Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tập đọc: Quà của bố - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Thạch Quý

ppt 13 trang Hùng Dũng 02/01/2024 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tập đọc: Quà của bố - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Thạch Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_2_tap_doc_qua_cua_bo_nam_hoc_2010_2.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 2 - Tập đọc: Quà của bố - Năm học 2010-2011 - Trường Tiểu học Thạch Quý

  1. bµi gi¶ng m«n tËp ®äc líp 2 trêng tiÓu häc Thach quý
  2. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc kiÓm tra bµi cò B«ng hoa NiÒm Vui Theo em, b¹n Chi cã nh÷ng ®øc tÝnh g× ®¸ng quý?
  3. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi niÒng niÔng th¬m lõng cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o hoa sen :th¬m lõng quÉy toÐ níc c¸ sép, c¸ chuèi :quÉy toÐ níc, m¾t ngã ngo¸y thao l¸o HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ng con dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao diªm: toµn dÕ ®ùc, c¸nh xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi nhau ph¶i biÕt.
  4. Quà của bố đi câu về có những gì? Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen xanh,cá sộp cá chuối
  5. Vì sao có thể gọi đó là “một thế giới nước” Quà nhiều con vật và cây chuối ở giới nước
  6. Quà của bố đi cắt tóc về có những gì? Con xập xành, con muỗm, những con dế đực cánh xoan?
  7. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T×m hiÓu néi dung lÇn nµo, th¬m lõng cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o hoa sen :th¬m lõng quÉy toÐ níc c¸ sép, c¸ chuèi :quÉy toÐ níc, m¾t ngã ngo¸y thao l¸o HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ng con con xËp xµnh, con muçm :to xï, ngã dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao ngo¸y, mèc thÕch. diªm: toµn dÕ ®ùc, c¸nh xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi con dÕ :l¹o x¹o nhau ph¶i biÕt.
  8. Thø ba ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 TËp ®äc Quµ cña bè (Theo Duy Kh¸n) LuyÖn ®äc T×m hiÓu néi dung lÇn nµo, th¬m lõng cµ cuèng, niÒng niÔng :bß nhén nh¹o hoa sen :th¬m lõng quÉy toÐ níc c¸ sép, c¸ chuèi :quÉy toÐ níc, m¾t ngã ngo¸y thao l¸o HÊp dÉn nhÊt lµ nh÷ng con con xËp xµnh, con muçm :to xï, ngã dÕ l¹o x¹o trong c¸c vá bao ngo¸y, mèc thÕch. diªm: toµn dÕ ®ùc, c¸nh xo¨n, g¸y vang nhµ vµ chäi con dÕ :l¹o x¹o nhau ph¶i biÕt.
  9. Xin tr©n träng c¶m ¬n C¸c thÇy c« gi¸o!