Xác định hàm lượng mangan và kẽm trong cá Diêu Hồng (oreochromis sp.) nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

pdf 8 trang Gia Huy 20/05/2022 1110
Bạn đang xem tài liệu "Xác định hàm lượng mangan và kẽm trong cá Diêu Hồng (oreochromis sp.) nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfxac_dinh_ham_luong_mangan_va_kem_trong_ca_dieu_hong_oreochro.pdf

Nội dung text: Xác định hàm lượng mangan và kẽm trong cá Diêu Hồng (oreochromis sp.) nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  1. ẠÍỌ −−−Ố 107 ÁĐÁĐỊỊỊỊ ƯƠ ẼẼẼẼ ÁÊÁÊÁÊỒỒỒỒÔÔÔỞỞỞỞ ỰỰỰỰƯƯƯỜỜỜỜẮẮẮẮĨĨĨ ỐỐỐỐĐĐĐĐỒỒỒỒỚỚỚỚỈỈỈỈ ơ ơ ơ ơ ơ aya ay y y a y aa aya a ay ơaaya ơ a aa y a yayy yEaaa
  2. 108 ƯỜĐẠỌỦĐÔỘ aơayaa y aya aa yyay aay yyyy ayyay yyy ay yya aa a y aa ơayơ ay y aa a a y yayayEya yaAaya aAa aay AAa a yaa aaaya
  3. ẠÍỌ −−−Ố 109 aya ÷y ÷y y ayơ yy ay ơa aayayy aay ư ơaa ay yaa ơ ay a A a
  4. 110 ƯỜĐẠỌỦĐÔỘ ayAA ơy aaaaơ aaa ưư aa aaơA ơ A yaơ y σyyayy σ ayyy y yơyay ay σ a y a ơyay y ayya ya n 2 ∑ ()yi− Y i i= 1 Sb= S y = n− 2
  5. ẠÍỌ −−−Ố 111 yy ay ơ ayơa a y yayyya ơ A  a a y≈ aơ y ơ ayaAA aa a ay ơ aayơAA ơaa yơAAaa aơaaa − y = × ơ aaa yơAAaa
  6. 112 ƯỜĐẠỌỦĐÔỘ ư − × = aaa a a aaa a ư y aa ơơ aay ơay ayaa ư aaaay aaơAa
  7. ẠÍỌ −−−Ố 113 aaaa aaAayE aaay 14 12 10 8 6 Mn 4 Zn 2 ư 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ay a aaayaa aya yaaay aaya y ơAAơaa y a yaa ơơ
  8. 114 ƯỜĐẠỌỦĐÔỘ aa ayyaaay a a yya ơa E aa E aEaEa yaayyyAA aaaayaaa a A a y a aa yaEa y y aay yơaaa aa