Four new species of fish were discovered in viet nam for the first time

pdf 7 trang Gia Huy 20/05/2022 100
Bạn đang xem tài liệu "Four new species of fish were discovered in viet nam for the first time", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdffour_new_species_of_fish_were_discovered_in_viet_nam_for_the.pdf

Nội dung text: Four new species of fish were discovered in viet nam for the first time

 1. FầÍấ ặẼ ậẩECÁEậ ầF FÁậÀ ẽEấE DÁậCầẻEấED Áặ ẻÁÈ ặAÅ Fầấ èÀE FÁấậè èÁÅE ặgÙíeề XÙaề Ãhểa aềd ặgÙíeề ÀÙÙ DÙc Àaềểi ặaỉiểềaé ÍềiÚeệìiỉí ểf EdÙcaỉiểề Abìỉệacỉº ẽe diìcểÚeệed 4 fiìh³ì ìễ ecieì ỉhe fiệìỉ ỉiẹe iề ẻieỉềaẹº ẵº ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì Ãểỉỉeéaỉº ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì iì Úeệí ìiẹiéaệ ỉể ấhiềểgểbiÙì iề ìhaệiềg a ìiẹễéeá ỉíễicaééí éểềgiỉÙdiềaé bÙỉ diffeệ iề haÚiềg: ễệeễ ecỉểệaé aệea Ûiỉh ẹiềÙỉe cícéểid ìcaéeì; diìỉiềcỉ ỉệicÙìễid ỉeeỉh ễệeìeềỉ iề ẹaée aềd giéé ểễ eềiềg ệeìỉệicỉedº Áỉ diffeệì Ûiỉh ẩº ểceé éaỉÙì iề haÚiềg: ễ ecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ẵ8 ẵ9á ¿4 ¿7 ìcaéeì iề éểềgiỉÙdiềaé ìeệieìº ắº ậiéeềeểỉệiì ềaẹĩaẹeềìiì Ãểỉỉeéaỉ ậº ềaẹĩaẹeềìiì iì diìỉiềgÙiìhed Ûiỉh ậº ìaệchaệae bí: Dắ Áằẵẵá ẩệeD ắẳ ạắ¿á ềể diìỉiềcỉ béack baệ b eéểÛ eíeá ềể éaệge béack béểỉch iề fiệìỉ dểệìaéº Áỉ diềìỉiềgÙiìhed fệểẹ ậº chaệéẹeệìi bí: Dắ Áằẵẵá ẩ ẹể daééí ẵ5 aềd ậDẵ ẩẵ ẹể daééí 9º ¿º Äeễỉểbểỉia ễeé éegệiềi ĺ ễeé éegệiềi diìỉiềgÙiìhed fệểẹ ĺ eéểềgaỉa bí: 5 ạ6 baệìº 4º ậchiìỉÙệa géểbiceễì Ãểỉỉeéaỉº DiìỉiềgÙiìhed fệểẹ aéé ìễ cieì ểf ỉhe geềÙì iề ậểÙỉheaìỉ Aìia bí fểééểÛiềg cểẹbiềaỉiểề ểf chaệacỉeệ: dểệìaéfiề ểệigiề iề fệểềỉ ểf Úeềỉệaéfiề ểệigiềá adiễ ể de keéé aéểềg back b eỉÛeeề dểệìaé aềd caÙdaéfiề aềd Úeềỉệaééí ểề ễ ểìỉeệiểệ hafỉ ểf caÙdaé ễ edÙềcéeá check ìÛểééeề iề ìễ eciẹeềì ab ểÚe 4ẳ ẹẹá ễ eéÚicfiềì ệeachiềg b eíểềd aềÙìá ẹediaề ềểỉch iề Ùễễ eệ éiễ ÙìÙaééí ễệeìeềỉá éểÛeệ éiễ Ûiỉh a ẹediaề iềciìiểềá éểÛeệ jaÛ Ûiỉh a ẹediaề ềểỉchº ẵ Áềỉệể dÙcỉiểề ẻieỉềaẹ ễéaíì a ìễ eciaé ệểée iề fệeìh Ûaỉeệ fiìh iềÚeìỉigaỉiềgº ậểá ẹaềí iềỉeệềaỉiểềaé ichỉhíểéểgiìỉì caệe ab ểÙỉ ẻieỉềaẹ³ì fệeìh Ûaỉeệ fiìh aềd faÙềaº èheiệ ệeìeaệcheì ễệểÚided a éểỉ ÙìefÙé iềfểệẹaỉiểềº Åaềí ềeÛ ìễ ecieì aềd fiệìỉ ỉiẹe ìễ ecieì Ûeệe diìcểÚeệed iề ỉhiì aệeaº ầề ểÙệ ìÙệÚeí iề ẩÙẹaỉ³ì ặaỉiểềaé ẩaệká Ûe diìcểÚeệed 4 fiìh ìễ ecieì fểệ ỉhe fiệìỉ ỉiẹe iề ẻieỉềaẹº ắ Åaỉeệiaéì aềd ẹeỉhể dì Cểééecỉiểềì fệểẹ aéé ìiỉeì aềd habiỉaỉì aỉ diffeệeềỉ ỉiẹeì ểf ỉhe daí º ÅeaìÙệeẹeềỉì aềd cểÙềỉì fểééểÛ Ãểỉỉeéaỉ ´ẵ984áẵ99ẳ àá Åiééeệ´ẵ988àá Cheề eỉ aé ´ẵ999ຠÁdeềỉificaỉiểềì baìed ểề ặgÙíeề ẻaề Àaể ´ắẳẳẳàá Ãểỉỉeéaỉ ´ắẳẳ¿àá Åai Diềh Yeề ´ẵ978àá º Fệeíhểf aềd Dº ậeệểÚá èhe fệeìh Ûaỉeệ fiìh ểf GÙaềgdểềg ẩệểÚiềceá ẩaề Âiểềg hÙa eỉ aééº º º ẵ
 2. ¿ ấeìÙéỉ ¿ºẵ ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì èhe ẩaễÙéigiểbiÙì haì b eeề ệeÚiìed bí Áạ ậhÙềg Cheề aềd ÅaÙệice Ãểỉỉeéaỉ baìed ểề ẹaỉeệiaéì fệểẹ Äaểìº Áỉ diìỉiềgÙiìhed fệểẹ ấhiềểgểbiÙì bí : ẩệeễ ecỉểệaé aệea Ûiỉh ẹiềÙỉe cícéểid ìcaéeìº Béack ìễ ểỉ ểề Ùễễ eệ caÙdaé baìe Áềféaỉed checkº Diìỉiềcỉ ỉệicÙìễid ỉeeỉh ễệeìeềỉ iề ẹaéeº Áề ẻieỉềaẹá ẩaễÙéigểbiÙì haÚe ắ ìễ ecieì: ẩº ÙềiễểệÙì aềd ẩº ểceé éaỉÙìº ẩº ểceé éaỉÙì éiÚeì iề Åekểềg baìiề b eéểềgiềg ỉể ỉhe Àighéaềdì ỉhaỉ Ûaì ễéaced iề ấhiềểgểbiÙì bí ặgÙíeề ẻaề Àaể aềd Åai Diềh Yeềº ầề ểÙệ ìÙệÚeíì iề ẩÙẹaỉ ặaỉiểềaé ẩaệk aềd ẻÙ Gia aềd èhÙ Bểề ệiÚeệá Ûe haÚe added ểềe ìễ ecieì ểf ỉhiì geềÙì fểệ ẻieỉềaẹ éiìỉiềgá ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì Cheề eỉ Ãểỉỉeéaỉº Ãeí ỉể ìễ ecieì aì fểééểÛì: ẵ´ắà ẩecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ẵ8ạẵ9; ¿4ạ¿7 ìcaéeì iề éểềgiỉÙdiềaé ìeệieìº ºººººººººººººººººººººººººº ºººº ºººº ºººº ººººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ẩº ÙềiễểệÙì ắ´ẵà ẩecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ắẳ; 4ẳạ4¿ ìcaéeì iề éểềgiỉÙdiềaé ìeệieìº ºººººººººººººººººººººººººº ºººº ºººº ºººº ººººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºº ẩº ểceé éaỉÙì ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì Ãểỉỉeéaỉ eỉ Cheềá ắẳẳ¿º ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì Ãểỉỉeéaỉ eỉ Cheềá ắẳẳ¿º ặaẹ Xaẹº Áchỉhíểéº FệeìhÛaỉeệº ẻểé ẵ4º ặể ¿: ắ4¿ ắ48º Åaỉeệiaé eĩaẹiềed: ắ ìễ eciẹeềì Ûeệe checked aềd ìỉểệed iề Biểéểgicaé ÅÙìeÙẹ ểf Àaềểi ặaỉiểềaé ÍềiÚeệìiỉí ểf EdÙcaỉiểề Diagềểìiì: ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì iì Úeệí ìiẹiéaệ ỉể ấhiềểgểbiÙì iề ìhaệiềg a ìiẹễéeá ỉíễicaé éểềgiạ ỉÙdiềaé bÙỉ diffeệ iề haÚiềg: ễệeễ ecỉểệaé aệea Ûiỉh ẹiềÙỉe cícéểid ìcaéeì; diìỉiềcỉ ỉệicÙìễid ỉeeỉh ễệeìeềỉ iề ẹaée aềd giéé ểễ eềiềg ệeìỉệicỉedº Áỉ diffeệì Ûiỉh ẩº ểceé éaỉÙì iề haÚiềg: ễ ecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ẵ8 ẵ9á ¿4 ¿7 ìcaéeì iề éểềgiỉÙdiềaé ìeệieìº Deìcệiễỉiểềº Bể díº Bể dí cíéiềdệicaé aềỉeệiểệéíá cểẹễệeììed ễ ểìỉeệiểệéíº Àead ẹể deệaỉeéí éaệgeá b ểềí iềỉeệểệbiỉaé ềaệệểÛº ậềểÙỉ cểềÚeĩº Cheek ệaỉheệ féeìhíº Cheekì fểéd ễệeìeềỉ ab ểÚe éểềgiỉÙdiềaé ệểÛ ÅểÙỉh ểbéiếÙeá ệeaệ edge eĩỉeềdiềg ỉể Úeệỉicaé ểf ẹidéiềe ểf ểệbiỉ iề ẹaéeá ệeachiềg aềỉeệiểệ edge ểf ễÙễié iề feẹaéeº Åeềỉaé fệeềÙẹ féaỉá ềểỉ féeìhíº Bểỉh jaÛì Ûiỉh ắạ¿ ệểÛì ểf cểềicaé ỉeeỉhº ầÙỉeệ ệểÛì ểf ỉeeỉh ỉệicÙìễid iề ẹaéeº Giééạểễ eềiềg ệeìỉệicỉedº ẩeéÚic fiề aì a ệểÙềd ìÙckiềg diìcá fiệìỉ bệaềched ệaí ìéighỉéí éểềgeệ ỉhaề fiệìỉ ìễiềeº Fiềìº Dẵ ẻÁ; Dắ Áằ9ạẵẳ; A Áằ8ạ9; ẩ ẵ8ạẵ9; ẻ Áằ5ãÁằ5º Dẵ ÛiỉhểÙỉ fiéaẹeềỉểÙì ệaíì; ìecểềd ệaí éểềgeìỉ; ệeaệ ỉiễ ểf Dẵ ệeachiềg fệểẹ Dắ ểệigiề ỉể fiệìỉ bệaềched ệaí Ûheề deễệeììed iề ẹaéeº Dắ aềd A ệeaệ ỉiễ ềeÚeệ ệeachiềg ễệể cÙệệeềỉ ệaíì ểf C Ûheề deễệeììedº A ểệigiề iềìeệỉed b eéểÛ ẹidéiềe b eỉÛeeề fiệìỉ aềd ìecểềd bệaềched ệaíì ểf Dắº ấeaệ ỉiễ ểf ẩ eĩỉeềdiềg ỉể aềÙì iề ẹaéeº ậcaéeìº Bể dí Ûiỉh ẹể deệaỉeéí ìẹaéé cỉeềểid ìcaéeìá ễệedểệìaé ệegiểề Ûiỉh ệaỉheệ ìẹaéé cícéểid ìcaéeìº ầÙỉéiềe ểf aềỉeệiểệ eĩỉeềỉ ểf ệedểệìaé ìếÙaẹaỉiểề ỉệifidá ẹiddée ìcaée ìeệieì ệeachiềg b eíểềd ệeaệ Úeệỉicaé ểf ễệeểễ eệcéeº Àead ềakedºẩệeễ ecỉểệaé aềd ễệeễ eéÚic ệegiểềì Ûiỉh ỉiềí cícéểidìcaéeìº Äấ ¿4ạ¿7 ´ẹể daééí ¿5ạ¿6ຠCểéểệº Áề éifeá b ể dí Ûaì daệk gệeeềiìh ỉể béackiìh bệểÛềº ẩaée ẹaệkì Ûeệe íeééểÛiìh ỉể gệeeềạ iìh Ûhiỉeº ắ
 3. èabée ẵº Åểệễhểẹeỉệicì ểf ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì ậỉaềdaệd éeềgỉh ´ẹẹà 67º¿ẳẳ 54º6ẳẳ Áề ễ eệceềỉì ểf ậÄ Àead éeềgỉh ¿ẳº6 ¿ẵº5 ẩệedểệìaé éeềgỉh 4ẳº4 4ẵº5 Deễỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵắºắ ẵ¿º6 Äeềgỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ắ4º5 ắ6º7 ẵìỉ dểệìaéạfiề baìe ẵ6º5 ẵẵºắ ắềd dểệìaéạfiề baìe ẵ7ºẵ ẵ8º9 Aềaéạfiề baìe ẵẵº7 ẵẵºắ Bể dí deễỉh Áề ễ eệceềỉì ểf ÀÄ ậềểÙỉ éeềgỉh ¿ẵºẵ ¿ẳºắ Eíe diaẹeỉeệ ắẵº4 ắ4º4 ẩểìỉểệbiỉaé éeềgỉh 55º8 5ẳº6 Åaĩiẹaé head Ûidỉh 8ẳºẵ 8ẵ Àabiỉaỉº Áỉ Ûaì cểééecỉed iề ìỉệeaẹì aềd cệeekì Ûiỉh ìỉểềe ỉể b ểÙédeệ ìÙbìỉệaỉeá iề céeaệá ệeéaỉiÚeéí ìhaééểÛ aềd ệeéaỉiÚeéí ìÛifỉ Ûaỉeệº DiìỉệibÙỉiểề: ẩaễÙéigểbiÙì ÙềiễểệÙì Ûaì diìcểÚeệed bí ź Ãểỉỉeéaỉ fệểẹ ỉhe ặaẹ Åaỉ baìiề iề ềểệỉheaìỉeệề Äaểìº èhe ặaẹ Åaỉ iì a ỉệibÙỉaệí ểf ỉhe Ca ệiÚeệ Ûhich eềỉeệì ỉhe Gểéf ểf èểềkiề iề ẻiềh ´ẻieỉềaẹຠẽe fểÙềd ẩaễÙéiểgểbiÙì ÙềiễểệÙì iề ẩÙẹaỉ ´ặgheaềà aềd èhÙb ểề ệiÚeệá ẻÙgia ệiÚeệ iề ẫÙaềgềaẹ ´ẻieỉềaẹຠ¿ºắ ậiềeéeểỉệiì ềaẹĩaẹeềìiì Ãểỉỉeéaỉ èhe ềaẹe ểf geềÙì ậiềeéeểỉệiì Àeệệeá ẵ94ẳ iì Ùìed bí Á ậhiÙềg Cheề aềd ź Ãểỉỉeéaỉ iềìỉead ểf ỉhe ềaẹe geềÙì ẩeệcểỉỉÙì aềd ẩhiéíễềÙìº Åai Diềh Yeề ´ẵ978à ếÙểỉed ỉhe ìễ eech ểf Beệg ỉhaỉ ẩhiéíễềÙì iì ỉhe kiềd ểf fiìh ểềéí fểÙềd iề Aẹeệicaá ỉhe Ùìe ểf ỉhe ềaẹe ểf geềÙì fểệ fiìh iề ẻieỉềaẹ aềd Chiềa iì ềểỉ ìÙiỉabéeá ìể ỉhe aÙỉhểệ Ùìed ỉhe ềaẹe geềÙì ẩeệcểỉỉÙì Díb ểÛìkíº Åº Ãểỉỉeéaỉ ´ắẳẳẳà aéìể Ùìed ỉhe ềaẹe geềÙì ẩhiéíễềÙì fểệ ìễ ecieì ẩhiéíễềÙì chaéẹeệìi Ûheề ẹeềỉiểềiềg ỉhe fiìh ểf ẻieỉềaẹº Áề ắẳẳ¿á Ûheề iềỉệể dÙciềg ềeÛ ìễ ecieì ậº ềaẹĩaẹeềìiìá ź Ãểỉỉeéaỉ céaììifieéd ẩhiéíễềÙì chaéẹeệìi iề ỉể geềÙì ậiềeéeểỉệiì Àeệệeá ẵ94ẳº Áề Fệeìh Ûaỉeệ fiìheì ểf ẻieỉềaẹá ÚểéÙẹe ÁÁÁ bí aÙỉhểệ ặgÙíeề ẻaề Àaểá ậº ềaẹĩạ aẹeềìiì Cheề eỉ Ãểỉỉeéaỉ iì deìcệib ed baìiềg ểề a deìcệiễỉiểề ểf ẩệiềểbÙỉiì kểiẹaỉểdểề CheÚeí eỉ Äeẹaììểềá ẵ9¿7º ÀểÛeÚeệá ậº ềaẹĩaẹeềìiì Cheề eỉ Ãểỉỉeéaỉ iì a ềeÛ ìễ ecieì diìcểÚeệed iề ặaẹ Xaẹá iề ắẳẳ¿á iỉì deìcệiễỉiểề baìiềg ểề ỉhe ểéd ểềe ab ểÙỉ ẩệiềểbÙỉiì kểiẹaỉểdểề iì ềểỉ eĩacỉº DÙệiềg ỉhe ễệể ceìì ểf iềÚeìỉigaỉiểề iề ẩÙẹaỉ ặaỉiểềaé ẩaệká Ûe fểÙềd ậº ềaẹĩaẹeềìiìá added ểềe ìễ ecieì fểệ ẻieỉềaẹ fệeìhÛaỉeệ fiìh aềd faÙềaº èhÙì Ùễ ỉể ềểÛá iề ểÙệ cểÙềỉệíá geềÙì ậiềeéeểỉệiì haì ỉÛể ẹÙỉÙaééí diìỉiềcỉiÚe ìễ ecieì aì fểééểÛì: ¿
 4. ẵ´ắà ậecểềd dểệìaé fiề ệaíì: ắằẵẵá ễ ecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ẵ5á ễệedểệìaé ìcaéeì 9á éểềgiỉÙdiềaé ìcaéeì ìeệieì ¿9 ạ4¿º ºººººººººººººººººººººººººº ºººº ºººº ºººº ººººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºººº ººº ậiềeéeểỉệiì ềaẹĩaẹeềìiì Ãểỉỉeéaỉº ắẳẳ¿ ắ´ẵà ậecểềd dểệìaé fiề ệaíì: ẵằ9ạẵẳá ễ ecỉểệaé fiề ệaíì ẹể daééí ẵ4á ễệedểệìaé ìcaéeì ẵẵạẵắá éểềgiỉÙdiềaé ìcaéeì ìeệieì 4ẳạ4¿º ºººººººººººººººººººººººººº ºººº ºººº ºººº ººººº ºººº ºººº ºººº ºººº ºº ậiềeéeểỉệiì chaéẹeệìi ´ặichểéì eỉ ẩểễ eá ẵ9ắ7à Åaỉeệiaé eĩaẹiềed: ắ ìễ eciẹeềì Ûeệe checkedá ìỉểệed iề Biểéểgicaé ÅÙìeÙẹ ểf Àaềểi ặaỉiểềaé ÍềiÚeệìiỉí ểf EdÙcaỉiểềº Diagềểìiì: ậº ềaẹĩaẹeềìiì iì diìỉiềgÙiìhed Ûiỉh ậº ìaệchaệae bí: Dắ Áằẵẵá ẩệeD ắẳ ạắ¿á ềể diìỉiềcỉ béack baệ b eéểÛ eíeá ềể éaệge béack béểỉch iề fiệìỉ dểệìaéº Áỉ Ûaì diềìỉiềgÙiìhed fệểẹ ậº chaệéẹeệìi bí: Dắ Áằẵẵá ẩ ẹể daééí ẵ5 aềd ậDẵ ẩẵ ẹể daééí 9º Deìcệiễỉiểề: Bể díº Bể dí ìéeềdeệ aềd ẹể deệaỉeéí cểẹễệeììedº ậềểÙỉ ỉiễ ễ ểiềỉedº ÄểÛeệ éiễ ẹểệe ễệểẹiềeềỉ ỉhaề Ùễễ eệ éiễº CaÙdaé ễ edÙềcée ềaệệểÛ aềd ếÙiỉe ìéeềdeệº Àead cểẹễệeììedá iềỉeệểệbiỉaé aệea féaỉ aềd ệaỉheệ Ûideº Aềỉeệiểệ ềểìỉệié a ìhểệỉ ỉÙb eá ễ ểìỉeệiểệ ềểìỉệié a ệểÙềd hểéeº Eíe éaệgeá Ùễễ eệ ẹaệgiề ìéighỉéí ễệểẹiềeềỉ iề dểệìaé ễệểfiéeº ÅểÙỉh ểbéiếÙeº ẩểìỉeệiểệ eềd ểf ẹaĩiééaệí aéÛaíì ềểỉ eĩỉeềdiềg b eíểềd Úeệỉicaé ểf aềỉeệiểệ ẹaệgiề ểf ểệbiỉº èểềgÙe ệểÙềdedº Giéé ểễ eề Ûideº èabée ắº Åểệễhểẹeỉệicì ểf ậiéeéeểỉệiì ềaẹĩaẹeềìiì ậỉaềdaệd éeềgỉh ´ẹẹà 8ắº6ẳ 88ºắẳ Áề ễ eệceềỉì ểf ậÄ Àead éeềgỉh ¿ẵ ẵ4 ẩệedểệìaé éeềgỉh ¿9 ¿7 Deễỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵắ ẵẵ Äeềgỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ¿¿ ắ8 ẵìỉ dểệìaéạfiề baìe ẵ¿ ẵ5 ắềd dểệìaéạfiề baìe ẵ9 ẵ9 Aềaéạfiề baìe ẳ9 ẵẳ Bể dí deễỉh ắắ ẵ9 Áề ễ eệceềỉì ểf ÀÄ ậềểÙỉ éeềgỉh ¿6 ¿ẵ Eíe diaẹeỉeệ ắ6 ắ4 ẩểìỉểệbiỉaé éeềgỉh 5ẳ 46 Åaĩiẹaé head Ûidỉh 67 6ẵ Fiề: Dẵ ẻÁ Á Áá Áằẵẵ; A Áằ9; ẩ ẵ4 ạẵ5 ´ẹể daéí ẵ5ຠFiệìỉ dểệìaé fiề ÛiỉhểÙỉ fiéaẹeềỉểÙì eĩỉeềìiểề aềd aéé ệaíì ab ểÙỉ eếÙaé; ìecểềd dểệìaé fiề higheệ ỉhaề fiệìỉ aềd ệeaệ ỉiễì ểf b ểỉh ìecểềd dểệìaé aềd aềaé fiề ềểỉ ệeachiềg ễệể cÙệệeềỉ ệaíì ểf caÙdaé fiềº ẩeéÚic fiề Ûeéé ìeễaệaỉedº ẩecỉểệaé fiề éểềgº Äểềgeệ ỉhaề ễ eéÚic fiềº CaÙdaé fiề éểềgá eééiễỉicaéº ậcaéeì: Äấ ¿6ạ¿9º ẩệedểệìaé ệegiểề fÙééí ìcaéed eĩceễỉ iềỉeệểệbiỉaé ệegiểề aềd ìềểÙỉº ầễ eệcée Ûiỉh ẹaềí ìẹaéé ẹediaề ìcaéeìá éaệgeệ ềeaệ giéé ểễ eềiềgº Cểéểệaỉiểề iề ễệeìeệÚaỉiÚe: Bể dí bệểÛề aềd éighỉeệ iề Úeềỉệaé haéfº FiÚe daệk bệểÛề ìaddéeì aéểềg dểệìaé ẹidéiềe fệểẹ ềaễ e ỉể caÙdaé fiề baìeº Åaềí deeễ bệểÛề ìễ ểỉì iề Ùễễ eệ haéf ểf ìide aềd ẹiddée 4
 5. éaỉeệaé éểềgiỉÙdiềaé ìeệieì ểf daệk ìễ ểỉì iề feẹaéeº DiìỉệibÙỉiểề: Áề ẻieỉềaẹá ậº ềaẹĩaẹeềìiì ễệeìeềỉéí kềểÛề iề ẩÙẹaỉ ặaỉiểềaé ẩaệkº ¿º¿ Äeễỉểbểỉia ễeé éegệiềi Áề ỉhe ễệeÚiểÙì íeaệì ểềéí ểềe ìễ ecieì b eéểềged ỉể geềÙì Äeễỉểb ểỉia Ûaì ệecểệded iề ẻieỉềaẹá Äeễỉểbểỉia eéểềgaỉa Béeekeệ ẵ87ẳº ẽe added ểềe ềeÛ ìễ ecieì iề ỉhiì geềÙì: ĺ ễeé éegệiềiº Åaỉeệiaé eĩaẹiềed: ẵ ìễ eciẹeề Ûaì checkedá ìỉểệed iề Biểéểgicaé ÅÙìeÙẹ ểf Àaềểi ặaỉiểềaé ÍềiÚeệìiỉí ểf EdÙcaỉiểề º Diagềểìiì: ĺ ễeé éegệiềi diìỉiềgÙiìhed fệểẹ ĺ eéểềgaỉa bí: 5 ạ6 baệì ểề ìideº Deìcệiễỉiểề: Åểệễhểẹeỉệic daỉa aệe giÚeề ểề ỉabée ¿º èabée ¿º Åểệễhểẹeỉệic ểf ĺ ễeềéegệiềi ậỉaềdaệd éeềgỉh ´ẹẹà 7¿º9 èểỉaé éeềgỉh ´ẹẹà 9ẵº6 Áề ễ eệceềỉ ểf ìỉaềdaệd éeềgỉh Àead éeềgỉh ắ6º5 ẩệedểệìaé éeềgỉh 54º¿ ẩệeễ eéÚic éeềgỉh 55º¿ ẩệe aềaé éeềgỉh 68º7 Bể dí deễỉh ẵ8º8 Deễỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵẵº6 Äeềgỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵ7ºẵ Bể dí Ûide ẵ¿º¿ Áề ễ eệceềỉ ểf head éeềgỉh ậềểÙỉ éeềgỉh 4ắº¿ Eíe diaẹeỉeệ ẵẵº7 Áềỉeệểệbiỉaé Ûidỉh ẵ8º4 Bể dí eéểềgaỉed aềd deễệeììedº Bể dí deễỉh ìhểệỉeệ ỉhaề head éeềgỉhº ậềểÙỉ ễ ểiềỉedá éểềg º ÅểÙỉh iềfeệiểệº Bểỉh jaÛì Ûideº ậÙb ểệbiỉaé ìễiềe ễ ểiềỉedº Aềỉeệiểệ ềểìỉệié ềeaệ ễ ểìỉeệiểệ ềểìỉệiéº ẩểìỉeệiểệ ềểìỉệié Ûiỉh ÚaéÚeº AÙĩiééaệí ễ eéÚic éểb e aềd aÙĩiééaệí ễ ecỉểệaé 5
 6. éểb e ễệeìeềỉº ÄểÛeệ éiễ diÚided iề ỉể 4 ễaệỉìº Fiềº D ¿ằ8; A ắằ5 ẩ ẵằẵẳ ; ẻ ẵằ7 ºDểệìaé fiề ÛiỉhểÙỉ ìễiềe ệaíìº Dểệìaé ểệigiề ềeaệeệ caÙdaé fiề baìe ỉhaề ìềểÙỉ ỉiễº CaÙdaé fiề fểệkedº ậcaéeìº Bể dí cểÚeệed bí eẹb edded ìcaéeì eĩceễỉ b eééí b eỉÛeeề ễ ecỉểệaé fiềìº Äaỉeệaé éiề cểẹễéeỉeº Cheek cểÚeệed éiỉỉée ìẹaéé eẹbệedded ìcaéeìº Cểéểệaỉiểề iề ễệeìeệÚaỉiÚeº Bể dí íeééểÛiìhá Úeềỉệaé Ûhiỉiìhº Fiềì Ûiỉh ễiềk íeééểÛiìhºº Diìỉaé ẹaệgiề ệedº DiìỉệibÙỉiểề: Áề ẻieỉềaẹá ềểÛ Äeễỉểbểỉia ễeé éegệiềi kềểÛề ểềéí iề ẩÙẹaỉº ¿º4 ậchiìỉÙệa géểbiceễì Ãểỉỉeéaỉ ậchiìỉÙệa géểbiceễì Ãểỉỉeéaỉº Áềdể chiềeìe ềeẹacheiéiềeì a ệeÚiìiểề ểf ềeẹacheiéiềe éểacheì ểf èhaiéaềdá BÙệẹaá Äaểìá Caẹb ể dia aềd ìểÙỉheệề ẻieỉềaẹº ẻeệéag Dệ Fệiedệich ẩfeiéá ẵ99ẳº Åaỉeệiaé eĩaẹiềed: ắ ìễ eciẹeềì Ûeệe checkedá ìỉểệed iề Biểéểgicaé ÅÙìeÙẹ ểf Àaềểi ặaỉiểềaé ÍềiÚeệìiỉí ểf EdÙcaỉiểề º Diagềểìiìº DiìỉiềgÙiìhed fệểẹ aéé ìễ ecieì ểf ỉhe geềÙì iề ậểÙỉheaìỉ Aìia bí fểééểÛiềg cểẹbiềaỉiểề ểf chaệacỉeệ: dểệìaé fiề ểệigiề iề fệểềỉ ểf Úeéỉệaé fiề ểệigiềá adiễ ể de keéé aéểềg back b eỉÛeeề dểệìaé aềd caÙdaé fiề aềd Úeềỉệaééí ểề ễ ểìỉeệiểệ hafỉ ểf caÙdaé ễ edÙềcéeá check ìÛểééeề iề ìễ eciẹeềì ab ểÚe 4ẳ ẹẹá ễ eéÚic fiềì ệeachiềg b eíểềd aềÙìá ẹediaề ềểỉch iề Ùễễ eệ éiễ ÙìÙạ aééí ễệeìeềỉá éểÛeệ éiễ Ûiỉh a ẹediaề iềciìiểềá éểÛeệ jaÛ Ûiỉh a ẹediaề ềểỉchº Deìcệiễỉiểề: èabée 4º Åểệễhểẹeỉệic daỉa fểệ ậº géểbiceễì ậỉaềdaệd éeềgỉh ´ẹẹà 57º9ẳẳ 64º7ẳẳ Áề ễ eệceềỉì ểf ậÄ Àead éeềgỉh ắ5º9 ẳắ5º7 ẩệedểệìaé éeềgỉh 5ẳº4 5¿ºẳ Deễỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵẳº7 ẵắºắ Äeềgỉh ểf caÙdaé ễ edÙềcée ẵ7º4 ẵ7º6 Dểệìaéạfiề baìe ẵ5º7 ẵ6ºắ Aềaéạfiề baìe 8º8 6º5 Bể dí deễỉh ẵ5º7 ắẳºắ Áề ễ eệceềỉì ểf ÀÄ ậềểÙỉ éeềgỉh 46º7 47ºẳ Eíe diaẹeỉeệ ẵ6º7 ẵ9º9 ẩểìỉểệbiỉaé éeềgỉh 55º¿ 45ºắ Åaĩiẹaé head Ûidỉh 67º¿ 69º9 Åểệễhểẹeỉệic daỉa aệe giÚeề ểề ỉabée 4 º Aề eéểềgaỉe ềeẹacheiéiềe Ûiỉh a ếÙiỉe ệegÙéaệ b ể dí deễỉhº Bể dí ìéighỉéí cểẹễệeììedº Àead deễệeììedº ậềểÙỉ bệểadéí ệểÙềded 6
 7. aềd béÙềỉá cheekì gệeaỉéí iề féaỉed iề ỉhe éaệgeệ ìễ eciẹeềº ẩecỉểệaé fiề ệeacheì ẵằắ ạ ắằ¿ ểf diìỉaềce ỉể ễ eéÚic fiề baìeº AÙĩiééaệí ễ eéÚic éểb e ễệeìeềỉº ẩeéÚic fiề ểệigiề Ùềdeệ éaìỉ ìiẹễée ểệ fiệìỉ bệaềched dểệìaé ệaíìá ệeachiềg aềÙìº D ¿ằ8; A ắằ5; ẩẵằẵẳ; ẻ ẵằ7 Bể dí cểÚeệed bí eẹb edded ìcaéeì eĩceễỉ b eééí b eỉÛeeề ễ ecỉểệaé fiềìº Äaỉeệaé éiề cểẹạ ễéeỉeº CểéểÙệ ễaỉỉeệề: Bể dí íeééểÛiìh Ûiỉh 6 9 baệìá ẹểệe ểệ éeìì aì Ûide aì iềỉeệìễaceìá ÙìÙaééí iề diìỉiềcỉ iề éaệgeệ ìễ eciẹeềìº Béack baệ aỉ caÙdaé baìe aéẹểìỉ cểẹễéeỉeº DiìỉệibÙỉiểềº ÃềểÛề iề ặaẹ èha aềd ặaẹ ầÙ baìiề iề Äaểì aềd ẩÙẹaỉ ặaỉiểềaé ẩaệk iề ẻieỉềaẹº 4 CểềcéÙìiểề aềd ễệểễ ểìaé ẵº 4 ìễ ecieì ểf fiìh Ûeệe fiệìỉ diìcểÚeệed iề ẻieỉềaẹá addiềg ẹểệe iềfểệẹaỉiểề fểệ ẻieỉềaẹeìe faÙềa bÙiédiềg ễệể ceììº ắº ậhểÙéd iềÚeìỉige caệefÙééí ệegaệdiềg fệeìh Ûaỉeệ fiìh iề ỉhe Äaẹ ệiÚeệ ỉể haÚe fÙéé éiìỉ ểf ìễ ecieì heệeº èhiì diìcểÚeệí ễệểÚeì ỉhaỉ fệeìh Ûaỉeệ fiìheì biể diÚeệìiỉí haì ềểỉ iềÚeìỉigaỉed fÙééíº ấEFEấEặCEậ [ẵ] Fệeíhểfº º aềd ậeệểÚº Dºẻá ắẳẳẵº ặaẹacheiéiềa éểacheì fệểẹ Ceềỉệaé ẻieỉềaẹ Ûiỉh deìcệiễỉiểề ểf a ềeÛ geềÙì aềd ẵ4 ềeÛ ìễecieìº Áchỉhíểéº FệeìhÛaỉeệìº ẻểéº ẵắº ặể ắá ễễº ẵ¿¿ ạ ẵ9ẵº ẻeệéag Dệº Fệieềdệich ẩéeiéº ÅÙềcheềá Geệẹaềíº [ắ] ặgÙíeề ẻaề Àaểá ắẳẳ5º ẻieỉ ặaẹ³ì fệeìh Ûaỉeệ fiìheìº ẻểéº ắá ễễº ắ4¿ ạ ắ58º AgệicÙéỉÙệaé ẩÙbéiìhiềg ÀểÙìeá Àa ặểiº [¿] ÅaÙệice Ãểỉỉeéaỉá ẵ99ẳº Áềdểchiềeìe ềeẹacheiéiềeì a ệiÚeìiểề ểf ềeẹacheiéiềe éểacheì ểf èhaiéaềdá BÙệẹaá Äaểìá Caẹbểdia aềd ậểÙỉheệề ẻieỉ ặaẹº [4] ÅaÙệice Ãểỉỉeéaỉá ắẳẳẳº Diaềểìeì ểf ềeÛ geềÙì aềd 64 ềeÛ ìễecieì ểf fiìheì ểf Äaể ´èeéeểìỉei: Cíễệiềidaeá Baéiỉểệidaeá Bagệidaeá ậíềgềaỉhídaeá ChaÙhÙệiidae aềd èeỉệaểdểềỉidaeຠº ậểÙỉh Aìiaề ặaỉº Àiìiỉºá Áậậặ ẵẳắắạẳ8ắ8º ẻểéº 5á ặể ẵá ễễº ¿7ạ8ắá 7¿ figìº ẽiédéife Àeệiỉage èệÙìỉ ểf ậệi Äaềkaá 95 Cểỉỉa ấểadá Cểéểẹb ể 8á ậệi Äaềkaº [5] ÅaÙệice Ãểỉỉeéaỉá ắẳẳẵº Fiìheì ểf Äaểìº ễễº ẵẳẵạẵẵ9º ẽÀè ẩÙbéicaỉiểềì ´ẩỉeà Äỉdºá 95á Cểỉỉa ấểadá Cểéểẹb ể 5á ậệi Äaềkaº [6] ÅaÙệice Ãểỉỉeéaỉá ắẳẳ4º ậchiìỉÙệa ìễekÙéiá a ềeÛ ìễecieì ểf caÚe fiìheì fệểẹ ềểệỉheệề ẻieỉềaẹº Áchỉhíểéº FệeìhÛaỉeệìº ẻểé ẵ5º ặể ắá ễễº ẵ87 ạ ẵ9ẵº ẻeệéag Dệº Fệieềdệich ẩéeiéº ÅÙềcheềá Geệẹaềíº [7] ậệeekaềỉha eỉ aééá ắẳẳ6º èÛể ềeÛ fiìh ìễecieì ểf ỉhe geềÙì ậchiìỉÙệa Åcº Céeéaềd fệểẹ ẽeìỉeệề Ghaỉìá Áềdiaºº Zể ểì ễệiềỉ jểÙệềaé ắẵ´4àá ễễº ắắẵẵạắắẵ6º Zể ểìễệiềỉ [8] Åai iềh Yeềá ẵ978º Ádeềỉificaỉiểềì ểf ỉhe fệeìh Ûaỉeệ fiìheì iề ẻieỉ ặaẹ³ì ặểệỉhạ eệề ẩệểÚiềceìº ễễº ắ¿ẳạắ¿7º ậcieềỉific aềd èechềicaé ẩÙbéiìhiềg ÀểÙìeá Àa ặểiº [9] Cheề YiíÙá ẵ998º èhe fiìheì ểf ỉhe ÀeềgdÙaề ÅểÙềỉaiềì ệegiểềº ễễº 5¿ ạ 57º ậcieềce ẩệeììº Beijiềgº 7