Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Mạng máy tính

doc 66 trang hoanguyen 23531
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Mạng máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docngan_hang_cau_hoi_trac_nghiem_mon_mang_may_tinh.doc

Nội dung text: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Mạng máy tính

 1. Câu 1 : Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN : a. Hub b. Switch c. Repeater d. Bridge Câu 2 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào: a. Lớp D b. Lớp E c. Lớp C d. Lớp A Câu 3 : Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào: a. Lớp B b. Lớp C c. Lớp D d. Lớp E Câu 4 : Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng: a. ARP b. ICMP c. RARP d. TCP Câu 5 : Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây : a. echo b. TTL c. SYN d. FIN Câu 6 : Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu: a. Session b. Network c. Transport d. Data link Câu 7 : Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi: a. Full – duplex b. Simplex c. Half – duplex d. Phương thức khác Câu 8 : Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ: a. 192.168.1.2 b. 255.255.255.255 c. 230.20.30.40 d. Tất cả các câu trên Câu 9 : Địa chỉ IP nào sau đây là địa chỉ quảng bá cho một mạng bất kỳ: a. 172.16.1.255 b. 255.255.255.255 c. 230.20.30.255
 2. d. Tất cả các câu trên Câu 10: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai : a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: UDP Port 22 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69 e. DNS: UDP Port 53 Câu 11 : Địa chỉ 19.219.255.255 là địa chỉ gì? a. Broadcast lớp B b. Broadcast lớp A c. Host lớp A d. Host lớp B Câu 12 : Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý a. Tầng 1 b. Tầng n c. Tầng i d. Tầng i <>1 Câu 13: Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính: a. Bus b. Star c. Ring d. Hybrid Câu 14: Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng: a. FTP b. Telnet c. Email Câu 15: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy : a. Physical b. Data link c. Network d. Transport Câu 16: Lớp B được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet : a. 8 b. 6 c. 14 d. 2 Câu 17: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng : 00000001. Vậy nó thuộc lớp nào: a. Lớp A b. Lớp C c. Lớp B d. Lớp D Câu 18: Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy : a. Physical b. Network
 3. c. Data link d. Transport Câu 19: Thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC Câu 20: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows) a. nslookup b. Route c. ipconfig d. Tracert Câu 21: Lớp nào cung cấp các phương tiện để người sử dụng có thể truy nhập được vào môi trường OSI và cung cấp các dịch vụ thông tin phân tán: a. Transport b. Presentation c. Session d. Application Câu 22: Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành: a. Frame b. Segment c. Packet d. PSU Câu 23 : Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ? a. Client/Server b. Ethernet c. Peer to Peer d. LAN Câu 24 : Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng : a. Cáp chéo (Cross- Cable) b. Cáp thẳng ( Straight Cable) c. Rollover Cable d. Không có loại nào Câu 25 : Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp : a. 7 b. 4 c. 5 d. 2 Câu 26 : Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là : a. PDU b. Packet c. CSU d. Frame Câu 27 : Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là : a. 255.248.0.0
 4. b. 255.255.255.1 c. 255.255.255.248 d. 255.255.255.128 Câu 28 : Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là : a. 255.255.254.192 b. 255.254.0.0 c. 255.248.0.0 d. 255.255.255.254 Câu 29 : Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.254.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192 Câu 30 : Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì SM sẽ là : a. 255.255.128.0 b. 255.128.0.0 c. 255.255.255.240 d. 255.255.128.0 Câu 31 : Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là : a. 255.255.248.0 b. 255.255.255.1 c. 255.255.255.248 d. 255.255.255.128 Câu 32 : Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là : a. 255.255.254.0 b. 255.255.254.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.254 Câu 33 : Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.192.0 d. 255.255.255.224 Câu 34 : Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.240.0 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.224 Câu 35 : Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224 Câu 36: Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet : a. 8 b. 6
 5. c. 4 d. 2 Câu 37 : Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.224 Câu 38 : Một mạng lớp C cần chia thành 3 mạng con sử dụng SM nào sau đây : a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.192 d. 255.255.255.224 CÂU 1: Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu? A) Application B) Presentation C) Session D) Transport CÂU 2: Hãy chọn các bước hợp lý được thực hiện trong quá trình đóng gói dữ liệu (encapsulation)? A) Data-segments-packets-frames-bits B) Data-packets-segments-frames-bits C) Data-frames-segments-packets-bits D) Data-segments-frames-packets-bits CÂU 3: Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia subnet với netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu subnets có thể sử dụng được (useable subnets)? A) 2
 6. B) 6 C) 14 D) 30 CÂU 4: Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast? A) Hub B) Bridge C) Ethernet switch D) Router CÂU 5: địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2? A) 111.111.111.111 B) 255.255.255.255 C) AAAA.AAAA.AAAA D) FFFF.FFFF.FFFF CÂU 6: Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào? A) Source MAC address B) Destination MAC address C) Network address D) Subnetwork address CÂU 7: Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI? A) Layer 2 B) Layer 3 C) Layer 4 D) Layer 5
 7. CÂU 8: Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiếi bị mạng này? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 CÂU 9: Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI? A) Layer 1 B) Layer 2 C) Layer 3 D) Layer 4 CÂU 10: Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét? A) 100 B) 185 C) 200 D) 500 CÂU 11: Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính , 10 HUB và 2 REPEATER? A) 1 B) 10 C) 12 D) 100 CÂU 12: Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu khi có va chạm (collision)? A) HUB/SWITCH sẽ gửi lại dữ liệu
 8. B) Dữ liệu sẽ bị phá hỏng từng bit một. C) Dữ liệu sẽ được xây dựng lại tại máy nhận. CÂU 13:Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD? A) Ethernet B) Token Ring C) FDDI D) Tất cả cá câu trên. CÂU 14: Trang thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)? A) Hub B) NIC C) Switch D) Transceiver CÂU 15:Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay? A) Token Ring B) Ethernet C) ArcNet D) FDDI CÂU 16: Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi? A) Host address B) Network address (địa chỉ mạng) C) Router address (địa chỉ của ROUTER) D) FDDI
 9. CÂU 17: Địa chỉ nào là địa chỉ Broadcast của lớp C? A) 190.12.253.255 B) 190.44.255.255 C) 221.218.253.255 D) 129.219.145.255 CÂU 18: Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia subnets của địa chỉ IP lớp C là bao nhiêu? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 CÂU 19: Trong HEADER của IP PACKET có chứa : A) Source address B) Destination address C) Source and Destination addresses D) Không chứa địa chỉ nào cả CÂU 20: Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?: A) Layer 1 B) Layer 2 C) Layer 3 D) Layer 4 CÂU 21: Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì? A) Broadcast lớp B B) Broadcast lớp A
 10. C) Broadcast lớp C D) Host lớp B CÂU 22: Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164 A) 10100100 B) 10010010 C) 11000100 D) 10101010 CÂU 23: Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets? A) lớp A B) lớp B C) lớp C D) Không câu nào đúng CÂU 24: Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính A) RARP B) DHCP C) TCP/IP D) ARP CÂU 25: TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI? A) Layer 4 B) Layer 5 C) Layer 6 D) Layer 7 CÂU 26: Giao thức nào dưới đậy không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay
 11. không? A) TCP B) ASP C) ARP D) UDP CÂU 27: Những trang thiết bị nào có thể sử dụng để ngăn cách các collision domains? (chọn 3) A) Hubs/Repeaters B) Routers C) Bridges D) Switches CÂU 28: Độ dài của địa chỉ MAC là? A) 8 bits B) 24 bits C) 36 bits D) 48 bits CÂU 29: Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) A) Switch/Hub B) Router C) Repeater D) NIC CÂU 30: Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows) A) nslookup
 12. B) ipconfig C) Route D) Tracert CÂU 31: Hệ điều hành nào dưới đây có trợ giúp về tính an toàn (security) A) Windows 95 / 98 B) Windows NT C) Windows ME D) Tất cả các câu trên CÂU 32: Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN A) TCP/IP B) NETBIOS C) IPX D) Tất cả các câu trên CÂU 33: Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ: A) 192.168.1.2 B) 255.255.255.254 C) 10.20.30.40 D) Tất cả các câu trên CÂU 34: Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được trong mạng Internet (là thành phần cơ bản tạo lên mạng Internet) A) HUB B) SWITCH C) ROUTER
 13. D) BRIGDE CÂU 35: Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet) : A) 126.0.0.1 B) 192.168.98.20 C) 201.134.1.2 D) Tất cả các câu trên CÂU 36: Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C : A) 190.184.254.20 B) 195.148.21.10 C) 225.198.20.10 D) Câu A) và B) CÂU 37: Lệnh PING dùng để: A) kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không B) kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không C) kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không D) kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không CÂU 38: Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính : A) IP B) TCP_IP C) FTP D) IPCONFIG CÂU 39: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là
 14. 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông A) 192.168.1.3 và 192.168.100.1 B) 192.168.15.1 và 192.168.15.254 C) 192.168.100.15 và 192.186.100.16 D) 172.25.11.1 và 172.26.11.2 CÂU 40: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224 hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1 A) 192.168.1.31 B) 192.168.1.255 C) 192.168.1.15 D) 192.168.1.96 CÂU 41: Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính B trên cùng một mạng? A) Máy chủ DNS sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B. B) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) và tất cả sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B. C) Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địa chỉ MAC của mình. D) Các Router gần nhất nhận được yêu cầu (ARP request) sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B hoặc sẽ gửi tiếp yêu cầu này tới các router khác (forwards the request to another router). CÂU 42: Máy tính A và Z có địa chỉ trên 2 SUBNET khác nhau. Điều gì xảy ra khi máy tính A gửi broadcasts (ARP request) đi tìm địa chỉ MAC của máy tính Z. A) Không có trả lời (no response). B) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của Z. C) Router sẽ trả lời với địa chỉ MAC của mình D) Router sẽ gửi tiếp yêu cầu (ARP request) tới subnet của Z và lúc đó Z có thể trả lời A.
 15. 1/ Mạng máy tính là Các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý. Các máy tính trao đổi thông tin với nhau tuân theo tập giao thức. Các máy tính kết nối với nhau bằng các đường truyền vật lý và hoạt động theo một kiến trúc mạng xác định Các máy tính kết nối với nhau chia sẻ nguồn thông tin chung. 2/ Mục tiêu kết nối máy tính thành mạng là Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách. Chia sẻ phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách. Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách. Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách và giảm bớt các chi phí về đầu tư . 3/ Quá trình chia dữ liệu thành các gói có kích thước quy định gọi là quá trình Đóng gói dữ liệu Phân mảnh Phân mảnh và đóng gói. Truyền số liệu. 4/ Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm Có cấu trúc đa tầng . Nhiều tầng.
 16. Theo lớp. Tập hợp 5/ Dữ liệu truyền từ tầng thứ i của hệ thống phát sang tầng thứ i của hệ thống nhận (trừ tầng thấp nhất- tầng vật lý) bằng cách truyền Trực tiếp Gián tiếp Tại bộ nhớ đệm Qua giao diện giữa 2 tầng 6/ Chức năng của tầng trình bày là chuyển đổi Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng Cấu trúc thông tin về cấu trúc khung. Khuôn dạng của gói tin. Các phiên truyền thông giữa các thực thể. 7/ Chức năng của tầng vận chuyển là Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu. Đóng gói và vận chuyển thông tin Phân mảnh và đóng gói dữ liệu. 8/ Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là
 17. Tạo khung thông tin (Frame), Đóng gói dữ liệu Chọn đường Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). 9/ Các giao thức ứng dụng hoạt động trên Tầng ứng dụng. Tậng trình bày. Tầng phiên. Tầng liên kết dữ liệu. 10/ Giao thức TCP là giao thức Hướng liên kết Không liên kết. Đảm bảo độ tin cậy cao Trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của mạng 11/ CSMA/CD là phương pháp truy nhập ngẫu nhiên sử dụng cho mạng có cấu trúc hình Vòng (RING) Sao (STARR). BUS. Lai ghép BUS-STAR 12/ Mô hình 802 chia tầng ứng dụng của mô hình OSI thành 2 tầng con:
 18. LLC và MAC. TCP và UDP TCP và IP ARP và RARP 13/ Các trạm của mạng cục bộ Token Ring hoạt động như là một bộ chuyển tiếp (Repeater) hỗ trợ cho sự Khuếch đại tín hiệu suy hao Giảm thời gian trễ tín hiệu Giảm lưu lượng đường truyền Giảm khả năng suy hao 14/ Công nghệ nào sau đây có độ đài của khung dữ liệu cố định: X25 Frame Relay ISDN ATM 15/ Dịch vụ VoIP truyền thoại sử dụng giao thức IP TCP UDP HTTP Sai
 19. 16/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhược điểm của mạng có cấu trúc điểm- điểm (Point to Point): Khả năng đụng độ thông tin (Collision) thấp. Hiệu suất sử dụng đường truyền thấp. Chiếm dụng nhiều tài nguyên Độ trễ lớn, tốn nhiều thời gian để thiết lập đường truyền và xử lý tại các node. Tốc độ trao đổi thông tin thấp. 17/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc trưng của mạng quảng bá. Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý. Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định. Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin. Khả năng đụng độ thông tin (Collision) thấp. 18/ Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI ? Tầng ứng dụng Tầng trình bày Tầng phiên Tầng vận chuyển 19/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức không liên kết: Độ tin cậy cao. Kiểm soát lỗi. Kiểm soát luồng. Loại bỏ các gói tin trùng nhau khi nhận
 20. 20/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về quá trình phân mảnh gói tin: Làm giảm thời gian xử lý Làm tăng tính linh hoạt của mạng Ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi dữ liệu trong mạng. Tâng tốc độ trao đổi thông tin trong mạng 21/ Những giao thức nào sau đây thuộc tầng vận chuyển (Transport Layer) trong mô hình TCP/IP ? UDP IP TCP ARP 22/ Giao thức nào sau đây thuộc tầng mạng (Internet Layer) trong mô hình TCP/IP ? FTP IP TCP ARP 23/ Giao thức TCP hoạt động cùng tầng với những giao thức nào: ARP, RARP UDP TELNET, FTP IP, ARP
 21. 24/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhược điểm lớn nhất của các phương pháp dùng thẻ bài: Có khả năng điều hoà lưu lượng trong mạng Khả năng phát hiện lỗi và kiểm soát luồng Cho phép truyền khối lượng dữ liệu khác nhau Lập chế độ ưu tiên cấp phát cho các trạm 25/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tính năng điều khiển luồng: Không liên kết, có báo nhận. Không liên kết, không báo nhận. Hướng liên kết, không báo nhận. Hướng liên kết 26/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chức năng của Token BUS Bổ sung định kỳ các trạm ngoài vòng logic nếu có nhu cầu truyền dữ liệu. Thêm một trạm không còn nhu cầu truyền dữ liệu vào vòng logic. Loại bỏ một trạm không còn nhu cầu truyền dữ liệu ra khỏi vòng logic. Quản lý lỗi, khởi tạo vòng logic, khôi phục dữ liệu bị mất do gẫy vòng logic. 27/ Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hiệu quả của phương pháp truy nhập đường truyền trong trường hợp tải nhẹ: CSMA/CD 1. Why were TCP/IP protocols developed?
 22. a) To insure that error correction of each packet takes place. b) To allow cooperating computers to share resources across a network. c) To allocate resources that are needed for operating a computer on a LAN. d) To determine the "best path" decision making when forwarding packets of data. 2. Which of the following are functions of a web browser without the addition of plug-ins? (Choose three.) a) updates IRQ's b) receives information c) requests information d) contacts web servers e) displays flash animation f) displays Quicktime movies 3. What is the numeric base of hexadecimal numbers? a) Base 2 b) Base 8 c) Base 10 d) Base 16 e) Base 32 4. In an 8 bit binary number, what is the total number of combinations of the
 23. eight bits? a) 128 b) 254 c) 255 d) 256 e) 512 f) 1024 5. Convert the decimal number 231 into its binary equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 11110010 b) 11011011 c) 11110110 d) 11100111 e) 11100101 f) 11101110 6. Convert the hexadecimal number CD into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 197 b) 199 c) 201
 24. d) 203 e) 205 f) 207 7. Convert the hexadecimal number 19 into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 19 b) 91 c) 52 d) 25 e) 36 f) 63 8. Which of the following are popular web browsers? (Choose two.) a) Acrobat b) Internet Explorer c) Macromedia Flash d) Netscape Navigator e) Quicktime f) World Wide Web 9. Which of the following are valid hexadecimal numbers? (Choose three.)
 25. a) DEF3 b) 1G45 c) *1F35 d) DH3F e) 453 f) X35F 10. What are the requirements for an Internet connection? (Choose three.) a) remote host b) physical connection c) logical connection d) local connection e) application 11. Which of the following interprets the data and displays the information in an understandable form for the user to see? a) application b) protocol stack c) remote devices d) logical connection e) physical connection
 26. 12. Which of the following are considered to be "always on" services? (Choose two.) a) DSL b) ISDN c) 56kbps d) cable modem 13. Which of the following will test the internal loopback of a node? a) ping 10.10.10.1 b) ping 192.168.1.1 c) ping 127.0.0.1 d) ping 223.223.223.223 e) ping 255.255.255.255 14. If you perform a Boolean AND on the IP address 172.16.20.23 using the subnet mask of 255.255.248.0, which of the following is the subnetwork address? a) 172.16.0.0 b) 172.16.16.0 c) 172.16.20.0 d) 172.16.20.16 e) 172.16.24.0
 27. 15. Which specialized equipment is used to make a physical connection from a PC to a network? (Choose two.) a) router b) modem c) CD Rom d) network interface card 16. When purchasing a NIC for a computer, which of the following factors need to be considered? (Choose three.) a) protocols b) system bus c) brand of PC d) web browser e) type of media used on the network 17. Which of the following describes a network interface card? a) large circuit board that contains sockets for expansion cards b) interface card capable of transferring more than one bit simultaneously and is used to connect external devices c) interface card inserted into a computer so that the computer can be connected to a network d) interface card that can be used for parallel communication in which only 1 bit is transmitted at a time
 28. 18. Which statements best describe a physical connection? (Choose two.) a) internet standard is TCP/IP b) could utilize modem or NIC c) interprets data and displays information d) used to transfer data between PC and local network 19. Which device connects a computer with a telephone line by providing modulation and demodulation of incoming and outgoing data? a) NIC b) CSU/DSU c) router d) modem e) telco switch 20. Which phrases describe a byte? (Choose two.) a) a single binary digit b) a grouping of eight binary digits c) +5 volts of electricity d) a single addressable storage location e) the value range from 0 to 127 21. Convert the Base 10 number 116 into its eight bit binary equivalent.
 29. Choose the correct answer from the following list: a) 01111010 b) 01110010 c) 01110100 d) 01110110 e) 01110111 f) 01010110 1. Which of the following types of networks pass a token sequentially to each host? (Choose two.) a) Ethernet b) Token Ring c) FDDI d) Frame Relay e) ISDN 2 Which of the following are ways that bandwidth is commonly measured? (Choose three.) a) GHzps b) kbps c) Mbps d) Nbps e) MHzps f) Gbps
 30. 3 Which of the following are typical features that determine throughput? (Choose two.) a) types of passwords used on servers b) type of Layer 3 protocol used c) network topology d) length of the network cable e) number of users on the network 4 Which protocols are commonly part of the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) a) FTP b) DNS c) UDP d) TCP e) HTTP 5 Which of the following are data link layer encapsulation details? (Choose two.) a) Packets are put into frames. b) Data is packaged into a packet. c) Data is segmented into segments. d) Data is converted for Internet travel. e) An address is added to identify the directly connected device. 6 Which device is used to connect LANs that are geographically separated?
 31. a) hub b) bridge c) router d) repeater 7 Which of the following is the Layer 4 PDU? a) bit b) frame c) packet d) segment 8 What is important to remember about the data link layer of the OSI model when considering Peer to Peer communication? (Choose three.) a) It links data to the transport layer. b) It encapsulates frames into packets. c) It provides a service to the network layer. d) It encapsulates the network layer information into a frame. e) Its header contains a physical address which is required to complete the data link functions. f) It encodes the data link frame into a pattern of 1s and 0s (bits) for transmission on the medium. 9 Which of the following is true regarding network bandwidth? a) Bandwidth is free.
 32. b) Bandwidth has capacity limits. c) Bandwidth never increases. d) Bandwidth is not a key factor in analyzing network performance. 10 Which of the following is the official name for the address assigned to each network interface card (NIC) by its manufacturer? a) NIC address b) MAC address c) IP address d) Source Address 11 Which physical network topology uses a single backbone cable and connects all hosts directly to this cable? a) ring b) star c) bus d) mesh 12 Which OSI and TCP/IP layer appears in both models yet has different functions in each? a) transport b) session c) application d) Internet e) physical
 33. 13 Which of the following topologies are considered logical topologies? (Choose two.) a) bus b) token-passing c) star d) mesh e) broadcast f) hierarchical 14 During the data encapsulation process, how is the data broken down by the transport layer? a) packets b) segments c) data bits d) frames 15 Which of the following describe a LAN? (Choose two.) a) operates within a limited geographical area b) provides dial-up connectivity c) uses serial interfaces to allow operation at lower speeds d) connects physically adjacent devices e) ensures single access to specialty hosts
 34. 16 Which of the following are considered valid types of VPNs? (Choose three.) a) internal b) intranet c) external d) extranet e) local f) access 17 Which of the following physical topologies connects all cables to a central point of concentration? a) ring b) star c) mesh d) bus 18 Refer to the figure. What is the maximum possible throughput obtained end to end on this network when the user on Lab A communicates with the user on LAB D? a) The maximum possible throughput is based on the largest connection, the T3. b) The maximum possible throughput is based on the smallest connection, the T1. c) There is not enough data to determine the maximum possible throughput. d) The maximum possible throughput is the T1 plus T3 speed divided by 2. 19 What is the name of the Layer 1 PDU?
 35. a) segment b) packet c) frame d) bit 20 Which layer of the TCP/IP model encapsulates TCP segments into packets? a) application b) transport c) internet d) network e) physical 21 Which layer of the TCP/IP model deals with quality-of-service issues such as reliability, flow control, and acknowledgement? a) application b) internet c) transport d) network 22 From the following list, choose the data packaging type that is created at the data link layer during the data encapsulation process. a) packets b) segments c) data bits
 36. d) frames 23 Refer to the following list. Choose the correct order of data encapsulation when a device sends information. a) segments b) bits c) packets d) data e) frames 1 - 3 - 5 - 4 - 2 2 - 1 - 3 - 5 - 4 2 - 4 - 3 - 5 - 1 4 - 3 - 1 - 2 - 5 *4 - 1 - 3 - 5 - 2 3 - 5 - 1 - 2 - 4 2010/1/26 Bao Bo Quoc 1. Why were TCP/IP protocols developed? a) To insure that error correction of each packet takes place. b) To allow cooperating computers to share resources across a network. c) To allocate resources that are needed for operating a computer on a LAN. d) To determine the "best path" decision making when forwarding packets of data. 2. Which of the following are functions of a web browser without the addition
 37. of plug-ins? (Choose three.) a) updates IRQ's b) receives information c) requests information d) contacts web servers e) displays flash animation f) displays Quicktime movies 3. What is the numeric base of hexadecimal numbers? a) Base 2 b) Base 8 c) Base 10 d) Base 16 e) Base 32 4. In an 8 bit binary number, what is the total number of combinations of the eight bits? a) 128 b) 254 c) 255 d) 256 e) 512 f) 1024 5. Convert the decimal number 231 into its binary equivalent. Select the
 38. correct answer from the list below. a) 11110010 b) 11011011 c) 11110110 d) 11100111 e) 11100101 f) 11101110 6. Convert the hexadecimal number CD into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 197 b) 199 c) 201 d) 203 e) 205 f) 207 7. Convert the hexadecimal number 19 into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 19 b) 91 c) 52 d) 25 e) 36 f) 63
 39. 8. Which of the following are popular web browsers? (Choose two.) a) Acrobat b) Internet Explorer c) Macromedia Flash d) Netscape Navigator e) Quicktime f) World Wide Web 9. Which of the following are valid hexadecimal numbers? (Choose three.) a) DEF3 b) 1G45 c) *1F35 d) DH3F e) 453 f) X35F 10. What are the requirements for an Internet connection? (Choose three.) a) remote host b) physical connection c) logical connection d) local connection e) application 11. Which of the following interprets the data and displays the information in an understandable form for the user to see?
 40. a) application b) protocol stack c) remote devices d) logical connection e) physical connection 12. Which of the following are considered to be "always on" services? (Choose two.) a) DSL b) ISDN c) 56kbps d) cable modem 13. Which of the following will test the internal loopback of a node? a) ping 10.10.10.1 b) ping 192.168.1.1 c) ping 127.0.0.1 d) ping 223.223.223.223 e) ping 255.255.255.255 14. If you perform a Boolean AND on the IP address 172.16.20.23 using the subnet mask of 255.255.248.0, which of the following is the subnetwork address? a) 172.16.0.0 b) 172.16.16.0 c) 172.16.20.0
 41. d) 172.16.20.16 e) 172.16.24.0 15. Which specialized equipment is used to make a physical connection from a PC to a network? (Choose two.) a) router b) modem c) CD Rom d) network interface card 16. When purchasing a NIC for a computer, which of the following factors need to be considered? (Choose three.) a) protocols b) system bus c) brand of PC d) web browser e) type of media used on the network 17. Which of the following describes a network interface card? a) large circuit board that contains sockets for expansion cards b) interface card capable of transferring more than one bit simultaneously and is used to connect external devices c) interface card inserted into a computer so that the computer can be connected to a network d) interface card that can be used for parallel communication in which only 1 bit is transmitted at a time 18. Which statements best describe a physical connection? (Choose two.)
 42. a) internet standard is TCP/IP b) could utilize modem or NIC c) interprets data and displays information d) used to transfer data between PC and local network 19. Which device connects a computer with a telephone line by providing modulation and demodulation of incoming and outgoing data? a) NIC b) CSU/DSU c) router d) modem e) telco switch 20. Which phrases describe a byte? (Choose two.) a) a single binary digit b) a grouping of eight binary digits c) +5 volts of electricity d) a single addressable storage location e) the value range from 0 to 127 21. Convert the Base 10 number 116 into its eight bit binary equivalent. Choose the correct answer from the following list: a) 01111010 b) 01110010 c) 01110100 d) 01110110
 43. e) 01110111 f) 01010110 Q1. How many hexadecimal digits are in a MAC address? 2 8 12 16 32 Q2. What are three functions of a NIC in a PC? (Choose three.) A NIC connects the PC to the network media. A NIC detects collisions on the Ethernet segment. A NIC checks the formatting of data before it is transmitted. A NIC passes the contents of selected frames to the upper OSI layers. A NIC acknowledges and retransmits data that was not received properly. A NIC discards frames when the destination IP address does not match the local host. Q3. At what layer of the OSI model does a MAC address reside? 1 2 3 4 7 Q4. A router has an Ethernet, Token Ring, serial, and ISDN interface. Which interfaces will have a MAC address? serial and ISDN interfaces Ethernet and Token Ring interfaces Ethernet and ISDN interfaces Token Ring and serial interfaces Q5. In an Ethernet LAN, how does the NIC know when it can transmit data? An Ethernet NIC transmits data as soon as the frame is received. An Ethernet NIC transmits data as soon as the NIC receives a token.
 44. An Ethernet NIC transmits data when it senses a collision. An Ethernet NIC transmits data after listening for the absence of a signal on the media. Q7. Which two devices can provide full-duplex Ethernet connections? (Choose two.) hub modem repeater NIC Layer 2 switch Q8. Refer to the exhibit. The small office network shown in the exhibit consists of four computers connected through a hub. Which configuration would cause collisions and errors on the network? autonegotiation FastEthernet peer-to-peer shared resources administratively configured full duplex Q9.
 45. Refer to the exhibit. The switch and workstation are administratively configured for full-duplex operation. Which statement accurately reflects the operation of this link? No collisions will occur on this link. Only one of the devices can transmit at a time. The switch will have priority for transmitting data. The devices will default back to half duplex if excessive collisions occur. Q11. In which two layers of the OSI model does Ethernet function? (Choose two.) application session transport network data link physical Q12. Which of the following are specified by IEEE standards as sublayers of the OSI data link layer? (Choose two.) Logical Link Control Logical Layer Control Media Access Control Logical Link Communication Media Access Communication Physical Access Communication Q13. Where does the MAC address originate? DHCP server database configured by the administrator burned into ROM on the NIC card network configuration on the computer included in the creation of the processor chip Q14.Which of the following are Fast Ethernet technologies? (Choose two.) 100BASE-5 100BASE2 1000BASE-F
 46. 100BASE-FX 100BASE-TX Q15. What will a Switch do if it receives a frame with a MAC address that is not within the table? discard frame ignore frame send frame to appropriate port send frame to all ports except source port Q16. Network topology exhibit Refer to the network topology exhibit. How many collision domains are present in the Cisco.com network?? A. One B. Two C. Three
 47. D. Four E. Five F. Six G. Fourteen Q17. Exhibit: Refer to the exhibit. Cisco1 has just been restarted and has passed the POST routine. When Host A begins communicating with Host C, what will the switch do? A. Cisco1 will add 192.168.23.4 to the MAC table. B. Cisco1 will add 192.168.23.12 to the MAC table. C. Cisco1 will add 000A.8A47.E612 to the MAC table. D Cisco1 will add 000B.DB95.2EE9 to the MAC table. - Hiển thị văn bản được trích dẫn - 2010/1/26 Bao Bo Quoc
 48. - Hiển thị văn bản được trích dẫn - 1. Which of the following types of networks pass a token sequentially to each host? (Choose two.) a) Ethernet b) Token Ring c) FDDI d) Frame Relay e) ISDN 2 Which of the following are ways that bandwidth is commonly measured? (Choose three.) a) GHzps b) kbps c) Mbps d) Nbps e) MHzps f) Gbps 3 Which of the following are typical features that determine throughput? (Choose two.) a) types of passwords used on servers b) type of Layer 3 protocol used c) network topology
 49. d) length of the network cable e) number of users on the network 4 Which protocols are commonly part of the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) a) FTP b) DNS c) UDP d) TCP e) HTTP 5 Which of the following are data link layer encapsulation details? (Choose two.) a) Packets are put into frames. b) Data is packaged into a packet. c) Data is segmented into segments. d) Data is converted for Internet travel. e) An address is added to identify the directly connected device. 6 Which device is used to connect LANs that are geographically separated? a) hub b) bridge
 50. c) router d) repeater 7 Which of the following is the Layer 4 PDU? a) bit b) frame c) packet d) segment 8 What is important to remember about the data link layer of the OSI model when considering Peer to Peer communication? (Choose three.) a) It links data to the transport layer. b) It encapsulates frames into packets. c) It provides a service to the network layer. d) It encapsulates the network layer information into a frame. e) Its header contains a physical address which is required to complete the data link functions. f) It encodes the data link frame into a pattern of 1s and 0s (bits) for transmission on the medium. 9 Which of the following is true regarding network bandwidth? a) Bandwidth is free.
 51. b) Bandwidth has capacity limits. c) Bandwidth never increases. d) Bandwidth is not a key factor in analyzing network performance. 10 Which of the following is the official name for the address assigned to each network interface card (NIC) by its manufacturer? a) NIC address b) MAC address c) IP address d) Source Address 11 Which physical network topology uses a single backbone cable and connects all hosts directly to this cable? a) ring b) star c) bus d) mesh 12 Which OSI and TCP/IP layer appears in both models yet has different functions in each? a) transport b) session
 52. c) application d) Internet e) physical 13 Which of the following topologies are considered logical topologies? (Choose two.) a) bus b) token-passing c) star d) mesh e) broadcast f) hierarchical 14 During the data encapsulation process, how is the data broken down by the transport layer? a) packets b) segments c) data bits d) frames 15 Which of the following describe a LAN? (Choose two.) a) operates within a limited geographical area
 53. b) provides dial-up connectivity c) uses serial interfaces to allow operation at lower speeds d) connects physically adjacent devices e) ensures single access to specialty hosts 16 Which of the following are considered valid types of VPNs? (Choose three.) a) internal b) intranet c) external d) extranet e) local f) access 17 Which of the following physical topologies connects all cables to a central point of concentration? a) ring b) star c) mesh d) bus 18 Refer to the figure. What is the maximum possible throughput obtained end to end on this network when the user on Lab A communicates with the user on LAB D?
 54. a) The maximum possible throughput is based on the largest connection, the T3. b) The maximum possible throughput is based on the smallest connection, the T1. c) There is not enough data to determine the maximum possible throughput. d) The maximum possible throughput is the T1 plus T3 speed divided by 2. 19 What is the name of the Layer 1 PDU? a) segment b) packet c) frame d) bit 20 Which layer of the TCP/IP model encapsulates TCP segments into packets? a) application b) transport c) internet d) network e) physical 21 Which layer of the TCP/IP model deals with quality-of-service issues such as reliability, flow control, and acknowledgement?
 55. a) application b) internet c) transport d) network 22 From the following list, choose the data packaging type that is created at the data link layer during the data encapsulation process. a) packets b) segments c) data bits d) frames 23 Refer to the following list. Choose the correct order of data encapsulation when a device sends information. a) segments b) bits c) packets d) data e) frames 1 - 3 - 5 - 4 - 2 2 - 1 - 3 - 5 - 4
 56. 2 - 4 - 3 - 5 - 1 4 - 3 - 1 - 2 - 5 *4 - 1 - 3 - 5 - 2 3 - 5 - 1 - 2 - 4 - Hiển thị văn bản được trích dẫn - 2010/1/26 Bao Bo Quoc - Hiển thị văn bản được trích dẫn - 1. Why were TCP/IP protocols developed? a) To insure that error correction of each packet takes place. b) To allow cooperating computers to share resources across a network. c) To allocate resources that are needed for operating a computer on a LAN. d) To determine the "best path" decision making when forwarding packets of data. 2. Which of the following are functions of a web browser without the addition of plug-ins? (Choose three.) a) updates IRQ's b) receives information c) requests information d) contacts web servers e) displays flash animation f) displays Quicktime movies 3. What is the numeric base of hexadecimal numbers?
 57. a) Base 2 b) Base 8 c) Base 10 d) Base 16 e) Base 32 4. In an 8 bit binary number, what is the total number of combinations of the eight bits? a) 128 b) 254 c) 255 d) 256 e) 512 f) 1024 5. Convert the decimal number 231 into its binary equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 11110010 b) 11011011 c) 11110110 d) 11100111 e) 11100101
 58. f) 11101110 6. Convert the hexadecimal number CD into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 197 b) 199 c) 201 d) 203 e) 205 f) 207 7. Convert the hexadecimal number 19 into its base 10 equivalent. Select the correct answer from the list below. a) 19 b) 91 c) 52 d) 25 e) 36 f) 63 8. Which of the following are popular web browsers? (Choose two.) a) Acrobat
 59. b) Internet Explorer c) Macromedia Flash d) Netscape Navigator e) Quicktime f) World Wide Web 9. Which of the following are valid hexadecimal numbers? (Choose three.) a) DEF3 b) 1G45 c) *1F35 d) DH3F e) 453 f) X35F 10. What are the requirements for an Internet connection? (Choose three.) a) remote host b) physical connection c) logical connection d) local connection e) application
 60. 11. Which of the following interprets the data and displays the information in an understandable form for the user to see? a) application b) protocol stack c) remote devices d) logical connection e) physical connection 12. Which of the following are considered to be "always on" services? (Choose two.) a) DSL b) ISDN c) 56kbps d) cable modem 13. Which of the following will test the internal loopback of a node? a) ping 10.10.10.1 b) ping 192.168.1.1 c) ping 127.0.0.1 d) ping 223.223.223.223 e) ping 255.255.255.255
 61. 14. If you perform a Boolean AND on the IP address 172.16.20.23 using the subnet mask of 255.255.248.0, which of the following is the subnetwork address? a) 172.16.0.0 b) 172.16.16.0 c) 172.16.20.0 d) 172.16.20.16 e) 172.16.24.0 15. Which specialized equipment is used to make a physical connection from a PC to a network? (Choose two.) a) router b) modem c) CD Rom d) network interface card 16. When purchasing a NIC for a computer, which of the following factors need to be considered? (Choose three.) a) protocols b) system bus c) brand of PC d) web browser e) type of media used on the network
 62. 17. Which of the following describes a network interface card? a) large circuit board that contains sockets for expansion cards b) interface card capable of transferring more than one bit simultaneously and is used to connect external devices c) interface card inserted into a computer so that the computer can be connected to a network d) interface card that can be used for parallel communication in which only 1 bit is transmitted at a time 18. Which statements best describe a physical connection? (Choose two.) a) internet standard is TCP/IP b) Q1. switch has failed in the network. As a result, only one segment of the network is down. Which type of physical network topology is implemented? bus ring star extended star Q2. Refer to the exhibit. Identify the devices labeled A, B, C, and D in the network physical documentation. A=bridge, B=switch, C=router, D=hub A=bridge, B=hub, C=router, D=switch
 63. A=bridge, B=router, C=hub, D=switch A=hub, B=bridge, C=router, D=switch Q3. Which of the following are data link layer encapsulation details? (Choose two.) Packets are put into frames. Data is packaged into a packet. Data is segmented into segments. Data is converted for Internet travel. An address is added to identify the directly connected device Q4. Which device is used to connect LANs that are geographically separated? hub bridge router repeater Q7 Which of the following is the Layer 4 PDU? bit frame packet segment Q8. Which of the following is the official name for the address assigned to each network interface
 64. card (NIC) by its manufacturer? NIC address MAC address IP address Source Address Q9. Which physical network topology uses a single backbone cable and connects all hosts directly to this cable? ring star bus mesh Q10. Which of the following describe a LAN? (Choose two.) operates within a limited geographical area provides dial-up connectivity uses serial interfaces to allow operation at lower speeds connects physically adjacent devices ensures single access to specialty hosts Q11 Which of the following physical topologies connects all cables to a central point of concentration? ring
 65. star mesh bus Q12. What is the name of the Layer 1 PDU? segment packet frame bit Q13. Refer to the following list. Choose the correct order of data encapsulation when a device sends information. segments bits packets data