. 133
 59. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 9: TCVN - 6962: 2001 Bng 1. M c gia t c rung cho phép trong ho t đ ng xây d ng, dB Th i gian áp d ng Mc cho Khu v c Ghi chú trong ngày phép, dB Khu v c c n cĩ mơi 7h - 19h 75 Th i gian làm vi c liên tr ưng đ c bi t yên t ĩnh 10h-7h Mc n n * tc khơng quá 10h/ngày Khu dân c ư, khách s n, 7h - 19h 75 Th i gian làm vi c khơng nhà ngh , c ơ quan hành * liên t c quá 10h/ngày chính và t ươ ng t . 19h-7h Mc n n Khu dân c ư xen k 6h - 22h 75 Th i gian làm vi c khơng trong khu v c th ươ ng * liên t c quá 14h/ngày mi, d ch v và s n xu t 22h-6h Mc n n * Xem ph l c A Xem ph l c B Bng 2. M c gia tc rung cho phép trong ho t đ ng s n xu t cơng nghi p, dB Mc cho phép và th i gian áp d ng trong Khu v c * Ghi chú ngày, dB 6h-18h 18h-6h Khu v c c n cĩ mơi tr ưng 60 55 Mc gia t c rung qui đ nh trong b n đc bi t yên t ĩnh 1) M c đo đưc khi dao đng n đ nh Khu dân c ư, khách s n, nhà 65 60 ho c ngh , c ơ quan hành chính 2) là trung bình c a các giá tr c c đ i và t ươ ng t . đi v i m i dao đ ng khi dao đ ng Khu dân c ư xen k trong 70 65 đưc đo cĩ chu k ỳ hay ng t quãng? khu v c th ươ ng m i, d ch ho c v và s n xu t 3) Là giá tr trung bình c a 10 giá tr t 100 giá tr đã đo đưc c a 5s ho c tươ ng đươ ng c a nĩ (L10) các dao đng là b t qui t c và đt * Xem ph l c A Xem ph l c B Ph l c 10: TCVN 6561 - 1999 An tồn b c x ion hĩa t i các c ơ s X quang y t ( Ðơn v đo mSv - milisievert) Lo i li u và đi t ưng áp Nhân viên Ng ưi th c t p, Nd (g n ngu n dng bc x hc ngh bc x ) (16-18 tu i) Li u hi u d ng tồn thân 20 6 1 Li u t ươ ng đươ ng đi v i 50 50 15 th y tinh th c a m t Li u t ươ ng đươ ng đi v i tay, 500 150 50 chân và da 134
 60. Giáo trình ðánh giá tác đng mơi tr ưng Ph l c 11: DANH M C CÁC D ÁN PH I L P BÁO CÁO ðÁNH GIÁ TÁC ðNG MƠI TR ƯNG (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 80/2006/N ð-CP ngày 09 tháng 8 n ăm 2006 c a Chính ph ) TT D ÁN QUY MƠ 1 D án cơng trình tr ng đim qu c gia Tt c 2 D án cĩ s d ng m t ph n, tồn b di n tích đ t ho c cĩ nh h ưng x u đ n khu b o t n thiên nhiên, v ưn Qu c gia, các khu di tích l ch s - văn hố, di s n t nhiên, danh lam th ng c nh đã Tt c đưc x p h ng ho c ch ưa đưc x p hng nh ưng đưc y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ươ ng quy t đ nh b o v 3 D án cĩ nguy c ơ nh h ưng x u tr c ti p đ n ngu n n ưc l ưu v c sơng, vùng ven bi n, vùng cĩ Tt c h sinh thái đưc b o v 4 D án nhà máy đin nguyên t Tt c 5 D án nhà máy đin nhi t h ch Tt c 6 D án xây d ng lị ph n ng h t nhân Tt c 7 D án xây d ng c ơ s s n xu t, kinh doanh, d ch Tt c v cĩ s d ng ch t phĩng x ho c phát sinh ch t th i phĩng x 8 D án xây d ng c ơ s vi n thơng Tt c 9 D án xây d ng k t c u h t ng khu đơ th , khu dân c ư Tt c 10 D án xây d ng k t c u h t ng khu cơng nghi p, Tt c khu cơng ngh cao, c m cơng nghi p, khu ch xu t, c m làng ngh 11 D án xây d ng k t c u h t ng khu kinh t , thươ ng m i Tt c 12 D án xây d ng m i, c i t o, nâng c p tuy n Tt c đưng b cao t c, c p I, c p II và c p III 13 D án xây d ng m i các tuy n đưng b Chi u dài t 50 km tr lên. cp IV 14 D án xây d ng m i, nâng c p, c i t o tuy n Chi u dài t 100 km tr lên đưng s t 15 D án xây d ng m i các c u v ĩnh c u trên đưng Chi u dài t 200 m tr lên b, đưng s t (khơng k đưng d n) 16 D án xây m i, nâng c p, c i t o nh ng cơng ðịi h i tái đ nh c ư t 2.000 ng ưi tr trình giao thơng lên 17 D án nhà máy đĩng, s a ch a tàu thu Tu tr ng t i t 1.000 DWT tr lên 18 D án nhà máy đĩng m i, s a ch a, l p ráp đ u Cơng su t thi t k t 500 máy toa xe, ơ tơ ph ươ ng ti n/n ăm tr lên 19 D án xây d ng, c i t o, nâng c p c ng sơng, Tàu tr ng t i t 1.000 DWT cng bi n tr lên 20 Cng hàng khơng, sân bay Tt c 135